Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/FPGP/06/2019

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2019

Numer ogłoszenia

1191675

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano poprawek błędów oczywistych. Zmian terminu składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacjapgp@gmail.com wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 1/10/FPGP/06/2019”.
• Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Fundacja Promocji Gmin Polskich. Ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa .

Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.06. 2019 r. do godz.12:00

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować
o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 72 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres mailowy: fudacjapgp@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacjapgp@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Jagielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

226975299

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Miejskiego Systemu Komunikacji On-line dla Miasta Staszów i Miasta Wieluń .
• Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym zamówienia jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) Miasta Wieluń i Miasta Staszów możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą służyć realizacji celu głównego projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych do obsługi tych usług. Możliwość wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach klient-administracja przyczyni się do zminimalizowania niedogodności związanych z załatwianiem spraw urzędowych odczuwanych przez Klientów oraz wpłynie pozytywnie na jakość obsługi przez pracowników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Miejskiego Systemu Komunikacji On-line dla Miasta Staszów i Miasta Wieluń .
• Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48000000-8-pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48312000-8-pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego
48510000-6-pakiety oprogramowania komunikacyjnego
72263000-6-usługi wdrażania programowania
72260000-5-usługi w zakresie programowania
72266000-7- usługi doradcze w zakresie programowania
80533000-9-usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000- 1 - Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od daty podpisania umowy do 30.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
6. Wykonawcy składający ofertę winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnego zamówienia w postaci należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wdrożyli, uruchomili:
• jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję platformy usług publicznych

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 2 Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
6. Wykonawcy składający ofertę winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnego zamówienia w postaci należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wdrożyli, uruchomili:
• jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję platformy usług publicznych

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 2 Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie
z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.Zamawiający przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej realizacji zastrzega sobie prawo zabezpieczenia prawidłowości realizacji umowy w postaci weksla.
Zabezpieczenie to jest bezwzględnie wymagane w co najmniej w jednym z następujących przypadków:
1. Wystąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia realizowanego na rzecz FPGP dłuższe, niż 30 dni w ostatnich trzech latach od daty publikacji zapytania ofertowego
2. Wykonawca posiada przeterminowane zobowiązania w stosunku do FPGP w wysokości co najmniej 10 000 zł
3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia dłużej niż 30 dni , umowa z tym Wykonawcą zostaje zawieszona do chwili podpisania weksla w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu zamówienia dłużej niż 30 dni

Warunki zmiany umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający
z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto.
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto.
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
j) Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy.
k) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży zabezpieczenia w postaci weksla (zgodnie z zapisami pkt. 17) w terminie 7 dni od wezwania Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

Istotne postanowienia umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oferta musi zostać sporządzona na „Formularzu ofertowym", zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
• Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz datę sporządzenia
• Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto
• Cena oferty winna być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszty podróży na spotkania do siedziby Zamawiającego oraz Partnerów.
• W formularzu ofertowym Oferent przedstawia cenę za całą usługę
• Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.
• Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
• Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
• Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
• Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na „Formularzu Ofertowym". W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:
1. CENA (C)- 90%
2. WSPARCIE I AKTUALIZACJA WDROŻONYCH USŁUG ZA KAŻDE NASTĘPNE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA BEZPŁATNEGO WSPARCIA WYRAŻONE W PROCENTACH -10%

1. KRYTERIUM CENA – 90 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
C= -------------------------------- x 90
Cena ocenianej oferty
2. WSPARCIE I AKTUALIZACJA WDROŻONYCH USŁUG ZA KAŻDE NASTĘPNE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA BEZPŁATNEGO WSPARCIA WYRAŻONE W PROCENTACH - 10 PUNKTÓW
Wsparcie wyrażone jest w „%” – jest to wartość oferty wykonawcy na usługę wsparcia i aktualizacji usług po okresie bezpłatnego wsparcia wyrażona w procentach od wartości przedmiotu zamówienia.
Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:
Zaproponowana wartość procentowa będzie dotyczyła następnych 12 miesięcy udzielonego wsparcia.
Najniższa wartość procentowa
W= -------------------------------- ----------------------x 10
Wartość procentowa ocenianej oferty

Łącznie do zdobycia jest 100 punktów, które są sumą C + W

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę oświadczeń do oferty (załącznik nr 2).
1. Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego
z kryterium=C+W
2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną
w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
5. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania.
W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna że oferent nie spełnia kryteriów dostępu.
6. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
6. Wykonawcy składający ofertę winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnego zamówienia w postaci należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wdrożyli, uruchomili:
• jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję platformy usług publicznych

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 2 Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie
z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH

Adres

Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226227115

NIP

5261001946

Tytuł projektu

Innowacyjne Miasta

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0010/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

4. Zamawiający przeprowadził negocjacje z firmą ZETO PROJEKT Sp. z o.o. celem uzyskania oferty mieszczącej się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia ( 95 000,000 brutto) (procedura: zgodnie z pkt. 10 zapytania ofertowego). Oferent wyraził zgodę na obniżenie wartości oferty do 95 000,00 brutto. Doprecyzowano również zakres zadania (procedura: zgodnie z pkt. 12 Zapytania ofertowego). W celu potwierdzenia ustaleń z negocjacji Strony podpisały protokół z negocjacji w dniu 02.07.2019 oraz oferent przesłał ofertę uwzględniającą kwotę po negocjacji.
Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usług firmę ZETO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów. Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 360