Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad zadaniem inwestycyjnym pn. Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2019

Numer ogłoszenia

1191536

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu” syg. PT.2370.9.2019.
w terminie do dnia 27 czerwca 2019r. do godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

mł. kpt. Izabela Kmak-Błaszczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 4240588, kom. 608573002

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Brzeg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją zadania prowadzonego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad:
a) Wykonaniem wszystkich robót elektrycznych ujętych w dokumentacjach projektowych;
b) rozliczeniem finansowym zadania – w zakresie elektrycznym

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45312310-3 -ochrona odgromowa
45311200-2-roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Warunki zmiany umowy

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminy wykonania umowy, sposoby wykonania umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 kodeksu cywilnego,
b)zaistnienia nieprzewidzianych warunków fizycznych,
c)zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności faktycznych,
d)zaistnienia siły wyższej,
e)zmiany przepisów prawa,
f)trwających lub przedłużających się procedur związanych
z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,
g)skrócenia lub wydłużenia robót w ramach zadania inwestycyjnego nad którym pełniony jest nadzór inwestorski.
4. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, że umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wówczas wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze aneksu do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.
6. Wykonawca jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia
z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności,
o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek
o zmianę umowy. Wniosek winien zawierać podanie podstawy prawnej żądania z przywołaniem właściwych postanowień umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca powinien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego.
7. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym Rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Wykaz osób

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – Cena – brutto – 100%
2. Kryterium – Cena – będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana według poniższego wzoru:
P = C/C¹ x 100 pkt x 100 %
Znaczenie:
P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium „cena”.
C- najniższa cena brutto spośród złożonych ofert.
C¹ – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie.
100 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium „cena”
100 % - waga procentowa kryterium „Cena”
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej
https://kppspbrzeg.bip.gov.pl
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU

Adres

Saperska 16

49-300 Brzeg

opolskie , brzeski

Numer telefonu

77 424 05 72

Fax

77 424 05 82

NIP

7471568979

Tytuł projektu

Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu.

Numer projektu

POIS.01.03.01-00-0068/17-00

Inne źródła finansowania

Wojewoda Opolski
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 125