Strona główna
Logo unii europejskiej

Stoły warsztatowe z wyposażeniem

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2019

Numer ogłoszenia

1191415

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: ul. Orzeszkowej 2H, 43-603 Jaworzno
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: dotacje@turbo-tec.eu

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 03.07.2019 . do godziny 18:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie Turbo-Tec/02/19”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać
„Zapytanie Turbo-Tec/02/19”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 14 dni

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@turbo-tec.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Walaszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602660311

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego: „Stoły warsztatowe z wyposażeniem” z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dalszej części ogłoszenia.
2. Kod CPV: 43800000-1
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Jaworznie, ul. Orzeszkowej 2H 43-603 Jaworzno
Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie Turbo-Tec /02/2019
Pozyskanie ofert i zakup środków trwałych w oparciu o najkorzystniejszą ofertę.
w celu realizacji projektu pt.: Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do napraw podzespołów samochodowych.

Przedmiot zamówienia

„Stoły warsztatowe z wyposażeniem” Przetarg dotyczy 10-ciu sztuk kompletnych zgodnych ze specyfikacją techniczną.
Specyfikacja Techniczna:
Stół do naprawy DSG blat z bukowego multiplexu lakierowanego
(Wymiary wg szkicu; Nośność: do 1000 kg; KOLORYSTYKA: RAL 7016/RAL 3003)

Blat roboczy:
Wymiar: 2000/700/50 mm
Materiał: bukowy multiplex, klejony wodoodpornie, lakierowany bezbarwnie lakiererm odpornym na działanie promieni UV
Blat wysunięty 22 mm w stosunku do bloków szuflad
Masa blatu: 53,2 kg

Blok szuflad:
Korpusy szafek: z blachy stalowej grubości 1,0 mm,
Wymiary korpusu: 600/630/850 mm
mocowanie prowadnic szuflad co 20 mm.
Każdy blok zamykany centralnie zamkiem patentowym z możliwością indywidualnego doboru wkładki.
Szuflady: z blachy stalowej, z szeroką listwą aluminiową i paskiem do opisu, wysuwane do 90%.
Prowadnice rolkowe z rolką o średnicy 28 mm z tworzywa Delrin 100.
Wewnątrz szczeliny na przegródki szuflad w rozstawie 10 mm.
Fronty: 60,80,100,120,160,200 mm
Szerokość użytkowa: 490 mm
Głębokość użytkowa: 520 mm
Nośność szuflady: do 100 kg
Cokół: z blachy stalowej grubości 1,0 mm; wysokość 80 mm
Masa bloku: 66,0 kg

Szyna mediów:
Szyna wczepiana do słupków nośnych z regulacją położenia (wysokość/głębokość)
Materiał: Blacha stalowa o grubości 1,0 mm
Wyposażenie szyny:
Gniazdo 230V/16A typ tablicowy - 4 szt.;
Złączka sprężonego powietrza typ bezpieczny (do obsługi jedną ręką);
Wyłącznik awaryjny typ M22-PV;
Włącznik oświetlenia piórkowy typ NG22-EJ21
Możliwość uzupełnienia szyny o dodakowe moduły
Wymiary szyny: 139/118,34/1912 mm

Słupki nośne:
Szczeliny do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tulejki gwintowane M6 na ścianie przedniej i wewnętrznej, do zawieszania innych modułów jak ściana perforowana, półki itp. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepusty kablowe.
Wymiary: wysokość: 1362 mm; przekrój 40/100 mm
Materiał: blacha stalowa o grubości 1,0 mm
Masa pary słupków: 8 kg

Ściana perforowana (2 moduły):
Wymiar modułu: 1920/481 mm; Wymiar perforacji: 9/9 mm
Materiał: blacha stalowa o gr. 1 mm
Masa modułu: 12 kg

Ramię do montażu oświetlenia:
Wymiary: szerokość 2000 mm; Głębokośc: 550 mm; Wysięg: 450 mm
Materiał: Blacha stalowa o gr. 1,5 mm
Masa: 8 kg

Moduł oświetleniowy:
Technologia LED. Temperatura barwy/barwa światła ok. 4000 K.
Obudowa z blachy stalowej z maskownicą z polimetakrylanu metylu (PMMA).
Klasa energetyczna źródła światła A++.
Strumień światła: 2520 lm
Pobór mocy: 36 W

Szyna sprzętowa:
Dwa zaczepy na łożyskach kulkowychwyposażone w przykręcany kołnierz i pałąk do mocowania przyrządów, dźwignic i innych środków pomocniczych.
Wymiary: Ceownik stalowy 40x40 mm; Długość nominalna 2000 mm
Nośność: 40 kg
GWARANCJA: 10 LAT

Kod CPV

43800000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia warsztatowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE DOTYCZY

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin podpisania umowy: w tygodniu następującym po roztrzygnięciu przetargu tj. 28 tydzień lipca
2. Maksymalny termin dostawy: 30.09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia stosowne do działalności w ramach przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia. Minimum 10 letnie udokumentowane doświadczenie. Przedstawienie minimum 3 referencji.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające potencjał techniczny adekwatny do przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Złożenie oferty w języku polskim, niemieckim i angielskim.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyrobu wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

W ramach powyższego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego brak powiązań kapitałowo osobowych do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie wyżej określonych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku:
1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji zamówienia,
1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,
1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, wraz
z wypłaconymi zaliczkami,
3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym (np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,
3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu ”siły wyższej", tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków.
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek.
6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca winien jest udokumentować 10 letnie doświadczenie w branży wyposażenia warsztatowego, Zaświadczenia z ZUS i US.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena:

Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 100
gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ocena złożonej oferty:
-zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
-oferta zostanie odrzucona, jeśli:
-jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego a w szczególności specyfikacji technicznej;
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
-jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
-została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu
-z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
-żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą Turbo-Tec Sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TURBO - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Elizy Orzeszkowej 2H/nie dotycz

43-603 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

NIP

6321888251

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do napraw podzespołów samochodowych

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-0192/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RoTec Polska ul. Strefowa 8A 43-100 Tychy
25.06.2019
kwotę 201.000 pln netto za cały zestaw.
Liczba wyświetleń: 121