Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 2/ZR/2019 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 18.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2019

Numer ogłoszenia

1191383

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Zawodowy reSTART!” poprzez:
- złożenie osobiste oferty w siedzibie Zamawiającego (WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub
- przesłanie oferty pocztą/operatorem pocztowym lub przesyłką kurierską na adres: WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
9. Oferta musi zostać złożona do dnia 27.06.2019 do godz. 11:00 na adres: WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data i godzina nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: przetargi@workts.pl. w przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do Biura (biuro czynne od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 16.00)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzic

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej dla uczestników projektu pn. „Zawodowy reSTART!”.

Uczestnikami szkoleń będą osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa podkarpackiego i będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, t.j.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety nie należące do wymienionych grup, rolnicy a także członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa należący do ww. grup.

Kursy oraz egzaminy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy.

KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie kursu pracownik administracji biurowej z obsługą kasy fiskalnej. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia w ramach zajęć́ teoretycznych: Wiedza o gospodarce, organizacja i funkcjonowanie biura, komputer w pracy biurowej, technika biurowa, obsługa kasy fiskalnej; w ramach zajęć praktycznych: ćwiczenia dot. m.in. rachunkowości, przygotowania pism, korespondencji i ich archiwizacji, obsługa klienta, obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi kasy fiskalnej.


Szczegółowy opis w załączeniu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursu pracownik administracji biurowej z obsługą kasy fiskalnej dla uczestników projektu pn. Zawodowy reSTART!

Przedmiot zamówienia

KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie kursu pracownik administracji biurowej z obsługą kasy fiskalnej. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia w ramach zajęć́ teoretycznych: Wiedza o gospodarce, organizacja i funkcjonowanie biura, komputer w pracy biurowej, technika biurowa, obsługa kasy fiskalnej; w ramach zajęć praktycznych: ćwiczenia dot. m.in. rachunkowości, przygotowania pism, korespondencji i ich archiwizacji, obsługa klienta, obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi kasy fiskalnej.

Forma przeprowadzenia usługi:
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w formie wykładu.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w formie ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń biurowych, zestawu komputerowego oraz kasy fiskalnej.
Szczegółowy program zajęć zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi możliwość udziału w egzaminie zewnętrznym, potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie Pracownik administracji biurowej (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 150 godzin – około 19 dni szkoleniowych (w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: 11 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 11 osób (1 grupa x 11 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 150 godzin (150 godzin x 1 grupa)
Przez godzinę szkolenia należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut. Dzień szkoleniowy może wynosić maksymalnie 8 godzin zegarowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ramach usługi należy zapewnić:
1. Wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy oraz spełniającą poniższe wymagania:
 KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ - co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik biurowy, obsługa kasy fiskalnej – traktowane łącznie);
- posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 60 godzin kursów/zajęć z zakresu pracownik biurowy oraz 40 godzin kursów/zajęć z zakresu obsługi kasy fiskalnej;

2. Każdemu uczestnikowi szkolenia wysokiej jakości materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne – zestaw, w skład którego wchodzi: notatnik, długopis, ołówek, skrypt szkoleniowy (w wersji papierowej oraz elektronicznej) lub książka.
3. Każdemu uczestnikowi szkolenia dostęp do wysokiej jakości sprzętu/materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem uwzględniając następujące wymagania:
- Wykonawca zapewni kasy fiskalne w ilości niezbędnej do efektywnego przeprowadzenia kursu zgodnie z założonym zakresem, a także zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym oraz podłączoną i wstępnie skonfigurowaną drukarką/urządzeniem wielofunkcyjnym, telefaks, laminator, nośniki informacji, np. płyta CD/DVD, pendrive itp.
4. Sale szkoleniowe do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wraz z niezbędnym sprzętem spełniającą wymogi wynikające z przepisów BHP, sanitarnych i ppoż, wyposażone m.in. w: stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart lub tablicę suchościeralną, bezprzewodowy dostęp do Internetu.
5. Pomieszczenia odpowiednie do przeprowadzenia zajęć praktycznych wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć na najwyższym poziomie, w ilości umożliwiającej efektywne realizacje zakresu merytorycznego, w takim zakresie i czasie, który będzie wynikiem szczegółowego programu kursu uzgodnionego z wybranym Wykonawcą usługi szkoleniowej.
6. Ubezpieczenie NNW dla uczestników kursów.
7. Całodzienne wyżywienie dla każdego uczestnika, w każdym dniu szkolenia. W skład stawki żywieniowej wchodzi:
• przerwa kawowa: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słodkie lub słone lub słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoc;
• obiad: dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój.
Wyżywienie ma zostać podane w lokalizacji szkolenia uczestników.
8. Egzaminy na zakończenie szkolenia zgodnie z poniższym:

• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie Pracownik administracji biurowej (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu i koszt wydania certyfikatów leży po stronie Wykonawcy i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu usługi szkoleniowej w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi:
W okresie od dnia podpisania umowy do 23 sierpnia 2019 roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1;

2. dysponują kadrą spełniającą warunki określone w zapytaniu, tj. osobą/osobami posiadającymi wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy i zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik biurowy, obsługa kasy fiskalnej – traktowane łącznie);
- posiada doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 60 godzin kursów/zajęć z zakresu pracownik biurowy oraz 40 godzin kursów/zajęć z zakresu obsługi kasy fiskalnej;

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 CV trenera wskazanego w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 4;
 uzupełniony i podpisany załącznik nr 3 dokumentujący doświadczenie wskazanych trenerów wraz z wymaganymi dokumentami;
 dyplom potwierdzający wykształcenie.

3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 30 000,00 zł.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – dotyczy płatników podatków.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – dotyczy płatników ZUS;
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tiret 1 i 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych (co najmniej 30 000,00 zł) lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 30 000,00 zł;
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu co najmniej przez jeden podmiot.

Wiedza i doświadczenie

W ramach usługi należy zapewnić:
1. Wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy oraz spełniającą poniższe wymagania:
 KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ - co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik biurowy, obsługa kasy fiskalnej – traktowane łącznie);
- posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 60 godzin kursów/zajęć z zakresu pracownik biurowy oraz 40 godzin kursów/zajęć z zakresu obsługi kasy fiskalnej;

Potencjał techniczny

1. Proponowana cena jest kwotą brutto.
2. Ceną oferty jest łączna cena brutto za realizację zamówienia (ilość osób x cena za jednego uczestnika projektu)
3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, których zrealizowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności:
 koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług;
 koszty zapewnienia sali/lokalu;
 niezbędne urządzenia i materiały;
 koszty egzaminów i certyfikacji;
 koszty wyżywienia;
 koszty ubezpieczenia NNW;
 koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich – jeżeli dotyczy.
W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy i in.) jak również podatek od towarów i usług jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz koszty związane z przygotowaniem wszystkich wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich, koszty ewentualnego dojazdu trenera, noclegi, itp. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść na rachunek wskazany przez Zamawiającego 45 1750 1224 0000 0000 2037 4659. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie 2/ZR/2019”.
3. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.
4. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
6. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Dodatkowe warunki

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu, przez cały okres realizacji usługi, dokumentacji związanej z wykonaniem usługi – na wzorach przekazanych przez Zamawiającego.
2. Poinformowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
3. Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, województwa oraz informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na dokumentach dotyczących realizowanego kursu w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach – wymagania, logotypy i wzory w tym zakresie zostaną przekazane przez Zamawiającego.
4. Oznaczenia pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie/wystawienie plakatu informacyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) dotyczącego projektu pn. „Zawodowy reSTART!"
5. Jeżeli w danej grupie szkoleniowej wystąpią osoby niepełnosprawne, infrastruktura oraz sposób realizacji usługi szkoleniowej musi być dostosowany do rodzaju i stopnia niepełnosprawności danego/ych uczestnika/ów.
6. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników na zajęciach szkoleniowych.
7. Przeprowadzenia szkoleń na podstawie udokumentowanego programu nauczania zawierającego m.in. tematy zajęć, liczbę godzin teorii i praktyki, wykorzystywane materiały dydaktyczne, programy komputerowe, podręczniki itp.
8. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia szkolenia oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji, a także kontroli przez inne instytucje uprawnione do kontroli projektu.
9. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz Projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Instytucji Zarządzającej i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych.
10. Wsparcie musi być dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu. Wszystkie zadania muszą być realizowane z zachowaniem obowiązujących standardów usług oraz wytycznych w tym: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014 – 2020, zgodnie z Regulaminem Konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18.
11. Zabezpieczenia należytego wykonania usługi poprzez wniesienie zabezpieczenia prawidłowej jej realizacji w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości odpowiadającej wartości podpisanej umowy, który to Zamawiający będzie mógł zrealizować w przypadku jakichkolwiek uchybień wynikających z nieprzestrzegania zapisów umowy.
12. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków.
13. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu szkolenia dla uczestników szkolenia pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji dotyczącej szkolenia. Płatności będą regulowane w terminie do 60-ciu dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury/rachunku (z uwzględnieniem warunku dostarczenia kompletnej dokumentacji ze szkolenia).
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych do umowy z Wykonawcą.
15. Na etapie podpisania umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, Zamawiający może żądać także przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia) w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub zarządzenia/wystąpienia instytucji dofinansowującej lub wynikające z zasad realizacji projektu. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
16. Wykonawca szkolenia musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
2) zmiany terminu, miejsca realizacji szkoleń w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
3) zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zmiany ilości godzin zegarowych szkoleń, ilości uczestników szkolenia w szczególności na skutek:
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5) zmiany terminu/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursu/miejsce realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) ostatecznej ilości godzin kursu do zrealizowania,
7) zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
8) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
9) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian określonych w punkcie 9 ppkt. 2) i 9 ppkt. 8) powyżej, które mogą zostać uzgodnione między stronami w trybie roboczym, bez wymagania formy aneksu.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia trenerów którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) oraz kwalifikacje/wykształcenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Dokumenty te muszą zawierać co najmniej dane instytucji, która poświadcza doświadczenie danego trenera, dane trenera, dla którego dokument został wystawiony, nazwę realizowanej usługi zgodnej z tematyką zapytania ofertowego ze wskazaniem okresów oraz liczby godzin, w których prowadzone były kursy/zajęcia, a także potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług.
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV trenerów, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
6) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
7) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
8) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
9) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 30 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 30 000 PLN;
10) Potwierdzenie wpłaty wadium;
11) Kopię certyfikatu jakości usług – jeżeli dotyczy;
12) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.
13) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
14) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt

1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.


2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie sumy przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych przez Wykonawcę trenerów – godziny będą zliczone na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów badanej oferty
Dm – największa łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.


3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości (w zakresie usług szkoleniowych) lub równoważny (tj. inny certyfikat dotyczący jakości usług szkoleniowych):
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012
- Certyfikat PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09
Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług (w zakresie usług szkoleniowych).

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Ocenę stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena, doświadczenie i jakość. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena, Doświadczenie i Jakość.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie ww. dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226957

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

Zawodowy reSTART!

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0135/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca:
Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pułaskiego 9A
35-011 Rzeszów
Liczba wyświetleń: 276