Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019 dotyczące pełnienia funkcji 8 konsultantów merytorycznych oraz autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji dla trenerów i nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”

Data publikacji: 18.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2019

Numer ogłoszenia

1191265

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 25.06.2019 zostały zmienione: Zapytanie, Załącznik 1, 4. Pliki ze zmienioną treścią są datowane na 25.06.2019. Ponadto zamieszczono wyjaśnienie nr 3. W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert ulega zmianie o 1 dzień - i upływa 3.07.2019 g.23:59.
W dniu 24.06.2019 zostały zmienione: Załącznik do nr 1 i Załącznik nr 3. Pliki ze zmienioną treścią są datowane na 24.06.2019.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2019 r. godz. 23:59 na adres e-mail: katarzyna.morawska@frsi.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – konsultant/konsultantka Lekcja:Enter”.
2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
3. Wysłanie e-maila bez załączników i dosłanie załączników po terminie składania ofert uznawane jest za złożenie oferty po terminie.
4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie złożonej oferty następuje na wniosek osoby uprawnionej przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wniosek o wycofanie oferty musi być złożony na adres e-mailowy i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. E-mail zawierający wycofanie należy opatrzyć tytułem „WYCOFANIE”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.morawska@frsi.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Morawska, Magdalena Ramos-Smul

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

K. Morawska: 601 421 097, M. Ramos-Smul 729 002 322

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia składa się z dziewięciu części:
a. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej,
b. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych - klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
c. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych – szkoły ponadpodstawowe,
d. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
e. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – szkoły ponadpodstawowe,
f. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – klasy IV-VIII szkoły podstawowe,
g. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – szkoły ponadpodstawowe,
h. pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. zarządzania szkołą,
i. pełnienie dodatkowej funkcji autora scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów regionalnych oraz przygotowaniu prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów regionalnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie 8 konsultantów merytorycznych i autorów scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów regionalnych oraz przygotowaniu prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów regionalnych.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego, od dnia podpisania Umowy do 28.02.2023

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym harmonogram, jest określony w załączniku nr 1. Ramowe scenariusze szkoleń dla nauczycieli znajdują się w załączniku nr 2.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia jest określony w załaczniku nr 1 do Zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia.
b. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
c. Wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj.:
i. doświadczeniem w prowadzeniu stacjonarnych szkoleń dla trenerów szkolących osoby dorosłe (np. nauczycieli, pracowników instytucji kultury) – co najmniej trzy 16-godzinne bloki szkoleń metodami aktywnymi - w okresie od 1.01.2014, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Przez godzinę należy rozumieć godzinę szkoleniową – 45 min.; 16-godzinny blok szkoleniowy to szkolenie ciągle, przez następujące po sobie dni z przerwą jedynie na nocleg; np. jeśli Wykonawca prowadził szkolenie 32-godzinne (odbywające się w ciągu kolejnych 4 dni) to może je wykazać jako dwa 16-godzinne szkolenia; za szkolenie 16-godzinne nie będzie uznany np. cykl 4 odbywających się codziennie szkoleń po 4 godziny.
ii. doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK, co najmniej 120 godzin szkoleniowych - w okresie od 1.01.2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie;
iii. doświadczeniem w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i / lub tutoringu) dla osób dorosłych – minimum 15 godzin w okresie od 1.01.2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. (prosimy o informację w CV o przykładach świadczonego mentoringu, np. liczba godzin, przedmiot, odbiorcy);
iv. doświadczeniem w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów – minimum 1 materiał edukacyjny w okresie od 1.01.2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. (prosimy o informację w CV o przykładach opracowanych materiałów, np. tematyka, odbiorcy);
v. doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w szkole i wiedzą w odpowiednim do danej części zamówienia obszarze przedmiotowym (tj. matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym, artystycznym) i na odpowiednim do danej części zamówienia etapie edukacji (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa), minimum 12 zajęć po 45 min. (prosimy o informację w CV o przykładach opracowanych materiałów, np. tematyka, odbiorcy).
W przypadku konsultanta ds. edukacji wczesnoszkolnej: doświadczenie z prowadzenia zajęć w szkole i wiedza z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
W przypadku konsultanta ds. zarządzania szkołą: doświadczenie z prowadzenia zajęć w szkole i wiedza dot. zarządzania szkołą, która wdrożyła TIK.
vi. W przypadku części III.2.i zamówienia (opracowanie scenariuszy, wytycznych szkoleniowych i prezentacji): autorstwo lub współautorstwo min. jednego poradnika dla trenerów (część pisana przez Wykonawcę powinna liczyć min. 8 stron standardowego maszynopisu - 1800 znaków ze spacjami).
Wystarczy, jeśli Wykonawca przedstawi min. 8-stronicowy poradnik, artykuł lub wytyczne szkoleniowe – również wytyczne dot. wykonania poszczególnych ćwiczeń umieszczone w szczegółowym scenariuszu szkolenia, przeznaczonego dla trenerów

d. Zna język angielski przynajmniej w stopniu umożliwiającym biegłe korzystanie ze stron, programów i aplikacji edukacyjnych, wymienionych w załączniku nr 2 do zapytania (scenariusze szkoleń dla nauczycieli) lub zapewni usługę tłumaczeniową na koszt własny.
e. Złoży ofertę na formularzu określonym w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, z odpowiednimi załącznikami określonymi w załączniku nr 4, w sposób i w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
f. Oświadczy, że między Wykonawcą a Zamawiającym, Fundacją Orange (Liderem Projektu) ani Instytutem Spraw Publicznych (Partner Projektu) nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe,
g. Oferta Wykonawcy:
01. uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym;
02. nie zawiera zastrzeżeń co do warunków określonych w Zapytaniu ofertowym ani w załącznikach do niego;
03. zawiera informacje o ewentualnych podwykonawcach (jeżeli dotyczy).
2. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń, które dostarczy Wykonawca. Oferta Wykonawcy, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW I OCENY OFERTY
1. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a. CV osoby, którą dysponuje Wykonawca (tj. konsultanta merytorycznego/konsultantki merytorycznej lub autora/autorki scenariuszy, wytycznych i prezentacji) – sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zapytania.
b. Wykaz potwierdzający niezbędne doświadczenie, sporządzony według wzoru znajdującego się w formularzu oferty,
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, Fundacją Orange (Liderem Projektu) lub Instytutem Spraw Publicznych (Partnerem Projektu) (wzór oświadczenia znajduje się w formularzu oferty),
d. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Niniejszy załącznik nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
e. W przypadku konsultanta ds. zarządzania szkołą: krótki opis sposobu wdrożenia TIK w szkole (między 1500 a 2000 znaków ze spacjami).
f. W przypadku autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji na szkolenia dla trenerów (jak w części III.2.i Zapytania), należy załączyć link do poradnika dla trenerów, którego autorem / współautorem jest Wykonawca, lub załą

Warunki zmiany umowy

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy, w szczególności w zakresie:
a. zmiany terminu obowiązywania umowy,
b. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:
- katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),
- katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),
- zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
- zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.),
2. Zakres zmian może dotyczyć złożenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości umowy zawartej z Wykonawcą, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego w umowie z Wykonawcą.
3. Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu realizacji zamówienia (w tym planowanych dat spotkań i szkoleń), zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin, dni, scenariuszy, prezentacji, nie stanowią zmiany umowy i ustalane będą z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej.
4. Ewentualne zmiany dotyczące ramowych scenariuszy szkoleń dla nauczycieli i wytycznych szkoleniowych określonych w „Koncepcji realizacji projektu” zaproponowane przez Wykonawcę mogą zostać dokonane po ich akceptacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (o ile to dotyczy danej zmiany). Zmiany te nie stanowią zmiany umowy i będą ustalane z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej.
5. Zamawiający informuje, że zmiany w umowie nie będą dotyczyły rodzaju zadań wskazanych w pkt. IV niniejszego Zapytania.
6. W przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem/zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje jedynie odpowiednio zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia zgodnie z faktycznie zrealizowaną usługą, na podstawie cennika z formularza ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
a. cena oferty obejmująca wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych (przy założonej w Ofercie liczbie godzin/zadań) -max 20 pkt,
b. liczba min. 16-godzinnych bloków szkoleń dla trenerów szkolących osoby dorosłe metodami aktywnymi – max 40 pkt,
c. liczba godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK prowadzonych metodami aktywnymi– max 20 pkt.,
d. doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej) - max 10 pkt.
e. wdrożenie TIK w szkole (dotyczy konsultanta ds. zarządzania szkołą) - max 10 pkt .
3. Zasady oceny poszczególnych kryteriów:
a. kryterium cena - cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym (w tym wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych, także podatku od towarów i usług VAT, jeśli dotyczy). Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do Wykonawcy.
Oferta o najniższej cenie (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) otrzyma 20 punktów. Punkty dla pozostałych ofert będą liczone według następującego wzoru (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku):
C= (Cmin : C0) x 20
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.
b. kryterium „liczba min. 16-godzinnych bloków szkoleń dla trenerów szkolących osoby dorosłe metodami aktywnymi” - oferta Wykonawcy o największym doświadczeniu (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert złożonych na daną część zapytania) otrzyma 40 punktów. Punkty dla pozostałych ofert będą liczone według następującego wzoru:
D= (D0 : Dmax) x 40
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – doświadczenie danego Wykonawcy (liczba min. 16-godzinnych szkoleń dla trenerów),
Dmax – największe doświadczenie spośród Wykonawców (liczba min. 16-godzinnych szkoleń dla trenerów).
c. kryterium „liczba godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK prowadzonych metodami aktywnymi” - punkty dla ofert Wykonawców (ważnych i nieodrzuconych będą przyznawane następująco: po 1 punkcie za każde 50 godzin (ponad wymagane minimum 120 godzin), jednak nie więcej niż 20 punktów (za 1000 godzin).
d. doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej) - punkty dla ofert Wykonawców (ważnych i nieodrzuconych) będą przyznawane następująco:
● 2 pkt - w momencie składania oferty Konsultant jest zatrudniony jako nauczyciel
● 4 pkt - Konsultant pracował jako nauczyciel min. 3 lata w ciągu ostatnich 10 lat
● 4 pkt - Konsultant posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
e. wdrożenie TIK w szkole - punkty będą przyznawane Wykonawcom ubiegającym się o funkcję konsultanta ds. zarządzania szkołą następująco:
Był/jest dyrektorem/wicedyrektorem, szkoły w której, w czasie pełnienia przez niego tej funkcji:
● 0,5 pkt - w szkole odbywają się/ odbywały się dodatkowe zajęcia z robotyki / programowania;
● 0,5 pkt - w szkole używane jest/ było interdyscyplinarne podejście do uczenia z wykorzystaniem metody STEAM (ang.: science, technology, engineering, art, mathematics);
● 1 pkt. - są realizowane/ były realizowane programy prowadzone w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi lub instytucjami o tematyce szeroko pojętych TIK;
● 1 pkt - w ciągu ostatnich 5 lat szkoła pozyskała dodatkowy sprzęt TIK np. roboty, tablety, mikrokomputery, mikrokontrolery, mobilne pracownie komputerowe;
● 2 pkt – uczniowie mogą/ mogli korzystać z własnych telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji w formule BYOD (ang.: “„Bring Your Own Device”);
● 2 pkt - przynajmniej część nauczycieli stosuje/ stosowała kształcenie wyprzedzające lub odwrócone kształcenie;
● 2 pkt - jako dyrektor lub wicedyrektor konsultant bierze /brał udział w stworzeniu strategii wdrożenia TIK w szkole (opartej na modelu SAMR lub innym modelu mającym oparcie w badaniach).
4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
5. Za ustalenie ilości prac i ich rozmiaru, jak również innych świadczeń oraz sposobu ich przeprowadzenia na podstawie kalkulacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem Zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców: wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia oferty (o ile nie naruszy to konkurencyjności) i poprawienia oczywistych omyłek.
8. Komisja oceny ma prawo poprawić błędy rachunkowe w kalkulacji ceny zaproponowanej przez Wykonawcę. W takiej sytuacji komisja przelicza wartość oferty i przekazuje nową wartość oferty do Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji nowej wartości oferty przez Wykonawcę (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) oferta zostaje odrzucona.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
10. W przypadku, w którym złożone zostaną dwie (lub więcej) jednakowe najkorzystniejsze oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny z więcej niż jednym Wykonawcą równolegle.
11. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert nie podlegają ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ORANGE

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 527 40 14

NIP

5213367997

Tytuł projektu

Lekcja: enter

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0120/18-00

Inne źródła finansowania

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Lekcja: enter” nr 03.01.00-00-0120/18-00,
realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Zamawiającym dla postępowania jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partner
projektu), ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, NIP 525 242 41 91, www.frsi.org.pl.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informacje o wybranych wykonawcach:

Renata Maciejczyk, Extreme Academy, ul. Włókniarzy 26/61, 34-120 Andrychów;
część f) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – klasy IV-VIII szkoły podstawowe;
część i) pełnienie dodatkowej funkcji autora scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów regionalnych oraz przygotowaniu prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów regionalnych.
Oferta wpłynęła 03-07-2019, g.16:01. Cena za dwie części łącznie: 67.000,00 PLN brutto.

Innowacyjna edukacja Tomasz Tokarz, ul. Piłsudskiego 22/12, 55-011 Siechnice;
część b) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych - klasy IV-VIII szkoły podstawowe,
Oferta wpłynęła 03-07-2019, g.22:46; cena 43.000,00 PLN brutto;
część c) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych – szkoły ponadpodstawowe,
Oferta wpłynęła 03-07-2019, g.22:29; cena 43.000,00 PLN brutto.

Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonego postępowania nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019 dla części zapytania a., d., e., g., h., nie wpłynęła żadna lub wpłynęła oferta niespełniająca warunków zapytania Zamawiający przystąpił do wyboru wykonawców zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2.

W dniu 29-07-2019 zostali wyłonieni Wykonawcy:

część g) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – szkoły ponadpodstawowe - Renata Maciejczyk, Extreme Academy, ul. Włókniarzy 26/61, 34-120 Andrychów; Oferta wpłynęła 2019-07-17, g.17:52; cena 43.000,00 PLN brutto;

część e) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – szkoły ponadpodstawowe - Krzysztof Ciurej, 34-342 Łętownia 707; oferta wpłynęła 2019-07-17, g.18:20; cena 43.000,00 PLN brutto;

część a) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej - Wioletta Matusiak, Rudowska 54b, 43-400 Cieszyn, oferta wpłynęła 2019-07-19, g.14:00; cena 44.400,00 PLN brutto;

część d) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasy IV-VIII szkoły podstawowej - Dorota Pintal, Boczna 6, 22-460 Szczebrzeszyn, oferta wpłynęła 2019-07-21, g.18:18; oferta wpłynęła 2019-07-21, g.22:51; cena 40.960,00 PLN brutto;

część h) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. zarządzania szkołą - Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz, ul. Jana III Sobieskiego 3, 11-042 Jonkowo; cena 40.400,00 PLN brutto.

Tym samym wybrano konsultantów merytorycznych na wszystkie części zapytania (a-i). Wobec powyższego Zamawiający zakończył zbieranie ofert.
Liczba wyświetleń: 1009