Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa 3 sztuk laptopów

Data publikacji: 18.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2019

Numer ogłoszenia

1191195

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/ : CONSORG S.A., Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506 Chorzów. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na dostawę laptopów w ramach projektu „Optymalizacja i automatyzacja procesów zarządzania projektami i komunikacji z klientami poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych”".
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dadamska@consorg.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dadamska@consorg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Sobel-Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

326099937

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 sztuk laptopów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa 3 sztuk laptopów.
Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Optymalizacja i automatyzacja procesów zarządzania projektami i komunikacji z klientami poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z “Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 sztuk laptopów zgodnie z poniższą specyfikacją:
Procesor: minimum cztero-rdzeniowy o bazowej częstotliwości nie mniejszej niż 2,7 GHz i maksymalnej częstotliwości turbo nie mniejszej niż 3,6 GHz,
Pamięć: minimum 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)
Dysk: minimum 256 GB SSD M.2
Typ ekranu: Matowy, Full HD, IPS
Przekątna ekranu: 14"
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FHD)
System operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 10 Professional PL 64Bit lub równoważny, tj. umożliwiający podłączenie komputera do domeny AD, zapewniający w 100% poprawne działanie pakietu office np. Microsoft Office 2007, 2010, 2013 wraz z obsługą programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows 7, Vista, XP z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Licencja i oprogramowanie muszą być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności licencji u producenta oprogramowania.
Dodatkowo: manipulator punktowy na klawiaturze
Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Płatność zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz przyjęcie przedmiotu zamówienia wolnego od wad i zastrzeżeń.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 28 dni kalendarzowych od terminu złożenia oferty. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 14 dni o daty złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.

Dodatkowe warunki

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji spełnienia warunku o braku ww. powiązań: Oświadczenie Wykonawcy zawiera załącznik nr 2. Oświadczenie muszą złożyć wszyscy reprezentanci Wykonawcy. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
3. Nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Warunki zmiany umowy

Brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 ) do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego.

Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
1) Wymagania formalne:
a) Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym - wzór stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) Oferta, jak i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych, oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione,
c) Oferta musi być czytelna, wypełniona w języku polskim,
d) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia bądź wybrane pozycje,
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a)wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b)oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego
c)oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 3 zapytania ofertowego
e)pełnomocnictwo potwierdzające prawo do reprezentowania wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik wykonawcy
Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena – 100 %
Razem: 100%
Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty (wartość netto za sztukę) podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium cena oferty oblicza się wg poniższego wzoru:
Wartość punktowa = [cena najniższa spośród złożonych ofert / cena oferty badanej] x 100 pkt.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium cena oferty.
Opis sposobu obliczania oferty:
a) Wykonawca określa cenę (wartość netto za sztukę) za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego.
c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dodatkowe informacje:
1. W sytuacji gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo podpisać zamówienie z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższa liczbę punktów).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego, gdy oferta z najniższą ceną ofertową netto przewyższa kwotę, którą zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. O powyższej zmianie Zapytania Ofertowego zostaną poinformowani Oferenci, którzy złożyli już oferty, w formie wiadomości pisemnej (e-mail). Informacja zostanie również umieszczona w bazie konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku o braku ww. powiązań: Oświadczenie Wykonawcy (Oferenta) zawiera załącznik nr 2. Oświadczenie muszą złożyć wszyscy reprezentanci Wykonawcy. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Bojowników o Wol. i Dem. 38

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 609 99 30

NIP

9542351551

Tytuł projektu

Optymalizacja i automatyzacja proceso´w zarza?dzania projektami i komunikacji z klientami poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04DF/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 293