Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa laptopów, stacji dokujących, monitorów i akcesoriów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Data publikacji: 17.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2019

Numer ogłoszenia

1191101

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25.06.2019 r., do godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
− osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub
− drogą pocztową (przez posłańca/kuriera itp.) na adres siedziby Zamawiającego, tj.:
Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Sekunda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501698853

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: 17 laptopów (5 rodzai), 10 stacji dokujących (2 rodzaje), 14 monitorów, 17 toreb transportowych (2 rodzaje), 5 myszy bezprzewodowych oraz 7 zestawów klawiatura i mysz. Dokładne ilości i parametry wymagane przez zamawiającego określone są w załączniku nr 1 – specyfikacji technicznej urządzeń

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie stanowisk pracy w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpackie Centrum Innowacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: 17 laptopów (5 rodzai), 10 stacji dokujących (2 rodzaje), 14 monitorów, 17 toreb transportowych (2 rodzaje), 5 myszy bezprzewodowych oraz 7 zestawów klawiatura i mysz. Dokładne ilości i parametry wymagane przez zamawiającego określone są w załączniku nr 1 – specyfikacji technicznej urządzeń

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy. Zamówienie uważa się za wykonane w momencie dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty, oświadczenia o równoważnej wartości dowodowej (dotyczy podmiotów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3).
Oświadczenie o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
3. Formularz ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według trzech kryteriów oceny ofert:
a. Kryterium „Cena”, określające całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. W ramach kryterium ceny możliwe jest uzyskanie maksymalnie 60 punktów;
b. Kryterium „Gwarancja”, określające okres udzielonej na przedmiot zamówienia gwarancji. W ramach kryterium gwarancji możliwe jest uzyskanie maksymalnie 20 punktów;
c. Kryterium „Termin realizacji”, określające czas liczony w dniach, w którym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającego przedmiot zamówienia. W ramach kryterium terminu realizacji możliwe jest uzyskanie maksymalnie 20 punktów.

1. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium "Cena" (C) zostanie dokonane na podstawie wzoru.

C = Cof min / Cof bad x 60 (waga kryterium), gdzie:
Cof min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert;
Cof bad – cena badanej oferty;
C – oznacza ilość punktów uzyskaną w kryterium „Cena”;

2. W ramach kryterium "Gwarancja" (G), Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 12 m-cy - 0 pkt,
Gwarancja udzielona na okres od 24 m-cy - 10 pkt,
Gwarancja udzielona na okres od 36 m-cy - 20 pkt,
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 20.

3. W ramach kryterium "Termin realizacji" (T) punkty będą liczone w sposób następujący:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego wynoszącego 7 dni.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący 3 dniowy lub krótszy termin realizacji całości przedmiotu zamówienia).
Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy otrzyma w kryterium termin realizacji 0 pkt.

4. Suma punktów uzyskanych przez badaną i nieodrzuconą ofertę będzie liczona według następującego wzoru:
S = (C) + (G) + (T)

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Brak stanowiącego załącznik nr 3 oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (W ORGANIZACJI)

Adres

al. Łukasza Cieplińskiego 4/350

35-010 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

665435053

NIP

8133765154

Tytuł projektu

Podkarpackie Centrum Innowacji

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0085/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 217