Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/KLIMAPOLKA z dnia 17.06.2019r. na usługi promocji w radio

Data publikacji: 17.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2019

Numer ogłoszenia

1191029

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/KLIMAPOLKA z dnia 17.06.2019r.
na usługi promocji w radio w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie PDF. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA- radio- oferta”) ;
Ofertę można także przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– radio- oferta”, na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.szymalski@ine-isd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 851 04 02(03, 04)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w radio projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (nagrania) i emisji 4 programów w formule wywiadu w okresie do 21 grudnia 2019 roku. Programy powinny trwać na antenie minimum 2 minuty. Warunkiem do spełnienia jest także dotarcie z programami do minimum 150000 odbiorców na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Emitująca programy stacja radiowa będzie promowana jako patron medialny projektu. Zamawiający chce także promować zrealizowane programy we własnym zakresie na portalu chronmyklimat.pl oraz chce je promować na profilu FB portalu chronmyklimat.pl

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na promocji medialnej w radio.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w radio projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- 4 audycje promocyjne w formie wywiadu

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy złożyć do dnia 28 czerwca 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podane adresy).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 12:00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż 10 lipca 2019 r. do godziny 12:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do zrealizowana usługi w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. W niniejszej sytuacji, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
Pozostałe kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu ofertowym reguluje zasada konkurencyjności i obowiązujące na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i „Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Adres

Ludwika Nabielaka 15/1

00-743 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228510402

Fax

228510400

NIP

5221006268

Tytuł projektu

Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?

Numer projektu

RPZP.04.05.00-32-A002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 147