Strona główna
Logo unii europejskiej

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia szkolenia/kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb Uczestników w ramach projektu pn. „Szkolenie, staż, praca- program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego”,

Data publikacji: 17.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2019

Numer ogłoszenia

1190911

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26.06.2019r. do godziny 8:00.

2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Szkolenie, staż, praca- program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina nadania oferty w placówce pocztowej/ firmie kurierskiej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić drogą mailową Zamawiającego na adres r.zmuda@abakus-konsulting.pl o nadaniu przesyłki zawierającej ofertę najpóźniej do terminu składania ofert.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 11.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.
6. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie zawodowe według potrzeb uczestników:


Kurs zawodowy: Sprzedawca- magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy szkolenia zawodowego.

Przedmiot zamówienia

Szkolenie zawodowe według potrzeb uczestników:


Kurs zawodowy: Sprzedawca- magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie procesów sprzedaży i obsługi klienta, organizacji i prowadzenia gospodarki magazynowej oraz obsługi kas fiskalnych. Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze certyfikowanego egzaminu zawodowego oraz wydania dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia zawodowe. Minimalny zakres kursu obejmie zajęcia teoretyczne z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, organizacji placówki handlowej, technik sprzedaży, zasad funkcjonowania magazynu, organizacji i obsługi gospodarki magazynowej, zasady i technologia magazynowania, dokumentacja magazynowa, kurs obsługi kas fiskalnych, a także zajęć praktycznych w placówce handlowej. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 128 h/gr. ( w tym 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Inne wymagania: W ramach części zajęć praktycznych kursu Wykonawca zorganizuje zajęcia praktyczne realizowanych w funkcjonującej placówce handlowej wyposażonej w terminal płatniczo-rozliczeniowy oraz magazyn towarowy. Maksymalnie w jednej placówce, w tym samym czasie, może odbywać praktyki maksymalnie 1 osoba. Na czas odbywania zajęć praktycznych, Wykonawca zapewni wykładowcę prowadzącego zajęcia praktyczne, zapewni opiekuna do zajęć praktycznych wyznaczonego przez daną placówkę handlowo-magazynową. Do sprawowania funkcji opiekuna do zajęć praktycznych może zostać osoba wyznaczona przez właściciela placówki (kierownik, właściciel, uprawniony pracownik placówki). Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty deklarację właściciela /kierownika placówki handlowo-magazynowej, potwierdzającej zgodę na odbywanie praktyk w ramach szkolenia wraz z podaniem danych teleadresowych placówki. Minimalne wyposażenie terminalu płatniczo-rozliczeniowego: taśma podawcza, zestaw komputerowy, kasa fiskalna, czytnik kodów kreskowych.
Wykonawca musi zapewnić możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego ( co najmniej w zakresie kursu z obsługi kasy fiskalnej), w tym celu na etapie składania oferty musi udokumentować dysponowanie odpowiednimi zasobami np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym kursu, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego z uwzględnieniem ww. wymogów w zakresie walidacji i certyfikacji.

Okres realizacji kursu: lipiec 2019 r.
Miejsce realizacji kursu: miasto Rzeszów.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia: w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 lipca 2019 r. – z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 3 w ramach opisu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.


• Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) szkolenia/ kursy zawodowe z zakresu tematycznego, na które Wykonawca złożył ofertę - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży sprzedaży z modułem gospodarki magazynowej lub obsługi kas fiskalnych,

Potencjał techniczny

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych – w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z zakresu sprzedaży z modułem gospodarki magazynowej,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. Spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykonawcy szkoleń w ramach przedmiotu zamówienia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Brak przedstawienia ww. dokumentu będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem kursu zawodowego.
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przeprowadzenia kursu zawodowego na podstawie zawartej umowy.
c) Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę przeprowadzenia kursu zawodowego na podstawie zawartej umowy.
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w szczególności do opracowanych materiałów szkoleniowych w związku z realizacją umowy, zwanych dalej „Utworem”.
3. Przeniesienie praw o których mowa w punkcie wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.

Warunki zmiany umowy

7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
8. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
 zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursów zawodowych w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń/kursów,
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu,
 zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 zmiany ilości godzin szkoleń/kursów, grup szkoleniowych, ilości szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek:
- konieczności wprowadzenia lub powstania zmian w realizacji projektu, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 ostatecznej ilości godzin przeprowadzenia szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia.
 zmiany ilości grup szkoleniowych w ramach przedmiotu zamówienia.
 zmiany ilości szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia:
 zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych na które składana jest oferta.
6. CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń/ kursów zawodowych w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń zgodnie z wymogami zapytania ofertowego stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, kopie nadanych uprawnień itp.) oraz Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
7. Opracowany samodzielnie przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tematyce z branży/ dziedziny jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 lub 1 szkolenia (odpowiednio) zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wykaz musi zawierać zestawienie zrealizowanych kursów m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu. Wskazane w wykazie kursy muszą zostać potwierdzone poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp.
8. Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia lub licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego.
9. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
10. Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) - jeżeli wykonawca składa ww. dokument wraz z ofertą.
11. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
12. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

W ramach przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena” – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt.


II. Kryterium „Elastyczność”

Elastyczność – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 3 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 6 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 13 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 16 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie lub w tym samym dniu otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt 7 zapytania ofertowego. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Reformacka 8

35-026 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Szkolenie, staż, praca - program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0177/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Rachunkowe "Profesjonalista" Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269, 36-040 Boguchwała, data wpłynięcia oferty: 25.06.2019r., cena oferty: 3100,00 zł
Liczba wyświetleń: 210