Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/06/2019 z dnia 14.06.2019 – TERMOMODERNIZACJA Etap III

Data publikacji: 14.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

1190615

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

25.06.2019 W związku z pojawieniem się pytania została udzielona odpowiedź i zmieniono (uszczegółowiono) treść opisu przedmiotu zamówienia (załącznik " Zmienione Zapytanie ofertowe") .
Wydłużono termin składnia ofert.
28.06.2019 W związku z pojawieniem się pytania została udzielona odpowiedź

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2019 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego), według wyboru:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej, opieczętowanej i datowanej oferty) na adres e-mail: cncswidnik@interia.pl,
b) pocztą lub pocztą kurierską (oryginał podpisanej, opieczętowanej i datowanej oferty) na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CNC Świdnik Sp. z o.o., ul. Sportowa 11, 21-045 Świdnik,
c) osobiście (oryginał podpisanej, opieczętowanej i datowanej oferty) w Sekretariacie Zamawiającego pod wyżej wskazanym adresem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i musi być wyrażona cyfrowo w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena stanowi ryczałtową wartość oferty i nie może ulec podwyższeniu.
3.Do oferty (Zał. nr 1 do zap. ofer.) należy dołączyć:
a)Kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Cena wskazana w kosztorysie musi być zgodna z ceną podaną w Zał. nr 1 – Ofercie.
b)Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Zał. nr 3 do zapytania ofertowego
c)Wykaz robót budowlanych potwierdzających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia - Zał. nr 4 do zapytania ofertowego wraz z referencjami od Zamawiających
d)Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeśli inny niż dostępny w KRS lub CEIDG.
4.Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferta powinna być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
5.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7.Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Dopuszcza się wycofanie złożonej oferty i ponowne złożenie oferty, pod warunkiem, że powyższe działania będą miały miejsce przed upływem terminu składania ofert. Decyzja o wycofaniu oferty i ponownie złożona oferta winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem sposobu złożenia pierwotnej oferty.
8.W razie potrzeby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji w zakresie treści oferty. Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
9.Zamawiający odrzuci bez wzywania do wyjaśnienia/uzupełnienia, oferty:
-złożone po terminie,
-złożone przez Wykonawcę, który podlegał wykluczeniu, w związku z istniejącymi powiązaniami osobowymi lub kapitałowymi,
-nie odpowiadające treścią, treści zapytania ofertowego,
-nie spełniające warunków udziału w postępowaniu,
-nie zawierające wypełnionych załączników, dołączonych do zapytania ofertowego (Zał. nr 1, 2, 3, 4),
-nie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne oczywiste omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni , liczone od upływu terminu składnia ofert.
13. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cncswidnik@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Barszcz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

814670210, 814670213

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i bram w budynku hali warsztatowo-produkcyjnej , w ramach etapu III realizacji projektu w zakresie termomodernizacji budynku.
Zakres zamówienia obejmuje:
*wymianę istniejących okien – na nowe okna aluminiowe o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/m2K. Nowe okna szczelne o współczynniku infiltracji a < 0,3. Okna o takiej samej geometrii jak obecne (wymiana okien bez zmiany wielkości otworów okiennych). Do wykonania łącznie około 345,7 m2 (demontaż i montaż), szczegóły w załączniku " Zmienione zapytanie ofertowe"
*wymianę istniejących bram – wstawienie nowych bram podnoszonych automatycznie (4 szt.) o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/m2K. Bramy o takiej samej geometrii jak obecne (wymiana bram bez zmiany wielkości otworów bramowych). Do wykonania łącznie około 47,52 m2 (demontaż i montaż).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w polu Opis przedmiotu zamówienia – Przedmiot zamówienia oraz w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świdnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup robót budowlanych w zakresie wymiany okien i bram w budynku hali warsztatowo-produkcyjnej jest niezbędny do realizacji przez Zamawiającego projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego CNC Świdnik Sp. z o.o. poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wymiana okien i bram jest III etapem prac realizowanych w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i bram w budynku hali warsztatowo-produkcyjnej , w ramach etapu III realizacji projektu w zakresie termomodernizacji budynku.
*Zakres zamówienia obejmuje:
-wymianę istniejących okien – na nowe okna aluminiowe o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/m2K. Nowe okna szczelne o współczynniku infiltracji a<0,3. Okna o takiej samej geometrii jak obecne (wymiana okien bez zmiany wielkości otworów okiennych). Do wykonania łącznie około 345,7 m2 (demontaż i montaż), szczegóły w załączniku " Zmienione zapytanie ofertowe"
-wymianę istniejących bram – wstawienie nowych bram podnoszonych automatycznie (4 szt.) o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/m2K. Bramy o takiej samej geometrii jak obecne (wymiana bram bez zmiany wielkości otworów bramowych). Do wykonania łącznie około 47,52 m2 (demontaż i montaż).
*Zamówienie obejmuje materiały i roboty budowlane wraz z wymianą elementów istniejących.
*Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty w zakresie ich stosowania w pracach budowlanych.
*Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z:
-Przedmiarem robót - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
-Audytem energetycznym - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
*Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym Przedmiarem robót oraz założeniami wynikającymi z załączonego Audytu energetycznego, tak, aby po ukończeniu wszystkich prac realizowanych w ramach projektu obiekt spełniał wszystkie założone parametry w zakresie efektywności energetycznej.
*Ze względu na specyfikę zamówienia, w tym zróżnicowane wymiary okien i bram do wymiany oraz zainstalowaną w budynku infrastrukturę logistyczno-produkcyjną, dokonanie pomiarów okien i bram w miejscu realizacji zamówienia należy do Wykonawcy. Zapoznanie się z warunkami planowanej inwestycji w miejscu jej realizacji jest niezbędne przed sporządzeniem oferty.
*Budynek oraz dokumentacja techniczna budynku są dostępne - w celu dokonania wizji lokalnej i pomiarów - w miejscu realizacji zamówienia, pod adresem siedziby firmy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania.
Szczegółowe dane dotyczące budynku wraz z opisem stanu budynku (w tym zdjęcie budynku) znajdują się również w Audycie energetycznym, który stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
*Kody CPV:

45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421132-8 Instalowanie okien
45421148-3 Instalowanie bram

*W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie: transport materiałów na miejsce realizacji robót, dostarczenie i eksploatację maszyn i urządzeń, wywóz i utylizację odpadów budowlanych, uporządkowanie terenu prowadzenia prac budowlanych wraz z terenem przyległym i doprowadzenie ich do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
*Zamawiający nie udziela zaliczek i nie przewiduje płatności częściowych. Płatność nastąpi po końcowym odbiorze robót.
*Dodatkowe informacje zawarte są w Zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.
*Miejsce realizacji zamówienia: ul. Sportowa 11, 21-045 Świdnik.

Kod CPV

45421100-5

Nazwa kodu CPV

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe przedmioty zamówienia zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą – lipiec 2019
Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Uznaje się, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych w budynkach, odpowiadające swym zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia lub o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości netto minimum 200 000,00 zł,
lub
- 2 zamówienia na wykonanie robót budowlanych w budynkach, odpowiadające swym zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia lub o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o łącznej wartości netto minimum 300 000,00 zł (wskazana kwota dotyczy dwóch zamówień łącznie).
Wykonawca zobowiązany jest wskazać roboty budowlane, o których mowa powyżej (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz robót budowlanych potwierdzających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia) i potwierdzić je referencjami od Zamawiających. Załącznik nr 4 wraz z referencjami będzie podstawą oceny spełnienia warunku Wiedza i doświadczenie.

Dodatkowe warunki

*Minimalny okres gwarancji - liczony od dnia protokolarnego odbioru robót - wynosi 24 miesiące.
Warunki gwarancji zostały opisane w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
*Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy od prowadzonej działalności budowlanej (o ile takiej umowy nie posiada) i dostarczenia polisy OC na kwotę sumy gwarancyjnej odpowiadającej co najmniej wartości zamówienia brutto, wskazanej w ofercie, ważnej w okresie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia . Dostarczenie kopii polisy OC powinno nastąpić przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia dodatkowych warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje i oświadczenie dotyczące polisy OC zawarte w Ofercie (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), zgodnie z zasadą – oferta spełnia warunki / nie spełnia warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w momencie publikacji niniejszego zapytania ofertowego i podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy:
*W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:
- zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
- wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
*W przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
W szczególności, zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na zaistnienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane jako zmiany, które na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłyby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia musi zostać zaakceptowana przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić wykorzystując wzory dokumentów, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy wzór
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych potwierdzających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania dostaw (dołączone Referencje)
Dodatkowo, należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeśli inny niż dostępny w KRS lub CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej spośród ofert Wykonawców, którzy zaoferują wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia i spełnią wszystkie warunki i wymagania zawarte w przedmiotowym postępowaniu. Ocenie -zgodnie z kryteriami punktowymi – będą podlegały oferty, które nie zostały odrzucone.
Kryteria oceny ofert i znaczenie poszczególnych kryteriów:
1. Cena – maksymalnie 80 pkt/waga kryterium 80%
2. Okres gwarancji - maksymalnie 20 pkt/waga kryterium 20%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny oferty:
1. W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Liczba punktów = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) x 80 pkt.
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2. W kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Liczba punktów = (Okres gwarancji oferty badanej / Maksymalny okres gwarancji) x 20 pkt.
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Okres gwarancji na wykonane roboty powinien być wyrażony w pełnych miesiącach.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Okres gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkował odrzuceniem oferty.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, dla obliczenia wagi punktowej w tym kryterium przyjmie się maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy.

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów - po zsumowaniu punktów za poszczególne kryteria.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, zaś w przypadku równych cen Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.
Gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE CNC ŚWIDNIK SP. Z O.O.

Adres

Sportowa 11

21-045 Świdnik

lubelskie , świdnicki

Numer telefonu

814670210

Fax

814670221

NIP

7122811080

Tytuł projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego CNC Świdnik Sp. z o.o. poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0050/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
OKNA SZAŁACHA Jerzy Szałacha , ul. Dziewanny 31/29, 20-539 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 04.07.2019
Cena oferty: 367524,33 zł brutto
Liczba wyświetleń: 270