Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2019/RPO55 na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Software Development Fundamentals (C#)

Data publikacji: 14.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-06-2019

Numer ogłoszenia

1190597

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 24 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: mbielawska@wsb.gda.pl z dopiskiem
Oferta 8/2019/RPO55”
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mbielawska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Bielawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Software Development Fundamentals (C#).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenie ma na celu przygotowanie do certyfikatu Software Development Fundamentals (C#) i realizowane będzie dla grupy ok. 10 osobowej, uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i zdolności z zakresu programowania obiektowego, ogólnych zasad tworzenia oprogramowania, tworzenia aplikacji Web, aplikacji Deskop oraz aplikacji bazodanowych. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu 98-361: Software Development Fundamentals (C#).
Uczestnicy szkoleń powinni otrzymać w pierwszym dniu zajęć materiały szkoleniowe/ skrypt do pracy podczas zajęć opracowane przez Wykonawcę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Software Development Fundamentals (C#).
Zakres tematyki szkolenia:
1. Pamięć komputerowa i typy danych:
• zapisywanie programów i poleceń w pamięci komputera, stosy i sterty w pamięci, wymagania w zakresie rozmiaru pamięci dla różnych sposobów przechowywania danych, dane liczbowe i tekstowe.
2. Komputerowe struktury decyzyjne:
• rodzaje struktur decyzyjnych spotykane we wszystkich językach programowania, struktury warunkowe, struktury z wieloma decyzjami w rodzaju „if-else” oraz „switch/Select Case”, czytanie schematów blokowych, tabele decyzji, ocena wyrażeń.
3. Wybór odpowiedniej metody obsługi powtórzenia:
• pętle „for”, pętle „while”, pętle „do-while” i rekursja.
4. Obsługa błędów:
• strukturalna obsługa wyjątków.
5. Podstawy wiedzy o klasach:
• właściwości, metody, zdarzenia i konstruktory, tworzenie klasy, użycie klas w kodzie.
6. Wiedza na temat dziedziczenia:
• dziedziczenie funkcjonalności klasy podstawowej przez klasę pochodną.
7. Wiedza na temat polimorfizmu:
• funkcjonalność klasy po dziedziczeniu z klasy bazowej, zastępowanie metod w klasie pochodnej.
8. Hermetyzacja:
• tworzenie klas ukrywających szczegóły implementacji przy jednoczesnym pozostawieniu dostępu do wymaganej funkcjonalności za pośrednictwem interfejsu, modyfikatory dostępu.
9. Cykl życia aplikacji:
• etapy zarządzania cyklem życiowym aplikacji, testowanie oprogramowania.
10. Aplikacje internetowe:
• czytanie specyfikacji aplikacji i ich zamiana na prototypy, kod, dobór odpowiedniego typu aplikacji, składniki.
11. Algorytmy i struktury danych:
• tablice, stosy, kolejki, listy połączone i algorytmy sortowania, wpływ różnych struktur danych na wydajność, wybór odpowiedniej struktury danych.
12. Tworzenie stron sieci Web:
• HTML, kaskadowe arkusze stylów (CSS), JavaScript.
13. Tworzenie aplikacji ASP.NET:
• cykl życiowy strony, model zdarzeń; zarządzanie stanem, programowanie po stronie klienta a programowanie po stronie serwera.
14. Wiedza o hostingu:
• tworzenie katalog wirtualnych i witryn sieci Web, wdrażanie aplikacji sieci Web, zrozumienie roli serwera Internet Information Services.
15. Usługi sieci Web:
• usługi sieci Web wykorzystywane przez aplikacje klienckie, dostęp do usług sieci Web z aplikacji klienckiej, SOAP i Web Service Definition Language (WSDL).
16. Aplikacje ze Sklepu Windows:
• kategorie wytycznych dotyczących projektowania interfejsu użytkownika, charakterystyki i możliwości aplikacji sklepu Windows, identyfikacja gestów.
17. Aplikacje konsolowe:
• cechy i możliwości.
18. Usługi systemu Windows:
• cechy i możliwości.
19. Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych:
• cechy i możliwości produktów bazodanowych, projekt bazy danych, diagramy ERD, koncepcje normalizacji.
20. Metody zapytań do baz danych:
• język SQL (Structured Query Language), tworzenie procedur składowanych i dostęp do nich, aktualizacja danych i wybór danych.
21. Metody połączeń z bazami danych
• łączenie z różnymi rodzajami magazynów danych w rodzaju plików prostych, plików XML, obiektów w pamięci, optymalizacja zasobów

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będzie szkolenie przygotowujące do egzaminu Software Development Fundamentals (C#) w wymiarze 48 godzin zajęć dla grupy szkoleniowej liczącej średnio po 10 osób. Grupę docelową stanowią osoby pracujące, dlatego zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w przedziale: 16.00 – 21.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godzina szkoleniowa liczy 45 minut zajęć. Podczas zajęć zostaną wyznaczone 2 przerwy cateringowe. Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
 w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej Trenerem),
 posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie przeprowadzonych zajęć w wysokości 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
 posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń IT lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
 końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp. Trenera),
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera,
 oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
 oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
 oświadczenie potwierdzające doświadczenie Trenera na przeprowadzenie minimum 100 godzin zajęć związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat,
b) życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkolenia w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy),
e) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym – wybierze ofertę z najniższą cenę netto za całość zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Cena - 100%

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cena brutto –Pc
P – otrzymane punkty
C n – cena brutto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – cena brutto badanej Oferty


Cn x 100
P = --------------
Cb

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert

Wykluczenia

ostatnich 3 lat zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
 osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
 kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
 Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
8. Łączne zaangażowanie zawodowe w przypadku osób fizycznych w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewniających prowadzenie szkoleń przez osobę zaangażowaną zawodowo w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, w wymiarze nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie,
9. Oferty, które nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1 DANDS IT CONSULTING – Sebastian Miotk 23.06.2019, 21:04, email Spełnia 100 pkt; cena 4800,00PLN
Liczba wyświetleń: 162