Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy IMPEX

Data publikacji: 13.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2019

Numer ogłoszenia

1190208

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
2.Ofertę należy złożyć w formie papierowej.
7.Opakowanie zawierające ofertę należy opatrzyć następującym opisem: „Oferta na termomodernizację budynku hali produkcyjno-magazynowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu nr: RPSW.03.02.00-26-0011/17. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 05.07.2019 r. DO GODZ. 10.00” oraz co najmniej nazwą i adresem oferenta.
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Andrzeja Biesiady, nr 10, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, do dnia 05.07.2019 r. do godz. 10.00. Ofertę można wysłać pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego: ul. Andrzeja Biesiady, nr 10, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, przy czym dla skuteczności złożenia oferty pocztą/kurierem konieczne jest dostarczenie oferty do dnia 05.07.2019 r. do godz. 10.00.
4.Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej podlegają odrzuceniu.
5.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.07.2019 r. o godzinie 11.00
6.Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składani ofert.
7.Oferta ze zmianami powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA”. Oferent wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Przydatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501221704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

,,Celem zamówienia jest realizacja projektu ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy IMPEX" w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.03.00-26-0011/17-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zakres prac obejmuje:

1.Ocieplanie stropodachu i ścian
a)Ocieplenie stropodachu hali o pow. 907.42 m2. Materiał dociepleniowy: Maty z wełny mineralnej URSA DF 40 - grubość: 0,18 m, lambda: 0,040 W/mK Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m²K)
b)Ocieplenie ściany zewnętrznej hali o powierzchni 504,20 m2- zaplanowano ocieplenie ścian budynków płytami jednowarstwowymi gr. 20 cm, lambda: 0,038 W/mK, kolor 9006 wraz z wykonaniem nowych obróbek Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,171 W/(m²K)

2.Wymianę okien drewnianych (pow. wymiany 37,64 m²)
Demontaż starych okien i wstawienie nowych okien pcv. Współczynnik przenikania ciepła okien [W/m²K] 0,9

3.Wymianę okien stalowych ( pow. wymiany 1,50m2)
Zaplanowano demontaż starych okien i wstawienie nowych okien pcv.. Współczynnik przenikania ciepła okien [W/m²K] 0,9

4.Wymianę bram stalowych (pow. wymiany 16,8m2)
Zaplanowano wymianę starych bram stalowych na nowe bramy izolowane o wym. 280x300 cm- 2 szt. Współczynnik przenikania ciepła bram [W/m²K] 1,3

5.Wymianę drzwi zewnętrznych stalowych ( pow. wymiany 19.21 m2)
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Współczynnik przenikania ciepła drzwi [W/m²K] 1,3

6.Modernizację instalacji C.O
W ramach modernizacji instalacji C.O. należy wykonać demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji C.O. z rur izolowanych. Montaż nowych grzejników wyposażonych w głowice termostatyczne, nowych nagrzewnic oraz montaż licznika ciepła.
Instalacja przesyłowa (rurarz) musi być wykonana z rur czarnych ze szwem, spawanych i dwukrotnie malowanych. Główny poziom dn50, odejścia do nagrzewnic dn20. Wszystkie rurociągi na wspornikach mocowanych do ścian murowanych lub elementów konstrukcyjnych hal. Przewody izolowane twardą pianką PUR w płaszczu PCV. Grubość izolacji równa wewnętrznej średnicy rury. Nagrzewnice wodne muszą być zamontowane na zewnętrznych ścianach hal, a w mniejszych pomieszczenia - grzejniki płytowe. Nagrzewnice muszą być wyposażone w pompy obiegowe, zawory, odpowietrzniki, elastyczne przyłącza. Każda nagrzewnica musi być regulowana osobnym sterownikiem. W kotłowni należy zamontować osobną pompę do rurociągów znajdujących się na hali.

Zakres instalacji:
• Grzejniki z termostatem
• Orurowanie
• Podłączenia, złączki, zaciski, śrubunki
• Licznik ciepła
• Nagrzewnice .
• Robocizna
Wszystkie elementy użyte do instalacji powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą montażu.

7.Montaż instalacji fotowoltaicznej

Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 280 Wp i maksymalnej mocy nie mniejszej niż 39760 Wp oraz nie większej niż 39999 Wp.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów
45320000-6 – roboty izolacyjne
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09332000-5 – instalacje słoneczne
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji zamówienia: 31.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 inwestycje budowlane zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, oraz wykazu robót referencyjnych – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, a także dowodów, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty, potwierdzających że zamówienia ujęte w wykazie zostały wykonane w sposób należyty (np. referencje, protokoły odbioru).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, oraz przedłożonych wraz z ofertą zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydanych nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty

Dodatkowe warunki

Warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)

Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), przy czym ubezpieczenie w dniu złożenia oferty musi odnosić się do całego okresu potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego, związanej z projektem.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, oraz jeśli Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności ww. ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiających związanej z projektem.

Warunki zmiany umowy

1.Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania, zgodnie z pkt. XI ppkt. 2 lit. a), zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
2.W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania Ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
3.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenie, tj:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiających, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość tych zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest niniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów realizacji zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
8) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego;
9) konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Kryteria oceny ofert:
Kryterium Waga Punktacja
A. Cena 60% 60
B. Termin realizacji 40% 40


A.W kryterium „Cena” maksymalna liczba punktów jaka może uzyskać oferta wynosi 60 punktów (1 pkt = 1%)

Punkty będą przyznawane wedle poniższego wzoru:

Cmin
---------------- x 60 Pkt = Liczba punktów przyznanych ofercie
Cr

Cmin – najniższa oferta cenowa
Cr – cena oferty badanej

B.W kryterium „Termin realizacji” maksymalna liczba punktów jaka może uzyskać oferta wynosi 40 punktów (1 pkt = 1%)

Liczba punktów w powyższym kryterium będzie przyznawana zgodnie z poniższą punktacją:
40 punktów – termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2019 r.
20 punktów – termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2019 r.
0 punktów – termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r.

2.Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium A i kryterium B.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglenia.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika
d. Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "IMPEX" JERZY PRZYDATEK

Adres

Jana Kilińskiego 39B

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

412652281

Fax

412652281

NIP

6610005364

Tytuł projektu

"Kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy IMPEX"

Numer projektu

RPSW.03.02.00-26-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: PPUH MULTI-TRONIK Jedynak Paweł
Adres: 27-415 Kunów, ul. Boksycka 59
Data wpłynięcia oferty: 05.07.2019 r.
Cena: 350 000,00 zł netto ( 430 500,00 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 239