Strona główna
Logo unii europejskiej

transport sprzętu wspomagającego do osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego

Data publikacji: 13.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2019

Numer ogłoszenia

1190162

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 21.06.2019 r. do godziny
16.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe 6/RPO/9.2/05/2019/AOON/KZ w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 848 01 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu różnego rodzaju sprzętu wspomagającego z wagą do 150 kg, wraz z wniesieniem, z miejsca odbioru sprzętu, które mieści się w siedzibie Zamawiającego, w Wałbrzychu, przy ul. Ludowej 1c, pokój 208, II piętro, do punktu docelowego, które jest miejscem zamieszkania Uczestników projektu – osób z niepełno sprawnościami, którzy mieszkają na terenie powiatów ząbkowickiego lub kłodzkiego. Zamówienie obejmuje również transport niniejszego sprzętu pomiędzy Uczestnikami (w sytuacjach, gdy będzie to wskazane) oraz przywiezienie go do siedziby Zamawiającego, po zaprzestaniu używania go przez Uczestników. Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: miejscowości powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który w czasie od 1.07.2019r do 30.06.2020 roku będzie świadczył usługę transportu sprzętu wspomagającego na rzecz Uczestniczek i Uczestników projektu pn. „ Program wsparcia usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”. Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu różnego rodzaju sprzętu wspomagającego z wagą do 150 kg, wraz z wniesieniem, z miejsca odbioru sprzętu, które mieści się w siedzibie Zamawiającego, w Wałbrzychu, przy ul. Ludowej 1c, pokój 208, II piętro, do punktu docelowego, które jest miejscem zamieszkania Uczestników projektu – osób z niepełno sprawnościami, którzy mieszkają na terenie powiatów ząbkowickiego lub kłodzkiego. Zamówienie obejmuje również transport niniejszego sprzętu pomiędzy Uczestnikami (w sytuacjach, gdy będzie to wskazane) oraz przywiezienie go do siedziby Zamawiającego, po zaprzestaniu używania go przez Uczestników.
2. Usługi będą świadczone od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020 r. Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną. Usługi będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00 a 16:00. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest odebrać sprzęt z punktu odbioru, przetransportować oraz wnieść do punktu docelowego wskazanego w zleceniu. Zamawiający przewiduje, że liczba przejechanych kilometrów w ramach usługi wyniesie od 700 do 1000 km, w okresie trwania umowy. Liczba ta może się zwiększyć, jest całkowicie uwarunkowana rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym każdego miesiąca przez osoby z niepełno sprawnościami oraz od środków jakimi będzie dysponował Zamawiający. Nie może zostać dokładnie określona przez Zamawiającego w trakcie niniejszej procedury, w związku z czym Zamawiający przewiduje złożenie zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający wymaga złożenia oferty cenowej za 1 km trasy przy uwzględnieniu kosztu dojazdu na miejsce odbioru, usługę odbioru i wniesienia. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania. Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Kod CPV

60112000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020 r.
Usługi będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00 a 16:00
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca oświadczy, że posiada lub dysponuje kadrą, która posiada stosowne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załącznika nr 2.
2. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
3. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy, niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
4. Oświadczą, że zostali poinformowani i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 4 i nr 5.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania.
6. Posiadają środek transportu, który spełnia wymogi w zakresie transportu rzeczy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załącznika nr 2.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie zasad płatności.
5. Zamawiający informuje, że terminy płatności uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą, w miarę posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Organizującą Projekt, którą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy siedzibą w Wałbrzychu, a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.
6. Zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.
7. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in. zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia lub inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu. Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy (zaparafowany na każdej stronie)
Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna
- aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej (np. KRS).
- SIWZ do niniejszego zapytania (zaparafowany na każdej stronie)

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 100% cena:
Na kryterium składa się cena za 1 km trasy przy uwzględnieniu kosztu dojazdu na miejsce odbioru, usługę odbioru i wniesienia. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc
po przecinku.

Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do
Wezwania Wykonawcy objętego ofertą do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-VISTA Komunikacja Miejska sp. Z o. O., 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 4. Data wpłynięcia oferty 19.06.2019, cena 10, 00 zł za 1 km.
Liczba wyświetleń: 137