Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2019 r. na organizację objazdów studyjnych

Data publikacji: 13.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2019

Numer ogłoszenia

1190111

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 28.06.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub w formie scanu elektronicznego na adres mailowy: e.borowiak@podkarpackie.travel
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 2.
2. Wypełniony OPIS KLUCZOWYCH ATRAKCJI OBJAZDÓW - załącznik nr 3
3. Oświadczenia wskazane w pozycji „Warunki udziału w postępowaniu”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.borowiak@podkarpackie.travel

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Borowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 852 00 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja objazdów studyjnych służących promocji pogranicza polsko-słowackiego i turystyki pieszej-górskiej dla przedstawicieli mediów w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Inne Miejscowość: Na terenie wskazanym przez program INTERREG PL-SK: podregion krośnieński (powiat: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, jasielski krośnieński, miasto Krosno), miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, podregion przemyski (powiat przeworski, przemyski, jarosławski, lubaczowski) Presovsky kraj Samorządowy (okres: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja objazdów studyjnych promujących turystykę pieszą, górską pogranicza polsko-słowackiego. Jeden objazd dla zaproszonych przedstawicieli mediów (dziennikarzy, blogerów itp.) z Polski i Słowacji, drugi dla przedstawicieli mediów z krajów Unii Europejskiej. Łączna liczba uczestników na dwóch objazdach: 12 osób. Program każdego z dwóch objazdów obejmie cztery dni tj. trzy noclegi i pozwoli w atrakcyjny i komfortowy sposób zaprezentować potencjał turystyki górskiej pieszej pogranicza polsko-słowackiego. Efektem podróży ma być zaprezentowanie przedstawicielom mediów pogranicza polsko-słowackiego jako atrakcyjnej destynacji dla turystów uprawiających turystykę pieszą-górską, poszukujących alternatywnych, niszowych kierunków podróży z bardzo dobrym zapleczem gastronomicznym i hotelarskim. Program powinien zawierać nieszablonowe i innowacyjne elementy, aby temat zainspirował przedstawicieli mediów do tworzenia atrakcyjnych artykułów/postów/publikacji promujących pogranicze polsko-słowackie i jego potencjał związany z turystyką pieszą-górską.

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zapytania ofertowego:
1. Organizacja i merytoryczne przeprowadzenie 2 objazdów studyjnych (z których każdy będzie trwał 4 dni) dla 12 uczestników, w tym dziennikarzy/przedstawicieli mediów.
2. Program szczegółowy (opracowany finalnie we współpracy z Zamawiającym) będzie zawierał minimum wszystkie elementy wymienione w KLUCZOWYCH ATRAKCJACH OBJAZDU opisanych przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do oferty.
3. Zakres tematyczny 2 programów szczegółowych obejmie turystykę pieszą/górską pogranicza polsko-słowackiego. A atrakcje skupione będą na terenie wskazanym przez program INTERREG PL-SK: podregion krośnieński (powiat: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, jasielski krośnieński, miasto Krosno), miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, podregion przemyski (powiat przeworski, przemyski, jarosławski, lubaczowski) Presovsky kraj Samorządowy (okres: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.
4. Zapewnienie dla wszystkich uczestników obsługi pilota-przewodnika władającego językiem angielskim.
5. Zapewnienie transportu na czas dwóch objazdów.
6. Zapewnienie wszystkim uczestnikom objazdów biletów wstępu do atrakcji oraz zapewnienie przewodników po atrakcjach władających językiem angielskim.
7. Zapewnienie minimum jednej innowacyjnej i unikatowej atrakcji specjalnej podczas każdego z objazdów w formie warsztatów/zajęć,
8. Zapewnienie minimum trzech atrakcji nie warsztatowych w kontekście turystyki górskiej i pieszej.
9. Zapewnienie zakwaterowania dla dwunastu uczestników na każdy z dwóch objazdów (dwa objazdy z których każdy obejmie trzy noclegi).
10. Zapewnienie wyżywienia (śniadania, obiady i kolacje) dla dwunastu uczestników obajzdów.
11. Zapewnienie transportu dla 5 osób podróżujących z krajów Unii Europejskiej do Rzeszowa wraz z biletami powrotnymi. Forma transportu będzie wskazywana przez Zamawiającego indywidualnie dla każdego uczestnika objazdu.
12. Zapewnienie transportu dla 5 osób podróżujących z Polski i Słowacji do Rzeszowa wraz z biletami powrotnymi. Forma transportu będzie wskazywana przez Zamawiającego indywidualnie dla każdego uczestnika objazdu.
13. Zapewnienie ubezpieczenia NNW wszystkich dwunastu uczestników objazdów studyjnych.
14. Termin I objazdu: (do 15.09.2019), termin II objazdu: (do 15.10.2019). W przypadku braku kompletu uczestników przesunięcie realizacji na rok 2020 (nie wcześniej niż 01.05.2020 r. oraz nie później niż 30.07.2020 r.).
15. Warunki płatności: po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania merytorycznego z przebiegu objazdów, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona i przesłana nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu i po akceptacji sprawozdania przez Zamawiającego.
16. Zamawiający nie pokrywa:
- kosztów zagranicznych rozmów telefonicznych wykonanych z pokojów hotelowych przez osoby zakwaterowane;
- kosztów np. związanych z udostępnieniem w pokojach hotelowych płatnej telewizji, Internetu, bądź minibaru;
- kosztów biletów wstępu do miejsc odwiedzanych przez uczestników wyjazdu w tzw. czasie wolnym (nieuwzględnionych w programie);
- kosztów związanych z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez uczestników wyjazdu, kierowców, bądź pilota wycieczki.
Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w pliku PDF: Załacznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63511000-4 Organizacja wycieczek
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
63513000-8 Usługi informacji turystycznej
63514000-5 Usługi świadczone przez przewodników turystycznych
63515000-2 Usługi podróżne
63516000-9 Usługi zarządzania podróżą
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji I objazdu: 15 września 2019), termin zakończenia realizacji II objazdu: 15 października 2019. W przypadku braku kompletu uczestników przesunięcie realizacji na rok 2020 (nie wcześniej niż 1 maja- nie później niż 30 lipca).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia w zadaniach określonych
w przedmiocie niniejszego zamówienia.

Sposób oceny warunku:
oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat: wpisu do rejestru działalności regulowanej, posiadanego zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów lub gwarancji ubezpieczeniowej (ze wskazaniem wysokości oraz okresu obowiązywania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zapytania ofertowego.

Sposób oceny warunku:
oświadczenie wykonawcy iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zapytania ofertowego i nie jest w trakcie postępowania o wykreślenie z rejestru i nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.

Sposób oceny warunku:
oświadczenie wykonawcy iż nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 2.
2. Wypełniony OPIS KLUCZOWYCH ATRAKCJI OBJAZDÓW - załącznik nr 3
3. Oświadczenia wskazane w pozycji „Warunki udziału w postępowaniu”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Liczba innowacyjnych* i unikatowych** atrakcji (LIUA) - maksymalnie 40%, sposób liczenia: 0-40 pkt. (0-40%):
a) warsztaty/zajęcia: 1 szt.-5 pkt.,2 szt.- 10 pkt., 3 szt. – 20 pkt.
b) atrakcje w zakresie turystyki górskiej i pieszej: 3 szt. 10 pkt., 4 szt. 20 pkt.
Innowacyjność wszystkich zaproponowanych atrakcji (I) - maksymalnie 10%, sposób liczenia: 0-10 pkt. (0-10%) w oparciu o następujące elementy:
*opis na czym polega innowacja zaproponowanego elementu programu (czy jest to pierwszy taki produkt w skali pogranicza polsko-słowackiego; czy jako pierwszy lub jeden z nielicznych proponuje tego rodzaju innowacje na terenie pogranicza)
**opis co wyróżnia zaproponowany element programu spośród podobnych propozycji w skali pogranicza polsko-słowackiego (czy atrakcja podejmuje mało znane, ale unikatowe i niepromowane na szeroką skalę zagadnienia/jest z nimi związana; jaka jest kluczowa nieszablonowa ciekawostka dotycząca atrakcji, czy taką posiada; jaki jest sposób obsługi turysty podczas zwiedzania atrakcji: forma przekazywania informacji, elastyczne dostosowanie do wymagań bieżących i oczekiwań grupy)
Cena (C) - maksymalnie: 50%, sposób liczenia: C= Cena najniższa/ Cena oferenta x 50
Ocena ostateczna oferty (maksymalnie 100%): LIUA+I+C

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.
3. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet, w takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty zaplanowanej w budżecie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowanie do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy i realizacji przedmiotu zamówienia (nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) – Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w przedmiotowym postępowaniu otrzymał kolejną najwyższą liczę punktów na liście rankingowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty oraz jej załączników o czym poinformuje Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołania lub innego zaskarżenia decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.
11. Zawarcie umowy/zlecenia z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Po zrealizowaniu zadania i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT/ rachunku, zostanie dokonana płatność przelewem w terminie do 14 dni na rachunek bankowy Wykonawcy.
13. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie ze szczegółowymi informacjami o wykluczeniach zawartych w punkcie 2 sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
na lata 2014-2020.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE CENTRALNY OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK W KRAKOWIE

Adres

Jagiellońska 6/6

31-010 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124222840

Fax

nie dotyczy

NIP

5260010044

Tytuł projektu

Góry bez granic - integracja sieci szlakó?w w transgraniczny produkt turystyczny

Numer projektu

PLSK.01.01.00-00-0116/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk
ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz
Data wpłynięcia oferty: 28.06.2019 r.
Cena oferty: 51 990,00 zł
Liczba wyświetleń: 228