Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa organizacji imprez okolicznościowych w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo”

Data publikacji: 11.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2019

Numer ogłoszenia

1190062

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Krajobrazowa 20/E2, 35-119 Rzeszów lub przesłać na adres e-mail: biuro@maluszkowo.com.pl do dnia 19.06.2019 r. do godz. 9.00.

WYKONAWCA ZAMIESZCZA OFERTĘ W KOPERCIE OZNACZONEJ NAZWĄ I ADRESEM ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ OPISANEJ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: OFERTA NA USŁUGĘ ORGANIZACJI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „KLUB SENIORA 2 PRZY PLACÓWKACH MALUSZKOWO” NR WNIOSKU RPPK.08.03.00-18-0044/18, DZIAŁANIE 8.3 RPO WP 2014-2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@maluszkowo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509911055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez okolicznościowych dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie usługi organizacji imprez okolicznościowych dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020 w okresie 25.06.2019 - 15.03.2022 r.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania.
Należy wziąć pod uwagę, że uczestnikami projektu są osoby niesamodzielne często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku 60 + wymagające zastosowania specjalnych diet, stąd należy uwzględnić przy kalkulacji fakt iż konieczne będzie zapewnienie niektórym uczestnikom zamienników w stosunku do wyżywienia opisanego w ofercie.
Ponadto, wszystkie lokale/obiekty, w których będą organizowane formy wsparcia, jak również oferowane formy wsparcia w ramach danej imprezy muszą odbywać się w lokalach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością/być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- termin rozpoczęcia: 25.06.2019 r.
- termin zakończenia: 15.03.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w szczegółowym opisie zamówienia, także w przypadku gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników imprez okolicznościowych zaplanowanych w zakresie zamówienia;
c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji danej imprezy okolicznościowej;
e) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
f) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa;
g) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
h) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy.
i) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w zakresie liczby osób co spowoduje obniżenie wynagrodzenia dla Wykonawcy proporcjonalnie w stosunku do liczby osób uczestniczących w danej imprezie okolicznościowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą przedłożyć:
1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.

Inne wymagane dokumenty:
1 Formularz oferty
Forma dokumentu: oryginał.
2 Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
-wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione powyżej dot. wykluczenia wykonawcy (wzór zał. nr 2)
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I - Cena - 100%
Punkty przyznawane liczone według następujących wzorów:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b: posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d: pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krajobrazowa 20/E2

35-119 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

509911055

Fax

178501101

NIP

8133712347

Tytuł projektu

Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0044/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany w ramach realizacji projektu pn. pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MADART Małgorzata Hałkowska
z siedzibą ul. Lenartowicza 9/1, 38-200 Jasło
Cena oferty: 135 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 167