Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 w sprawie zamówienia na: 1. Frezarkę – sterowane numerycznie (CNC) pionowe centrum obróbkowe – 1 szt.

Data publikacji: 11.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1189849

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.1. Sposób składania ofert:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w g. 08.00 – 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych):
BASE GROUP SP. Z O.O. , ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały lub
b. Drogą elektroniczną pod adres e-mail: wwojciechowski@base.pl lub
c. Pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w g. 08.00 – 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych):
BASE GROUP SP. Z O.O., ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały
d. Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne, bez ich wcześniejszego rozpatrzenia. Datą złożenia oferty jest dzień jej otrzymania przez Zamawiającego.
e. Oferenci, których oferty nie będą zawierały informacji pozwalających na stwierdzenie ich ważności zostaną wezwani do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. W przypadku braku dostarczenia uzupełnień we wskazanym terminie, lub dostarczenie niepełnych uzupełnień lub dostarczenie uzupełnień niezgodnych z wymogami zapytania ofertowego, oferty zostaną odrzucone po ich wcześniejszym rozpatrzeniu.

1.2. Termin składania ofert: do dnia 12.07.2019 r., g. 23:59
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
b. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a. Oferta musi zawierać:
i. nazwę oferenta,
ii. datę sporządzenia,
iii. datę ważności oferty,
iv. cenę za wykonanie zamówienia,
v. termin dostawy zamówienia liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego,
vi. warunki i termin płatności. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywanie płatności w 3 transzach: pierwsza (20 %) po podpisaniu umowy w terminie 14 dni od wystawienia faktury, druga (60%) przed dostawą w terminie 14 dni od wystawienia faktury, trzecia (20%) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
vii. warunki i okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji to 12 m-cy a maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy, liczony od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.
b. Oferta musi zostać przedstawiona w jednoznaczny sposób, zgodnie z wymogami określonymi w przedmiocie zamówienia i na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
c. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim lub angielskim.
d. Cena oferowana netto i brutto przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
e. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w PLN lub w innej walucie obcej. Kurs przeliczenia na PLN w przypadku waluty obcej następuje po średnim kursie z ostatniego dnia składania ofert (średni kurs ogłaszany przez NBP).
f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
g. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
h. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
i. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
j. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
3. Termin ważności ofert: min. 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wwojciechowski@base.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Wojciechowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 985 598

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia:
Frezarka – sterowane numerycznie (CNC) pionowe centrum obróbkowe – 1 szt.

CPV: 42623000-9 - Frezarki

Wymagania techniczne
- sterowane numerycznie (CNC) pionowe centrum obróbkowe,
- stół o powierzchni roboczej minimum 750x1500mm,
- przesuw w osi Z co najmniej 600mm,
- dokładność pozycjonowania co najmniej ±0,01mm,
- powtarzalność co najmniej ±0,003mm,
- pojemność magazynu narzędzi minimum 24 narzędzia,
- typ uchwytu DIN 69871.A50,
- chłodzenie przez wrzeciono,
- transporter wiórów.

Wymagania pozatechniczne
a. Szkolenie w zakresie zaawansowanej obsługi urządzenia – na koszt dostawcy.
b. Instrukcje obsługi (w języku polskim) - na koszt dostawcy.
c. Transport do: Koszwały, ul. Spacerowa 29 - na koszt dostawcy.

Informacje dodatkowe
a. Składając ofertę proszę odnieść się do każdego elementu specyfikacji. Brak informacji w ofercie lub w załączniku o wszystkich składowych/elementach skutkować może odrzuceniem oferty.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Koszwały

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest wyłonienie Dostawcy zamówienia na:
Frezarkę – sterowane numerycznie (CNC) pionowe centrum obróbkowe – 1 szt.
zaplanowaną we wniosku aplikacyjnym pn. ” Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych w firmie BASE Group w celu wprowadzenia na rynek międzynarodowy produktów ulepszających rozwiązania typu „Smart Grid”.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia w
ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie
obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego
traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia:
Frezarka – sterowane numerycznie (CNC) pionowe centrum obróbkowe – 1 szt.

CPV: 42623000-9 - Frezarki

Wymagania techniczne
- sterowane numerycznie (CNC) pionowe centrum obróbkowe,
- stół o powierzchni roboczej minimum 750x1500mm,
- przesuw w osi Z co najmniej 600mm,
- dokładność pozycjonowania co najmniej ±0,01mm,
- powtarzalność co najmniej ±0,003mm,
- pojemność magazynu narzędzi minimum 24 narzędzia,
- typ uchwytu DIN 69871.A50,
- chłodzenie przez wrzeciono,
- transporter wiórów.

Wymagania pozatechniczne
a. Szkolenie w zakresie zaawansowanej obsługi urządzenia – na koszt dostawcy.
b. Instrukcje obsługi (w języku polskim) - na koszt dostawcy.
c. Transport do: Koszwały, ul. Spacerowa 29 - na koszt dostawcy.

Informacje dodatkowe
a. Składając ofertę proszę odnieść się do każdego elementu specyfikacji. Brak informacji w ofercie lub w załączniku o wszystkich składowych/elementach skutkować może odrzuceniem oferty.

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą.
b. Zakończenie realizacji zamówienia: potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego, nie później niż 20 tygodni od zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

a. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
b. Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
c. Wszelkie zmiany będą dokonywane w formie pisemnej. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.
d. Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego
w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,05% ceny przedmiotu postępowania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu zamówienia.
e. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny ofertowej przedmiotu zamówienia.
f. Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach gdy:
i. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
ii. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
iii. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
iv. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


1) Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Waldemar Wojciechowski , e-mail: wwojciechowski@base.pl , tel. 605 985 598
2) Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie pisemnie, mailowo na wwojciechowski@base.pl lub korespondencyjnie na adres: BASE GROUP SP.Z O.O., ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 28.06.2019r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż do 05.07.2019. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu, o okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
b. Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
c. W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 22 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 70%; od 0 do 70 pkt.; 70 punktów w przypadku najniższej ceny, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:

Cena =
najniższa cena netto oferty
---------------------------------------------------- x 70
cena netto oferty ocenianej


2. Termin wykonania zamówienia - 15%; od 0 do 15 pkt.; 15 punktów za najkrótszy termin wykonania zamówienia, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:
Termin wykonania =
najkrótszy termin wykonania zamówienia (w tygodniach)
------------------------------------------------------------------------------------ x 15
termin wykonania zamówienia oferty ocenianej (w tygodniach)

3. Okres gwarancji - 15%; od 0 do 15 pkt; 15 punktów za najdłuższy okres gwarancji, liczba punków pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:

Okres gwarancji =
okres gwarancji oferty ocenianej (w m-ach)
--------------------------------------------------------------------- x 15
najdłuższy okres gwarancji oferty (w m-ach)

a. Każda oferta spełniająca wymagania minimalne zostanie oceniona punktowo. Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b. Zamówienie otrzyma oferent, który otrzymał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
c. W sytuacji jeśli dwóch lub więcej oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów, zamówienie otrzyma oferent, którego oferta zawiera najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu (a) interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, oraz (b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BASE GROUP SP. Z O.O.

Adres

Spacerowa 29

83-020 Koszwały

pomorskie , gdański

Numer telefonu

+48583013665

Fax

+48583013665

NIP

5832141328

Tytuł projektu

Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych w firmie BASE Group w celu wprowadzenia na rynek międzynarodowy produktów ulepszających rozwiązania typu „Smart Grid”

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0203/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

APX TECHNOLOGIE Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz Kolonia; oferta wpłynęła dnia 10.07.2019r.; cena oferty netto: 114 000,00 USD
Liczba wyświetleń: 279