Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 - wyposażenie parkingu dla samochodów ciężarowych w system obsługi parkingowej

Data publikacji: 12.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2019

Numer ogłoszenia

1189842

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
Elektronicznie na adres: marcin.wolejko@acterminus.pl,
lub
w wersji papierowej do siedziby firmy:
AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA
UL. OCTOWA 26
15-399 BIAŁYSTOK

Oferty można składać do dnia 27.06.2019 r. do godziny 23:59.
Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. Obowiązuje data i godzina wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. Oferent nie może wprowadzić zmian w Ofercie po upływie terminu składania Ofert.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail najpóźniej do dnia 19.06.2019 r. do północy.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania jest: Marcin Wołejko, tel. +48 608 047 838, e-mail: marcin.wolejko@acterminus.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.wolejko@acterminus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Dawid Wołejko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608 047 838

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie i montaż systemu obsługi parkingowej dostosowanego do samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 0007 Ścianka) przy ul. Sejneńskiej 22 w Białymstoku wyposażonego w m.in. bileterkę wjazdową, terminal wyjazdowy, moduły płatności, szlaban dostosowany do samochodów ciężarowych, oprogramowanie obsługujące system parkingowy.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie i montaż oraz instalacja i uruchomienie automatycznego systemu obsługi parkingowej z elektronicznym poborem opłat dostosowanego do samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 0007 Ścianka) przy ul. Sejneńskiej 22 w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

1. Bileterka wjazdowa dostosowana do sam. ciężarowych - wydawanie biletów z kodem kreskowym:
a) bileterka wykonana będzie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne,
b) wewnątrz zamontowany będzie termostat kontrolujący temperaturę urządzenia.
c) bileterka będzie drukować bilety kartonikowe lub z rolki (gramatura min. 80g/m2) z kodem kreskowym oraz odczytywać karty abonamentowe
d) na bilecie muszą być zawarte, co najmniej informacje: nazwa i adres parkingu, data i godzina wjazdu, informacja gdzie można opłacić bilet, informacja gdzie znajduje się biuro parkingu, informacje o opłacie za zgubiony bilet, informacje dodatkowe
e) obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,
f) kolor RAL 2002
2. Terminal wyjazdowy dostosowany do sam. ciężarowych - odczyt biletów :
a) terminal wyjazdowy wykonany będzie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne,
b) wewnątrz zamontowany będzie termostat kontrolujący temperaturę urządzenia
e) obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,
f) kolor RAL 2002
3. Moduł do terminala wyjazdowego z pobieraniem opłat i wydawaniem reszty
4. Obsługa PayPass do terminala wyjazdowego (płatności kartami zbliżeniowymi)
5. Czytnik kart zbliżeniowych - obsługa klientów abonamentowych
6. Szlaban min. 6 m długości:
a)ramię lekkie z gumą ochronną u dołu ramienia,
b)naklejki odblaskowe i/lub listwa LEDowa umieszczone wzdłuż ramienia,
c)możliwość blokowania w pozycjach krańcowych,
d)bezpieczna strefa bariery (funkcja zabezpieczająca uszkodzenie pojazdu przez zamykającą się barierę),
e)szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia bez użycia narzędzi np. przy zaniku prądu,
sterowanie pracą szlabanu za pomocą pilota,
7. Detektor pętli indykcyjnej
8. Sygnalizator - światło czerwone/ zielone (umieszczany przy szlabanie informujący o pełnym otwarciu szlabanu)
9. Fotokomórka zabezpieczająca i zamykająca szlaban po przejechaniu pojazdu
10. Skaner (czytnik biletów z kodem kreskowym)
11. Czytnik kart zbliżeniowych
12. Komputer wraz z oprogramowaniem zarządzającym biletami
13. Okablowanie, wykonanie pętli indukcyjnych, wykonanie fundamentu pod urządzenie
14. Montaż urządzeń parkingowych oraz instalacja systemu obsługi parkingowej na komputerze
pętle indukcyjne, detektory, moduły komunikacji w ilości niezbędnej do prawidłowego działania systemu
15. System parkingowy będzie użytkowany 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązuje się podjąć naprawy na miejscu w ciągu max. 72 godzin od zgłoszenia awarii, oraz dokonać naprawy w czasie określonym w umowie. System parkingowy musi zapewniać niezawodną pracę przez cały rok.

Kod CPV

34996300-8

Nazwa kodu CPV

Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy od daty podpisania umowy o wykonanie prac budowlanych, jednakże przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferent nie posiada zaległości w zobowiązaniach podatkowych oraz w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp itp.
2. Oferent posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów na przestrzeni ostatnich 5 lat (lub w przypadku krótszego okresu funkcjonowania Oferenta, w okresie funkcjonowania), o zbliżonej skali i zakresie do przedmiotu Zapytania Ofertowego. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego kryterium będzie złożenie oświadczenia przez Oferenta w Formularzu oferty. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zamawiający może poprosić Oferenta o przedstawienie referencji potwierdzających posiadane doświadczenie.
3. Materiały budowlane wykorzystywane podczas robót budowlanych muszą spełniać wymogi określone Prawem Budowlanym.
4. Wszystkie prace oraz usługi powinny być zgodne z dokumentacją projektową, obowiązującymi Normami, Przepisami Prawa Budowlanego oraz spełniać Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i będą realizowane z poszanowaniem środowiska, mając na względzie jego ochronę.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferent dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Kryteria dostępu:
WADIUM
1. Każda Oferta Ostateczna musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięc tysięcy złotych, 00 gr).
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) pieniądzu,
b) gwarancji bankowej.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:PL 60 1090 2587 0000 0001 4199 3426 z podaniem nazwy Postępowania.
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej oryginał dokumentu należy złożyć przed terminem do złożenia Ofert w siedzibie Zamawiającego: AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA, UL. OCTOWA 26, 15-399 BIAŁYSTOK, a kserokopię/ skan potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta dołączyć do Oferty. Zamawiający dopuszcza również załączenie oryginału gwarancji do Oferty.
8. W przypadku wnoszenia przez Oferenta wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z warunkami poniżej i musi określać termin ważności gwarancji odpowiadający terminowi związania Ofertą.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom w przeciągu 5 dni roboczych po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej.
10. Oferentowi, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w przeciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu Zamówienia.
11. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert w terminie do 5 dni roboczych.
12. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.
13. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego Oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania Umowy w sprawie na warunkach określonych w Ofercie.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.


INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający zastrzega, że:
- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
- ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego Poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
- może przedłużyć termin składania ofert;
Przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany.

W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert.

Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny Ofert niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania Umowy. Umowa zostanie uznana za zawartą po jej podpisaniu przez obie strony.

W przypadku, w którym złożona Oferta (w tym dodatkowe dokumenty i oświadczenia) nie spełnia kryteriów formalnych Postępowania, Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia Oferty w ciągu 2 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane Oferentowi mailowo lub pisemnie, w zależności od sposobu przekazania Oferty przez Oferenta. W Wezwaniu Zamawiający określi sposób złożenia uzupełnień. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferty, które pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej Oferty.

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zawrze umowę Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 obejmujący:
• Dane identyfikujące Oferenta,
• Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie),
• Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu,
• Informację odnośnie doświadczenia Oferenta w zakresie przedmiotu zamówienia (zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji: „Warunki udziału w postępowaniu”),
• Cena całkowita netto,
• Okres gwarancji (liczba miesięcy),
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia,
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
• Potwierdzenie wniesienia wadium
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania).
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
● z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
● wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• Cena netto PLN (80%),
• Okres gwarancji (10%).
• Termin realizacji (10%).
2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po kursie średnim NBP z dnia zakończenia terminu składania Ofert.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• Zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Kryterium Cena (C)
Znaczenie procentowe kryterium - 80%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 80 punktów

Okres gwarancji (O)
Znaczenie procentowe kryterium - 10%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 10 punktów

Termin realizacji (T)
Znaczenie procentowe kryterium - 10%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 10 punktów

Całkowitą liczbę punktów będzie stanowić suma punktów przyznana w ramach kryteriów zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą oceny kryteriów „Cena” , „Okres gwarancji” i "Termin realizacji".

Zasady oceny kryterium "Cena"
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)
gdzie:
Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (W) - maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji"
W zakresie kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1. okres gwarancji wynoszący poniżej 12 miesięcy – 0 pkt;
2. okres gwarancji wynoszący co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż 24 miesiące – 5 pkt;
3. okres gwarancji wynoszący co najmniej 24 miesiące – 10 pkt;
Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Zasady oceny kryterium "Termin realizacji"
W zakresie kryterium „Termin realizacji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1. termin realizacji wynoszący poniżej 60 dni – 10 pkt;
2. termin realizacji wynoszący od 61 dni do 90 dni – 5 pkt;
3. termin realizacji powyżej 90 dni – 0 pkt;

Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, „Okres gwarancji” i "Termin realizacji" zostaną zsumowane wg poniższego wzoru, w wyniku czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa dla Oferenta:
W=C+O+T, gdzie:
- „W” oznacza sumę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”, "Termin realizacji";
- „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Cena”;
- „O” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Okres gwarancji”;
- „T” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Termin realizacji”;

Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, która uzyskała największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy spełniającemu wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja przedstawionego powyżej warunku dotyczącego braku powiązań kapitałowych lub osobowych odbędzie się na podstawie oświadczenia składanego przez Oferenta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Adres

Octowa 26

15-399 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

48857424676

NIP

5422749941

Tytuł projektu

Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS

Numer projektu

RPPD.01.04.01-20-0059/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku oceny ofert złożonych w ramach Zapytania ofertowego nr 3 z dnia 12.06.2019 r. dotyczącego dostawy wraz z montażem instalacją i uruchomieniem automatycznego systemu obsługi parkingowej z elektronicznym poborem opłat dostosowanego do samochodów ciężarowych przy ul. Sejneńskiej 22 w Białymstoku
CPV: 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne (przedmiot zamówienia)

wybrano ofertę złożoną przez PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Będzin, NIP 6442925382
Data wpłynięcia: 27.06.2019 i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny.
Liczba wyświetleń: 331