Strona główna
Logo unii europejskiej

Zagospodarowanie terenu

Data publikacji: 11.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1189833

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załączniki

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w wersji papierowej do siedziby firmy:
A.M. Trade Sp. z o.o. - ul. PARKOWA 2, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ
Korespondencja powinna zostać opatrzona opisem – „Oferta zagospodarowanie terenu” (ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (paczce) opatrzonej ww. opisem. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

amtradeklimat@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W zakresie merytorycznym: Mariusz Kraus - biuro@amtrade.pl W zakresie formalnym: Lucyna Korzekwa - amtradeklimat@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

nd

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Iwonicz Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym objętych zamówieniem prac jest podniesienie standardu świadczonych usług. Wyłonienie wykonawcy pozwoli na realizację założeń projektowych w zakresie zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Przedmiot zamówienia

Zagospodarowanie terenu przez wykonanie małej architektury (siłownia zewnętrzna, plac zabaw, tablice informacyjne, trejaże, ławki, kosze na śmieci), altany o funkcji rekreacyjnej, utwardzonej nawierzchni gruntu (ścieżki edukacyjne, drogi wewnętrzne, plac manewrowy oraz drogi i placu o nawierzchni asfaltowej) oraz oświetlenia terenu.
Zamówienie obejmuje wykonanie prac szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 - Roboty budowlane
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233251-3 - Wymiana nawierzchni
43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Harmonogram realizacji zamówienia

2 miesiące od podpisania umowy, nie później niż do 30 września 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z treścią zapytania

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z treścią zapytania

Potencjał techniczny

zgodnie z treścią zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z treścią zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z treścią zapytania

Dodatkowe warunki

zgodnie z treścią zapytania

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z treścią zapytania

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

zgodnie z treścią zapytania

Wykluczenia

zgodnie z treścią zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

38-440 Iwonicz-Zdrój

podkarpackie , krośnieński

Numer telefonu

13 43 509 90

Fax

13 43 509 90

NIP

5481010290

Tytuł projektu

Podniesienie standardu świadczonych usług oraz wprowadzenie nowych usług przez sanatorium Klimat

Numer projektu

RPPK.06.01.00-18-0025/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Perfect Garden Agnieszka TOPOLSKA, Gorzyce 102, 38-230 Nowy Żmigród - wpływ do 12.07.2019
Liczba wyświetleń: 152