Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189803

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik PDF zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres: kontakt@instytutip.org.pl do dnia 17.06.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@instytutip.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Sławińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794431928

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy dostawy 35 kompletów materiałów szkoleniowych (skrypt oraz 4 książki) obejmujących swoją tematyką zagadnienia legislacji, aksjologii polskiego i międzynarodowego porządku prawnego, ekonomicznej analizy prawa, zarządzania projektami, metodą skutecznego działania, sztuki prezentacji, konsultacji społecznych i demokracji deliberatywnych dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s” nr POWR.02.16.00-00-0018/16-01 realizowanego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników projektu z terenu Polski (w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych) zgodnie z programem opracowanym przez wnioskodawcę uwzględniającym wyniki analizy potrzeb szkoleniowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Wsparcie szkoleniowe doprowadzi do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 35 kompletów materiałów szkoleniowych (komplet: skrypt i 4 książki) dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w następującym terminie: do 27 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące skryptu merytorycznego:
- Skrypt ma zawierać od 80 do 120 stron formatu A5
- Skrypt ma być przygotowany na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak również wizualnym i praktycznym.
- Skrypt zostanie opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
- Skrypt ma być wydrukowany w 35 egzemplarzach, oprawiony w półsztywną okładkę i dostarczony do siedziby Zamawiającego.
- Projekt skryptu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
- Wykonawca przedstawi projekt skryptu do akceptacji Zamawiającego do dnia 21.06.2019 r.
- Wykonawca dostarczy skrypt do siedziby Zamawiającego do dnia 27.06.2019 r.

Wymagania dotyczące książek:

- Wykonawca dostarczy 35 jednakowych kompletów książek (każdy komplet składa się z 4 książek) dydaktycznych dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, by były to książki obejmujące swoją tematyką zagadnienia takie jak: legislacja, aksjologia polskiego i międzynarodowego porządku prawnego, ekonomicznej analizy prawa, zarządzanie projektami, metoda skutecznego działania, sztuka prezentacji, konsultacje społeczne i demokracje deliberatywne, itp. Wykonawca przedstawi min. 8 propozycji książek z dowolnej tematyki wymienionej powyżej (jedna książka może (ale nie musi) obejmować tylko 1 zagadnienie), z których zamawiający wybierze 4 pozycje. Wykonawca dostarczy książki do siedziby Zamawiającego.
- Wykonawca przedstawi propozycje książek do akceptacji do dnia 21.06.2019 r.
- Wykonawca dostarczy książki do dnia 27.06.2019 r.

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Harmonogram realizacji zamówienia

Opracowanie projektu skryptu merytorycznego do dnia 21.06.2019 r. Dostarczenie skryptu merytorycznego do 27.06.2019 r.
Propozycja książek do dnia 21.06.2019 r., dostarczenie wybranych książek do dnia 27.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Osoby/osoba skierowane do przygotowania skryptu merytorycznego dla uczestników muszą posiadać:
- wykształcenie wyższe;
- doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla prowadzących szkolenia z tematyki prawnej, ekonomicznej oraz komunikacji i marketingu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena brutto (C) – waga 100%
Wykonawca oferujacy najniższą cenę brutto otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto (C)”,
Cmin - najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu,
Co - cena brutto za realizację zamówienia w aktualnie badanej ofercie.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/ uwzgledniać wszystkie koszty zwiazane z realizacją usługi.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Adres

Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

792277855

NIP

7010346695

Tytuł projektu

Pracownia Liderów NGO's

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0018/16-01

Inne źródła finansowania

Projekt jest realizowany w ramach projektu partnerskiego.
Zamawiającym jest Partner Projektu - Fundacja Instytut Inicjatyw Publicznych.

Dane zamawiającego:
Nazwa: Fundacja Instytut Inicjatyw Publicznych

Adres:
ul. Solec 81b lok. 73a,
00-382 Warszawa

Numer telefonu: 794431928

NIP: 5213696904

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 250