Strona główna
Logo unii europejskiej

ZO NR 06/2019/SZS/ELPLC Dodatkowy identyfikator zapytania: „urządzenia do weryfikacji, wykrywania i kontroli” Zadania 1 - 7

Data publikacji: 09.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1189553

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy przesłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu (maria.korzeniowska@elplc.com ) do dnia 12 lipca 2019 roku do godziny 09:00.
2. W tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 06/2019/SZS/ELPLC , a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formacie skanu podpisanej oferty.
3. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej.
4. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wyśle Zamawiającemu kolejnego maila, oznaczonego jak w punkcie 2 z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
6. Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty, po upływie terminu składania ofert.
7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (zakładka „Aktualne ogłoszenia” / Zapytanie ofertowe 06/2019/SZS/ELPLC).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

maria.korzeniowska@elplc.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Korzeniowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603363332

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji pilotażowej - UKŁAD ELEKTRYCZNY (zwane dalej: „elementy układu elektrycznego”) według specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 - Wykaz elementów układu elektrycznego- 06_2019_SZS_ELPLC Dodatkowy identyfikator zapytania: „urządzenia do weryfikacji, wykrywania i kontroli” Zadania 1 - 7

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji pilotażowej - UKŁAD ELEKTRYCZNY (zwane dalej: „elementy układu elektrycznego”) według specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 - Wykaz elementów układu elektrycznego- 06_2019_SZS_ELPLC Dodatkowy identyfikator zapytania: „urządzenia do weryfikacji, wykrywania i kontroli” Zadania 1 - 7

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji pilotażowej - UKŁAD ELEKTRYCZNY (zwane dalej: „elementy układu elektrycznego”) według specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 - Wykaz elementów układu elektrycznego- 06_2019_SZS_ELPLC Dodatkowy identyfikator zapytania: „urządzenia do weryfikacji, wykrywania i kontroli” Zadania 1 - 7

Kod CPV

31350000-4

Nazwa kodu CPV

Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

31350000-4: Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

Dodatkowe kody CPV:
31711120-0: Przetworniki
31711500-8: Części podzespołów elektronicznych
31711100-4: Elektroniczne elementy składowe
31350000-4: Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

Harmonogram realizacji zamówienia

L.p. Numer pozycji zgodny z załącznikiem do ZO 06/2019/SZS/ELPLC Maksymalny termin dostawy
liczony od dnia podpisania umowy
(złożenia zamówienia)
1 zadanie 1 do 14 dni roboczych
2 zadanie 2 do 48 dni roboczych
3 zadanie 3 do 14 dni roboczych
4 zadanie 4 do 14 dni roboczych
5 zadanie 5 do 42 dni
6 zadanie 6 do 28 dni
7 zadanie 7 do 28 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nd

Wiedza i doświadczenie

nd

Potencjał techniczny

nd

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nd

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nd

Dodatkowe warunki

nd

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w przekazanej Wykonawcy specyfikacji technicznej;
e) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
f) Zastosowanie sprzętu równoważnikowego w stosunku do sprzętu wskazanego w ofercie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp. – pod warunkiem, że równoważny sprzęt będzie miał parametry nie niższe niż podane w ofercie, a koszty eksploatacji, utrzymania i utylizacji będą nie wyższe niż koszty sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie i Wykonawca udowodni Zamawiającemu ten fakt, a zmiana nie będzie prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
g) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw.
c) Konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (tzw. dostawy zamienne). Rozliczenie ewentualnych dostaw zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla dostaw podstawowych, a kosztorysem dostaw zamiennych.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów realizowanych dostaw;
b) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Ministerstwa Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Wykaz elementów układu elektrycznego- 06_2019_SZS_ELPLC
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy

Zamówienia uzupełniające

nd

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM OCENY OFERT WAGA PUNKTOWA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto 100 % W kryterium „Cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Całkowita cena brutto powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu zmówienia.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
K= (cena całkowita brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(cena całkowita brutto badanej oferty) x 100
Oferta może otrzymać za kryterium maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELPLC S.A

Adres

Rozwojowa 28

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

609 337 799

NIP

5252646827

Tytuł projektu

Opracowanie i demonstracja modułowej linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych, umożliwiającej odbiorcom zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1:
BALUFF Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 21A, 54-516 Wrocław
Data wpływu: 11 lipca 2019 godz. 23:45

Zadanie 2:
Bosh Rexroht Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 102/104; 02-230 Warszawa
Data wpływu: 8 lipca 2019 godz. 13:25

Zadanie 3:
CZACH POMIAR Sp zo.o.
Ul. Porcelanowa 25, 40-241 Katowice
Data wpływu: 10 lipca 2019 godz. 7:51

Zadanie 4;
NIEROZSTRZYGNIĘTE

Zadanie 5:
MW - Biuro Inżynierskie
Jakubowice 2 27-530 Ożarów
Data wpływu: 1 lipca 2019 godz: 14:43

Zadanie 6:
KOBOLD INSTRUMENTS Sp z o.o.
Ul.Powstańców Śląskich 85/u4, 01-355 Warszawa
Data wpływu: 10 lipca godz: 14:14

Zadanie 7:
REINSHAW Sp. z o.o.
Ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
Data wpływu: 11 lipca godz: 15:30
Liczba wyświetleń: 235