Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/4.1.2/2019 z dn. 07.06.2019 r. na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej”

Data publikacji: 07.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1189536

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana mailem na adres walerzak@gmail.com lub też dostarczona przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście na adres: Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa do dnia 12.07.2019r. do godziny 10.00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

walerzak@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Bagiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 024 980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz urządzeń do zastosowania laboratoryjnego, które następnie zostaną objęte leasingiem operacyjnym:

Kondylograf laboratoryjny z artykulatorem typu SL,
System wydruku 3D do zastosowania laboratoryjnego,

niezbędnego do realizacji projektu: „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sprzęt laboratoryjny oraz urządzenia są niezbędne do realizacji projektu: „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Przedmiot zamówienia

Kondylograf laboratoryjny z artykulatorem typu SL,
System wydruku 3D do zastosowania laboratoryjnego

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny
38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania
33100000-1 - Urządzenia medyczne
33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w terminie do 16.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.

Wiedza i doświadczenie

Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego, a także postępowania egzekucyjnego.
Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia.
Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne - brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.

Dodatkowe warunki

Przedstawi ofertę gwarantującą realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 60 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Warunki zmiany umowy

Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia,
b) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
d) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz posiadać podpisane przez osoby uprawnione niżej wymienione załączniki i dokumenty:
1) Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
2) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:
1. Kryterium ceny tj. wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację zamówienia – waga kryterium stanowi 60% (60pkt.)
2. Kryterium czasu realizacji dostawy sprzętu i urządzeń od momentu podpisania umowy– waga kryterium stanowi 30% (30pkt.)
3. Kryterium energooszczędności sprzętu i urządzeń 10% (10pkt.)

Sposób oceny ofert:
1) Kryterium 1 – Cena netto
- sposób obliczenia: Pk1 =(Cmin /Cr x 60%) x 100
gdzie:
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cmin – najniższa oferowana cena
Cr – cena oferty rozpatrywanej
2) Kryterium 2 – czas realizacji dostawy sprzętu i urządzeń od momentu podpisania umowy
- najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert: 30 punktów
- czas realizacji dłuższy niż najkrótszy czas wynikający ze złożonych ofert: 0 punktów.
3) Kryterium 3 – energooszczędność sprzętu i urządzeń
- najniższy poziom zużycia energii: 10 punktów
- poziom zużycia energii wyższy niż najniższy wynikający ze złożonych ofert: 0 punktów.
Ww. kryteria będą weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdego rodzaju sprzętu oddzielnie, to jest takiej która uzyska największą ilość punktów. W przypadku braku informacji w zakresie dowolnego z kryteriów, punkty w zakresie tego kryterium nie zostaną przyznane. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „ceny” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Adres

gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

261839049

NIP

5270206300

Tytuł projektu

Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej

Numer projektu

POIR.04.01.02-00-0029/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W zakresie zakupu i dostawy:
Kondylografu laboratoryjnego z artykulatorem SL

Wybrano ofertę:
ORILINE Jakub Szygenda
ul. Ługańska 5, 61-311 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 12.07.2019 r.
Cena oferty brutto: 140 220,00 zł

2. W zakresie zakupu i dostawy:
Systemu wydruku 3D do zastosowania laboratoryjnego

Wybrano ofertę:
DENON DENTAL Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin Jeziorna
Data wpłynięcia oferty: 11.07.2019 r.
Cena oferty brutto: 124 137,20 zł
Liczba wyświetleń: 161