Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego w Wągrowcu”

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

1189484

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawcy powinni złożyć ofertę do dnia 04.07.2019 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.,
sekretariat
ul. Składowa 5,
61-897 Poznań

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w jednym egzemplarzu, w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu Zamawiającego dostępnego pod adresem: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/przetargi/.
Zamawiający sugeruje, aby oferta została przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ.
Zamawiający zaleca, aby:
a) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki do niej były kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona
w ofercie,
b) cała oferta wraz z załącznikami była połączona w sposób trwały (np. zszyta),
c) każda strona oferty i każda poprawka w ofercie była parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
w przypadku poprawek nadto opatrzona datą poprawki (także skreślenia).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie (pełnomocnik, pełnomocnictwa, podpisy wykonawców).
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem:
WWA – Oferta w postępowaniu: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego w Wągrowcu” - KW-WWA-282.02.2019.WK” .
„Nie otwierać przed 04.07.2019 r., do godz. 11:00”.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Oferty, które „fizycznie” dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert będą traktowane jako oferty złożone po terminie (nie ma znaczenia data nadania przesyłki ani rodzaj operatora pocztowego).
Oferty złożone po terminie składania ofert, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, będą zwrócone bez otwierania.
Otwarcie komisyjne ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.,
salka konferencyjna – III piętro
ul. Składowa 4,
61-897 Poznań

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Kamiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

612792739

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli rozliczenia i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Projektu, którego celem jest wybudowanie i wyposażenie nowoczesnego Punktu Utrzymania Taboru Spalinowego („PUT”) na terenie zaplecza technicznego w Wągrowcu. Zakres projektu obejmuje w szczególności utworzenie infrastruktury zaplecza technicznego dla pojazdów szynowych. Na infrastrukturę składają się:
a) hala przeglądów – dwutorowa, czterostanowiskowa; o długości 108 m i szerokości 16 m,
b) hala postojowa – czterotorowa, ośmiostanowiskowa; o długości 96 m i szerokości 20 m,
c) instalacje technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne,
d) punkt tankowania pojazdów (stacja paliw),
e) infrastruktura torowa,
f) infrastruktura drogowa,
g) instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu,
h) przyłączenia do sieci:
• elektrycznej,
• teletechnicznej,
• wodociągowej,
• kanalizacyjnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: Wągrowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest powierzenie Inżynierowi Kontraktu zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót budowlanych wykonania zadania w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, wyegzekwowanie wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, nabytych urządzeń, kosztów realizacji robót dla osiągnięcia celu, jakiemu inwestycja ma służyć, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie i kwocie umownej.
Szczegółowe postanowienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz jej załączniki.

Przedmiot zamówienia

Celem szczegółowym zamówienia jest wykonanie i zakończenie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, umowie Stron i ofercie realizacji zadania, w ramach Kontraktu na Roboty, w szczególności m. in. poprzez:
- techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie Kontraktem;
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym dla czynności branżowych zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane;
- przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostką współfinansującą projekt oraz Zamawiającym;
- inne czynności niezbędne do uzyskania celu przedmiotu zamówienia, w tym dokonywanie odbioru dostarczonych urządzeń technicznych i oprogramowania.
Szczegółowe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia oraz charakteru i zakresu robót budowlanych zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz
a) Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ .
b) wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71248000-8- Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71520000-9- Usługi nadzoru budowlanego;
71310000-4- Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71700000-5- Usługi nadzoru i kontroli

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia oznaczony jest czasem realizacji Projektu i kontraktu na roboty budowlane, które ma nadzorować Wykonawca i biegnie od daty przystąpienia przez wykonawcę prac budowlanych do robót budowlanych.
Przewidywane zakończenie realizacji zamówienia – 28 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, lecz nie wcześniej niż do dnia uzyskania prawomocnej decyzji o użytkowaniu, zatwierdzenia Raportu Końcowego Wykonawcy z wykonania robót budowlanych, rozliczenia Projektu.
Przewiduje się następujące terminy wykonania:
a) dla realizacji robót budowlanych - maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy na roboty budowlane ,
b) dla rozliczenia Projektu – do 4 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru,
c) okres „gwarancji” na usługi Inżyniera Kontraktu - 24 miesiące od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego Wykonawcy.
Terminy, o których mowa wyżej mogą zostać przez Zamawiającego przedłużone stosownie do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych oraz okresu zgłaszania wad dla kontraktu na roboty nad którymi sprawowany będzie nadzór przez Wykonawcę. Zamiany terminów z powyższej przyczyny nie uprawniają Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.
Szczegółowe postanowienia w zakresie harmonogramu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia wraz ze wzorem Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w § 32 Regulaminu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, wymagane w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego.
Szczegółowe postanowienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
O dzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub równoważnej funkcji nadzoru przy realizacji zadań polegających na budowie/przebudowie obiektów budowlanych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln (dziesięć milionów) PLN brutto każda.
Szczegółowe postanowienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują Zespołem Specjalistów (potencjał kadrowy) odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, którzy zostaną skierowani przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, dla podanych niżej stanowisk:
a) Inżynier Rezydent (Kierownik Zespołu) – 1 osoba - posiadający:
b) Menedżer Kosztów – posiadający:
c) Inspektor Nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych – posiadający:
d) Inspektor Nadzoru w zakresie robót instalacji sanitarnych – posiadający:
e) Inspektor Nadzoru budowlanego w zakresie robót drogowych posiadający:
f) Inspektora Nadzoru w zakresie robót sieci teletechnicznych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych)
g) Inspektora Nadzoru w zakresie robót instalacji elektrycznych – posiadający:
h) Inspektor Nadzoru budowlanego w zakresie robót torowych posiadający:
i) Inspektor Nadzoru budowlanego w zakresie robót sterowania ruchem kolejowym posiadający:
Szczegółowe postanowienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

W przypadku oferty wspólnej, warunek dot. potencjału kadrowego zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać go łącznie.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia jednocześnie kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej w lit. a); b); e) ; f); g); h); i).
Zamawiający żąda, aby osoby pełniące (odrębnie) funkcje wymienione w lit. c) oraz d) nie łączyły tych prac z jakąkolwiek inną funkcją w tym procesie inwestycyjnym.

Warunki zmiany umowy

Integralną część SIWZ stanowi wzór Umowy, który jest załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w treści Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne (na dzień złożenia oferty) następujące dokumenty i oświadczenia:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości nadzorowanych robót, ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik a) do formularza oferty,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wzór wykazu usług stanowi załącznik b) do
formularza oferty,
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 2) Regulaminu.
Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zwarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załączników.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się następujące kryterium oceny ofert:
a) 100% cena.

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena całościowa i ocena kryterium a) będą brane pod uwagę do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt).
Maksymalną ilość 100 punktów otrzyma Wykonawca, który otrzyma maksymalne noty procentowe w ww. kryterium, zgodnie z zasadami podanymi niżej (1%=1pkt):
Kryterium ceny – maksymalną ilość (waga punktowa kryterium) 100 pkt. - otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę łączną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującej formuły:

Najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych
_____________________________________________________ X 100 pkt
Cena brutto oferty badanej

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone w terminie;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w § 32 Regulaminu dostępnego pod adresem: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/przetargi/;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ust 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

Adres

Składowa 5

61-897 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 27 92 700

Fax

61 27 92 709

NIP

7781469734

Tytuł projektu

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego

Numer projektu

RPWP.05.02.01-30-0004/18-00
Liczba wyświetleń: 167