Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 07.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189397

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 17.06.2019 r. do godziny
15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304
Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 12/RPO/9.2/06/2019/AOON w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ziółkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74/ 84-80-100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Z zakresu zakupu sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu w celu jego bezpłatnego wypożyczenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Potencjał techniczny

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Dodatkowe warunki

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) cena oferty – max. 80 pkt.
2) okres gwarancji - max. 5 pkt.
3) termin realizacji zamówienia – max. 15 pkt

1) Cena oferty
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty
brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym . Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
cena najniższa/ cena oferty x 80 pkt.

2) Okres gwarancji
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu
gwarancji dla sprzętu, wskazanego w formularzu ofertowym. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach:
Okres gwarancji od 12-23 miesięcy -1 punkt
Okres gwarancji od 24 do 35 miesięcy – 4 punkty
Okres gwarancji 36 do 60 miesięcy (i więcej) – 5 punktów
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny określony przez
Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie traktowane jako niezgodność oferty
i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

3) Termin realizacji zamówienia
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia podanego w formularzu ofertowym. Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w dniach, przy czym nie może on wynosić więcej niż 28 dni od dnia podpisania umowy.
I tak:
Termin dostawy od 15 do 28 dni – 5 pkt.
Termin dostawy od 8 do 14 dni – 10 pkt.
Termin dostawy do 7 dni – 15 pkt.
Wskazanie przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 28 dni będzie traktowane jako niezgodność oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"ALTIX" Sp. z o.o., ul. Modlińska 246 C, 03-152 Warszawa, 17.06.19 r. :
Odtwarzacz książek - 3574,38 zł
Lupa elektroniczna - 3122,28 zł
Przenośny komunikator mowy 2 szt. - 1889,28 zł
Liczba wyświetleń: 122