Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Data publikacji: 07.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189377

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 17.06.2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 11/RPO/9.2/06/2018/AOON/FAL w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego ” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ziółkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74/ 84-80-100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty z zakresu:
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Przedmiot zamówienia

Usługa będzie świadczona na terenie Dolnego Śląska w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie cotygodniowego planowania uwzględniającego terminy, godziny i miejsca przewozów z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach pilnych wymagających szybkiej interwencji usługa zostanie zrealizowana maksymalnie do 2 godzin od telefonicznego i mailowego zgłoszenia. Usługa może być świadczona dla jednej osoby lub grupy kilkunastu osób jednocześnie.

Kod CPV

60130000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Potencjał techniczny

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Dodatkowe warunki

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 km brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania Oferenta objętego ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Transportowe "MARKO" ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych
Cena za 1 km - 10,00 zł
Liczba wyświetleń: 148