Strona główna
Logo unii europejskiej

organizacja spotkań integracyjnych – JEDNIODNIOWEGO PIKNIKU w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

Data publikacji: 07.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189360

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2019 r.
3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskimi w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych.
2. Zamawiający dopuszcza się składanie oferty w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Organizacja spotkań integracyjnych – JEDNIODNIOWY PIKNIK w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
6. Jeśli wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej powyższy opis należy umieścić w temacie wiadomości.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opskostrzyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kierownik OPS Pani Agnieszka Piasecka oraz pracownik socjalny Pani Katarzyna Mąderek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (61) 81 88 860

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań integracyjnych – JEDNIODNIOWEGO PIKNIKU w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem organizacji pikników jest integracja osób ze środowiska zagrożonego ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań integracyjnych – JEDNIODNIOWEGO PIKNIKU w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Celem organizacji pikników jest integracja osób ze środowiska zagrożonego ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
Organizacja pikników obejmuje następujące elementy:
1) zabezpieczenie terenu wskazanego przez organizatora,
2) zapewnienie posiłków dla 60 uczestników w postaci:
- zupa do wyboru: Żurek lub Grochówka + pieczywo
- grillowana kiełbasa I kaszanka
- chleb
- smalec
- ogórki
- woda
- soki
- ciasto
- pączki
- kawa, herbata, cukier, mleko
3) zabezpieczenie miejsc siedzących dla uczestników i stołów przy których można spożyć posiłek
4) zapewnienie dwóch namiotów dla uczestników pikniku
3. Miejsce i termin:
1) Wykonawca zorganizuje 3 pikniki dla 60 osób każdy z nich, po jednym pikniku na każdy rok kalendarzowy dofinansowania: 2019, 2020, 2021.
2) Lokalizacja pikniku:
a) w roku 2019 – Kostrzyn, ul. Poznańska 39
b) w roku 2020 – lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym na terenie Gminy Kostrzyn
c) w roku 2021 – lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym na terenie Gminy Kostrzyn
3) Termin zorganizowania pikniku:
a) w roku 2019 – dnia 6 lipca 2019 r.
b) w roku 2020 – termin uzgodniony z Zamawiającym (okres letni: czerwiec-sierpień)
c) w roku 2021 – termin uzgodniony z Zamawiającym (okres letni: czerwiec-sierpień)
4. Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia OC Wykonawcy aktualnego w dniu pikniku, tzn. zawarcie umowy ubezpieczenia OC pikniku oraz opłacenie należytej składki w terminie przewidzianym polisą OC,
2) zapewnienie namiotów oraz miejsc siedzących w trakcie trwania całego pikniku,
3) zorganizowanie posiłków dla 60 osób zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
4) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji oraz jej oznakowania zgodnie z zasadami promowania projektu, w tym:
a) Listy obecności;
b) Protokoły odbioru cateringu;
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raz na kwartał kserokopii dokumentacji opisanej w punkcie a) – b).
5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadania. Wykonawca przedłoży propozycję harmonogramu Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Propozycja musi zostać zwrotnie zaakceptowana przez Zamawiającego.
6) Faktyczny odbiór realizowanego zadania nastąpi poprzez pisemny protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji.

Kod CPV

92300000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi rozrywkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zorganizowania pikniku:
a) w roku 2019 – dnia 6 lipca 2019 r.
b) w roku 2020 – termin uzgodniony z Zamawiającym (okres letni: czerwiec-sierpień)
c) w roku 2021 – termin uzgodniony z Zamawiającym (okres letni: czerwiec-sierpień)
Realizacja zamówienia: w okresie podpisania umowy do 31.08.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zapewniającej kompleksowe wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie zrealizowanych minimum 2 imprez kulturalnych lub imprez integracyjnych.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie III:
a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
c) referencje lub inne dokumenty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) - waga 100%
3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt
4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOSTRZYN

Adres

Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 81 88 860

Fax

61 81 88 860

NIP

7773114347

Tytuł projektu

Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert na podstawie kryterium oceny wybrano ofertę firmy, która otrzymała największą liczbę punktów: Witold Adamski, 62-025 Kostrzyn, ul. Szymańskiego 3
data wpłynięcia oferty: 17.06.2019 r.
cena wybranej oferty wynosiła: 4 800,00zł za organizację jednego pikniku, łącznie za organizację 3 pikników 14 400,00zł
Liczba wyświetleń: 481