Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/FPGP/06/2019

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189279

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacjapgp@gmail.com wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 1/11/FPGP/06/2019”.
• Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Fundacja Promocji Gmin Polskich. Ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa .

Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.06. 2019 r. do godz.9:00

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 72 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres mailowy: fudacjapgp@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fudacjapgp@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Jagielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

226975299

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia
• Planowanie i organizacja konsultacji społecznych. 15os x 3 dni x4gr
• Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych . 15os x 3 dni x4gr
• Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne 15os x 3 dni x4gr
• Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy 15os x 2 dni x2gr

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia
• Planowanie i organizacja konsultacji społecznych. 15os x 3 dni x4gr
• Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych . 15os x 3 dni x4gr
• Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne 15os x 3 dni x4gr
• Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy 15os x 2 dni x2gr

Przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia
• Planowanie i organizacja konsultacji społecznych. 15os x 3 dni x4gr
• Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych . 15os x 3 dni x4gr
• Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne 15os x 3 dni x4gr
• Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy 15os x 2 dni x2gr

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000- 1 - Usługi dostarczania posiłków
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 30.05.2020r. Terminy szkoleń ustalane będą
w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający poda termin szkolenia najpóźniej na 4 tyg. przed szkoleniem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym
2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
6. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia
w postaci trzech osób, które posiadają:
a) wykształcenie wyższe oraz udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych (oświadczenie).

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 3. Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia
w postaci trzech osób, które posiadają:
a) wykształcenie wyższe oraz udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych (oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia
w postaci trzech osób, które posiadają:
a) wykształcenie wyższe oraz udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych (oświadczenie).

Dodatkowe warunki

W przypadku realizacji zamówienia poprzez usługę cateringową wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej na co najmniej 6 miesięcy ( min 0,5 etatu) lub wynajęcie firmy cateringowej która taka osobę zatrudni na umowę o pracę min 6 miesięcy ( min 0,5 etatu). Będzie to weryfikowane na podstawie przedstawienia umowy o pracę zatrudnionej osoby niepełnosprawnej oraz oświadczenia wykonawcy że zatrudnił osobę niepełnosprawna. W przypadku braku spełnienia powyższej klauzuli wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości umowy

Warunki zmiany umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto.
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto.
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
j) Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy.

Istotne postanowienia umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postępowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oferta musi zostać sporządzona na „Formularzu ofertowym", zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
• Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz datę sporządzenia
• Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto
• Cena oferty winna być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszty podróży na spotkania do siedziby Zamawiającego, w tym w szczególności:
1) Koszt wyżywienia (serwis kawowy i ciepły posiłek) na każdy dzień szkolenia dla uczestników;
2) Zapewnienie każdemu z uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych
3) Zapewnienie wszelkich materiałów potrzebnych na szkolenie w liczbie niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia (np. flipczart, rzutnik)
4) Sprawdzanie listy obecności
5) Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej i odebranie jej od uczestników szkolenia na zakończenie
• W formularzu ofertowym Oferent przedstawia cenę za całą usługę
• Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.
• Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
• Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
• Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
• Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na „Formularzu Ofertowym". W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:
1. CENA (C)- 40%
2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA (K) -60%

1. KRYTERIUM CENA – 40 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
C= ------------------------------------------------- x 40
Cena ocenianej oferty

2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA- 60 PUNKTÓW
Zamawiający w ramach kryterium KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA – przyzna punkty według poniższych zasad:
b) Liczba osób przeszkolonych: Kryterium liczone będzie jako suma osób przeszkolonych Trenera nr 1+ Trenera nr 2 + Trenera nr 3, wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę oświadczenia do oferty (załącznik nr 3). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczenia oferentów.


T1+T2+T3
K= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 60
Najwyższa Liczba przeszkolonych osób dorosłych

T1- liczba osób przeszkolonych przez trenera nr 1 wyznaczonego do realizacji zamówienia wykazanego w załączniku nr 3
T2- liczba osób przeszkolonych przez trenera nr 2 wyznaczonego do realizacji zamówienia wykazanego w załączniku nr 3
T3- liczba osób przeszkolonych przez trenera nr 3 wyznaczonego do realizacji zamówienia wykazanego w załączniku nr 3

1. Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego z kryterium=C+K
2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
5. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna że oferent nie spełnia kryteriów dostępu.
6. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Fundacja Promocji Gmin Polskich, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Promocji Gmin Polskich czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH

Adres

Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226227115

NIP

5261001946

Tytuł projektu

PRZESTRZEŃ GMINNA -LOKALNA WARTOŚĆ

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-KP11/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOMBINAT WIEDZY Joanna Frączek-Broda, ul. Legionowa 42 B; 05-270 Marki , oferta z dnia 12.06.2019 r. godz.: 10:26 na kwotę: 221 550 zł.
Liczba wyświetleń: 300