Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie numer 96/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewniającego pełne wyżywienie i zakwaterowanie na potrzeby przeprowadzenia 11-dniowego „Kursu operatora harwestera”.

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2019

Numer ogłoszenia

1189162

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:
• dane oferenta;
• proponowaną cenę (opłatę) netto i brutto do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;
• podpis oferenta;
• wykaz usług zorganizowania kilkudniowego (co najmniej 3-dniowego) kursu bądź szkolenia, poprzez zapewnienie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;
• oświadczenie dot. zatrudnienia osób objętych klauzulą społeczną (jeżeli kryterium będzie spełnione);
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem, pełnego wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia 11-dniowego „Kursu operatora harwestera”. Nie otwierać do 14.06.2019 r. do godz. 10.30 CEST”.

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, w zamkniętej kopercie opisanej: „Zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem, pełnego wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia 11-dniowego „Kursu operatora harwestera”. Nie otwierać do 14.06.2019 r. do godz. 10.30 CEST”.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań, dnia 14 czerwca 2019 r., o godz. 10.30.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@forestcc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690800290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wynajęcie Zamawiającemu sali szkoleniowej wraz wyposażeniem, spełniającej odpowiednie wymagania techniczne, zapewnienie miejsc noclegowych dla 5 uczestników szkolenia i 2 wykładowców (razem 7 osób) oraz pełnego wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje i przerwy kawowe) podczas 11-dniowego „Kursu operatora harwestera”, który zrealizowany będzie przez łącznie 11 dni kalendarzowych w okresie od 25 czerwca do 5 lipca 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział 5 uczestników w pełnowymiarowym kursie operatora maszyny leśnej typu harwester. Kurs ma pozwolić na zdobycie przez uczestników nowych praktycznych kwalifikacji przy możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków właściwych dla operowania harwesterem.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca stworzy Zamawiającemu możliwość zorganizowania, w sposób nieprzerwany 11-dniowego kursu w okresie od 25 czerwca do 5 lipca 2019 r., poprzez: wynajęcie (udostępnienie) sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem technicznym na cały okres kursu, zapewnienie pełnego wyżywienia oraz zakwaterowania na cały okres kursu dla 5 osób – uczestników szkolenia oraz zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania przez 7 dni dla 2 osób – wykładowców.
2. Sala szkoleniowa, miejsca noclegowe i miejsce spożywania posiłków (stołówka / restauracja) powinny znajdować się w jednym budynku, bądź w kompleksie budynków oddalonych od siebie na odległość nie większą jak 500 metrów ze względu na duże prawdopodobieństwo wzięcia udziału w kursie przez osoby z niepełnosprawnościami (działanie równościowe).
Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 3 do nr 16 ) znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe" na str. nr 1-4

Kary umowne:
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny (brutto). Za nienależyte wykonanie umowy uważa się przede wszystkim:
1. nieudostępnienie sali wykładowej z wyposażeniem, wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 11-dniowego kursu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. niezapewnienie odpowiednich standardów zakwaterowania;
3. niezapewnienie odpowiednich standardów wyżywienia;
4. niezapewnienie niezwłocznej pomocy technicznej w przypadku awarii sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (co uniemożliwi planowy przebieg szkolenia);
5. niespełnienie warunków dotyczących klauzuli społecznej.

Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości ceny (brutto). Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
6) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert,
7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV- 55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
CPV- 98340000-8 (Usługi miejsc noclegowych oraz biur)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy nastąpi od 24.06. do 05.07.2019 r. włącznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się wykonaniem (lub być w trakcie wykonywania) – w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przed upływem terminu składania ofert – co najmniej trzykrotnie, usługi zorganizowania kilkudniowego (co najmniej 3-dniowego) kursu bądź szkolenia, poprzez zapewnienie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia (tj. usługi podobnej – a nie tylko tożsamej – do przedmiotu zamówienia).

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez przedstawienie przez Wykonawcę wykazu usług, o których mowa powyżej, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę.

Dodatkowe warunki

Powiązania kapitałowe i osobowe:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o braku powyższego powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy o realizację zamówienia w następujących przypadkach (przy czym wystarczy ziszczenie się tylko jednego z nich, nawet jeżeli przedmiot tego przypadku jest oceniany inaczej w przypadkach pozostałych):
1) zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego w porównaniu z warunkami proponowanymi w wygranej ofercie, tj.: wysokość kar umownych będzie wyższa; cena ulegnie zmniejszeniu (bez zmiany pozostałych okoliczności) – przy czym żadna z tych zmian umowy nie może powodować wzrostu ceny (co siłą rzeczy nie ma zastosowania do zmiany w postaci obniżenia ceny) - w zakresie adekwatnym do zmiany;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy - w zakresie adekwatnym do zmiany;
3) nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
4) nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie łączącej Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą lub zmiana wniosku o dofinansowanie lub jakakolwiek inna zmiana w zakresie ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą (np. w zakresie harmonogramu realizacji projektu) - w zakresie adekwatnym do zmiany;
5) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia powstanie na skutek okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub Zamawiającego i których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego - w zakresie terminu realizacji zamówienia i rozwiązania umowy. W takich przypadkach (w szczególności, gdy liczba uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie przeczy racjonalności logistycznej, organizacyjnej i ekonomicznej przeprowadzenia kursu, tj. gdy liczba ta jest mniejsza niż 4 uczestników) Zamawiający ma prawo jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji umowy, przy czym - co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem nowego terminu jej realizacji - zawiadamia wybranego Wykonawcę o tym terminie. Wykonawca ma 7 dni na złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o skorzystaniu z prawa wykonania umowy bądź o rezygnacji z tego prawa (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym). W przypadku rezygnacji Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o tożsamym przedmiocie;
6) Instytucja Zarządzająca wyrazi uprzednią zgodę na zmianę umowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności usprawiedliwiających zmianę - w zakresie adekwatnym do uzyskanej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2) Oświadczenie dot. zatrudnienia osób objętych klauzulą społeczną- zał. nr 2;
3) Wykaz usług wchodzących w zakres doświadczenia Wykonawcy – zał. nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: Cena (opłata) brutto *
Znaczenie procentowe kryterium: 75%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 75 pkt

Kryterium: Zastosowanie klauzuli społecznej **
Znaczenie procentowe kryterium: 25%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 25 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
*Cena (opłata) brutto to cena (opłata) jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją całej usługi będącej przedmiotem zamówienia.
** Zastosowanie klauzuli społecznej zgodnie z opisem zawartym w pkt. 10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium wyboru: Cena (opłata) brutto
Ocena kryterium: Liczba punktów = (C min/ Cr) x 75

gdzie:
Cmin – cena (opłata) brutto oferty najtańszej
Cr – cena (opłata) brutto oferty rozpatrywanej
Kryterium wyboru: Zastosowanie klauzuli społecznej
Ocena kryterium: Nie- 0 pkt, Tak- 25 pkt

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 75/56

60-523 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609077338

Fax

616698119

NIP

7811862532

Tytuł projektu

Drewno - surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szczęsny Marek MS Novum
Piotrowo 77, 64-520 Obrzycko
data wpłynięcia oferty: 13-06-2019 r. godz. 15:15
Liczba wyświetleń: 114