Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami nr 16/2019/SAR

Data publikacji: 05.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189076

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

13.06.2019 r. Aktualizacja 2 zapytania ofertowego w zakresie specyfikacji:
W związku z zapisami mogącymi powodować ograniczenia dostępności oferty sprzętowej oraz niezamierzonemu zawyżeniu niektórych parametrów następuje zmiana/obniżenie specyfikacji sprzętu.
W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r.
Wprowadzone zmiany w zakresie specyfikacji zostały zaznaczone w dokumencie: zapytanie ofertowe i dotyczą:
Serwer wraz z systemem operacyjnym - Interfejs
- wykreślono 1 port micro USB 2.0 kontrolera iDRAC do zarządzania


13.06.2019 r. Aktualizacja zapytania ofertowego w zakresie specyfikacji:
W związku z zapisami mogącymi powodować ograniczenia dostępności oferty sprzętowej oraz niezamierzonemu zawyżeniu niektórych parametrów następuje zmiana/obniżenie specyfikacji sprzętu.
W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r.

Wprowadzone zmiany w zakresie specyfikacji zostały zaznaczone w dokumencie: zapytanie ofertowe i dotyczą:
Serwer wraz z systemem operacyjnym - Interfejs ; Sloty; Pamięć RAM; Zasilacz:
Wykreślono: Zgodność z normami

Zasilacz UPS - moc; wbudowany akumulator; zabezpieczenia

Switch sieciowy 24-porotwy w zestawie z szafą RACK - prędkość magistrali; przepustowość; pamięć; rozmiar tablicy adresów MAC; gniazda sieciowe; ruting statyczny

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizowaną specyfikacją.
W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r.


6.06.2019 r.Aktualizacja zapytania ofertowego w zakresie specyfikacji:

- usunięty parametr dotyczący karty dźwiękowej (str. 3) - zapis usunięty
- zmiana wymagań dotyczący gwarancji i serwisu (pkt. m str. 3) - zmiana zapisów "c) Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS / Firmware / sterowników (dożywotnio)-wykreślono, min. 24 m-ce - wprowadzono.... "

W związku z faktem aktualizacji zapisów nie występuje konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 13.06.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.bogusznska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów w ramach realizowanego wraz z Gminą Strzelin projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami w placówce szkolnej w Gminie Strzelin.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: strzeliński Miejscowość: Strzelin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami, który został szczegółowo opisany w Specyfikacji Minimum.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w szkołach podstawowych. Jakość i parametry oferowanego sprzętu/oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5. Sprzęty/ oprogramowania muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty/ oprogramowania będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów/ oprogramowania (jeśli dotyczą).
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów/oprogramowania łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/ instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji w Gminie Strzelin – placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów/ oprogramowania zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 29.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:

dla SERWERA Z USŁUGĄ KONFIGURACJI:
b) Kopia Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu lub informacja (np. wydruk z www) ze źródeł producenta o posiadaniu w/w certyfikatu
c) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków gwarancyjnych, o którym mowa w zapytaniu ofertowym (Specyfikacja minimum: pkt.1. Serwer z usługą konfiguracji, ppkt o) warunki gwarancji
e) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)

dla OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO:
f) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)
dla OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO
g) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk);

dla AKCESORIÓW: MONITOR, MYSZ, KLAWIATURA
h) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk);


dla URZĄDZEŃ DODOATKOWYCH: ZASILACZ UPS, SWICH SIECOWY 24-PORTOWY Z SZAFĄ
i) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk);
j) Kopia Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu lub informacja (np. wydruk z www) ze źródeł producenta o posiadaniu w/w certyfikatu


3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych 10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe_16/2019/SAR.

Wykluczenia

1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Strzelińska Akademia Rozwoju

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0040/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1. Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami dokonano wyboru oferty firmy Virtual Technologies IT zp. z o.o., ul. Damrota 6/301 40-022 Katowice NIP: 645-253-64-69, REGON: 243075202 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 17 323,32 zł brutto.
Data wpływu oferty 17.06.2019
Godzina wpływu oferty godz. 13:35
Liczba wyświetleń: 275