Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr z223/ZAD8/09: wybór Wykonawcy do wdrożenia Systemu klasy ERP do zarządzania finansami, HR i procesami biznesowymi w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”.

Data publikacji: 05.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1188959

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

28.06.2019
W dniu 28 czerwca 2019 r. Zamawiający zaktualizował dokumentację konkursową. Powodem aktualizacji jest treść udzielonych wyjaśnień przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych Oferentów w toku postępowania. Zamawiający potwierdza, że wyżej wzmiankowane wyjaśnienia zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności.

Lista dokumentów, które uległy zmianie:
a. Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego - Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych,
b. Załącznik nr 6 do Formularza Ofertowego - Zakres i warunki Przedłużonej Gwarancji świadczonej przez Dostawcę,
c. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Istotne Warunki Umowy.
Zakres zmian w powyższych trzech dokumentach wynika bezpośrednio z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania od potencjalnych Oferentów.

Ponadto dokonano zmian w treści:
a. Zapytania Ofertowego,
b. Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy.
Zakres zmian w w/w dwóch dokumentach nie ma charakteru merytorycznego, tzn. zmieniły się jedynie daty, które Zamawiający omawia poniżej.
Zmieniono datę publikacji zaktualizowanej dokumentacji konkursowej. Ponadto z powodu zmiany załączników do Formularza Ofertowego oraz Istotnych Warunków Umowy wydłużono termin składania ofert. Obecnie przedmiotowe postępowanie ofertowe trwa do 12 lipca 2019 r.

27.06.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania potencjalnego Oferenta z dnia 24.06.2019 r.

26.06.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 potencjalnych Oferentów z dnia 18.06.2019 r.

19.06.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania potencjalnego Oferenta z dnia 17.06.2019 r. oraz odpowiedź na pytanie nr 1 potencjalnego Oferenta z dnia 18.06.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w dwóch poniższych wersjach:
a) Oferty w wersji pisemnej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: Emilia Krawczykowska, Biuro ds. projektów europejskich, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, do dnia określonego jako termin składania ofert w Zapytaniu Ofertowym w Bazie Konkurencyjności. Oferty składane w formie pisemnej winny być dostarczane do w/w siedziby Zamawiającego w godzinach pracy biura, tj. 08:00-16:00.
b) Oferty w wersji elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail wskazany w Zapytaniu Ofertowym w Bazie Konkurencyjności, z wyraźnym oznaczeniem w temacie e-maila „OFERTA – z223/ZAD8/09” i z podaniem nazwy zamówienia wskazanej w Zapytaniu Ofertowym w Bazie Konkurencyjności. Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym w Bazie Konkurencyjności. Decyduje data odebrania oferty na serwerze Zamawiającego.

Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu składania ofert zostały wskazane w Zapytaniu Ofertowym załączonym do Ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pz_oferty@swps.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Krawczykowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 27 11 260

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu klasy ERP do zarządzania finansami, HR i procesami biznesowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz jego załącznikach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI:
1)Zapytanie ofertowe z załącznikami
2)Formularz ofertowy z załącznikami

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest wdrożenie w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Systemu klasy ERP do zarządzania finansami, HR i procesami biznesowymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu klasy ERP do zarządzania finansami, HR i procesami biznesowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz jego załącznikach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI:
1)Zapytanie ofertowe z załącznikami
2)Formularz ofertowy z załącznikami

Kod CPV

72260000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72212517-6 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
80500000-9 Usługi szkoleniowe
72591000-4 Rozszerzanie umów serwisowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Uruchomienie produkcyjne Systemu powinna nastąpić w terminie do 30.09.2020 r. Wsparcie w ramach serwisu gwarancyjnego świadczone będzie do 30.06.2022 r. WW. założenia Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 4 do Formularza Ofertowego. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu wskazano w punkcie 6 Zapytania Ofertowego tj. Warunki udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu wskazano w punkcie 6 Zapytania Ofertowego tj. Warunki udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu wskazano w punkcie 6 Zapytania Ofertowego tj. Warunki udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu wskazano w punkcie 6 Zapytania Ofertowego tj. Warunki udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu wskazano w punkcie 6 Zapytania Ofertowego tj. Warunki udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu wskazano w punkcie 6 Zapytania Ofertowego tj. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, tj. Istotne Warunki Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów wynikających z Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularza Ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od zawarcia umowy z wybranym w ramach niniejszego postępowania Wykonawcą zamówień uzupełniających (“Zamówienie Uzupełniające”). Zakres Zamówienia Uzupełniającego może obejmować zmiany w konfiguracji lub wdrożenie dodatkowych funkcjonalności Systemu nieujęte w ramach serwisu gwarancyjnego określonego w Załączniku nr 6 do Formularza Ofertowego.
Zamówienia Uzupełniające będą zawierać specyfikację prac i oczekiwanych rezultatów, termin realizacji oraz wycenę godzinową i wynagrodzenie obliczone wg stawki zawartej w Załączniku nr 3 do Formularza Ofertowego w Tabeli nr 2, pozycja 1. Realizacja Zamówienia Uzupełniającego nastąpi na podstawie zlecenia Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji zostały szczegółowo opisane w punkcie 12 Zapytania Ofertowego tj. Kryteria oceny ofert

Wykluczenia

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają Oferenci:
a. powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w rozumieniu Wytycznych,
b. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, jak również w stosunku do którego zachodzą przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość lub w stosunku do którego jest prowadzone postępowanie naprawcze lub egzekucyjne,
c. posiadają zaległości w zakresie należności publicznoprawnych, w tym wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w pkt. a. zdefiniowane są w Załączniku nr 9.1 do Formularza Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY

Adres

Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225179900

Fax

225179901

NIP

1180197245

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z223/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z punktem 2 Zapytania Ofertowego.
Liczba wyświetleń: 611