Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na dostawę laptopów dla pracowników działu B+R (10szt.)

Data publikacji: 27.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1188893

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia o następujący zapis:
Gwarancja – minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (długość okresu gwarancji jest liczona od dnia, w którym protokół odbioru Przedmiotu oferty został podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego).
W związku z powyższym pierwotny termin do składnia ofert zostaje wydłużony o dodatkowe 7 dni.
Zmiana zapytania ofertowego dokonana w dniu 03.07.2019.

Zamawiający wymaga, aby sprzęt (laptopy) był fabrycznie nowy i nieużywany.
Zmiana zapytania ofertowego dokonana w dniu 09.07.2019.

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych ani częściowych.
2.Zasadnicza część oferty powinna zostać przygotowana w języku polskim według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3.Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy, o których mowa w treści Zapytania (Sekcja: „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy”). Wzory dokumentów zamieszczone przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji / zgodnie z treścią wzoru - bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.Dokumenty tworzące ofertę powinny być kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy – zadrukowane strony.
6.Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Na ostatniej stronie oferty, każdego załącznika lub formularza powinna być zamieszczona pieczątka firmowa i podpis osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez właściwy organ lub osobę a pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.
7.Cena za dostawę urządzeń, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia oferty ma zostać wskazana jako cena całkowita (łącznie) za dostawę wszystkich urządzeń.
8. Oferta powinna zawierać termin ważności.

MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jwilczewski@lubawa.com.pl. - w formie skanu podpisanych dokumentów. W tytule maila należy wpisać: "Oferta na dostawę laptopów dla pracowników działu B+R (10szt.)
2. O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu na podany powyżej adres e-mailowy.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę składając oświadczenie w formie mailowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jwilczewski@lubawa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Wilczewski (jwilczewski@lubawa.com.pl); Pan Artur Frąckiewicz (afrackiewicz@lubawa.com.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla pracowników działu B+R (10szt.)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środka trwałego, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu o nr POIR.02.01.00-00-0133/15-00 pod tytułem: Centrum Badawczo Rozwojowe Lubawa S.A. („Projekt”).

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się w szczególności postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. („Wytyczne”), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 223 poz. 1655 z późn. zm).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla pracowników działu B+R (10szt.) o następujących parametrach:
przekątna ekranu: 15,6"
rodzaj matrycy: matowa
procesor: intel core i5 min. 4 generacja
rodzaj dysku: SSD
pojemność dysku: min 240GB
pamięć ram: min 8GB
system operacyjny: Windows 10 Pro x 64 PL (Polska dystrybucja)
wymagane gniazda: co najmniej 3 x usb (w tym min usb 3.0 co najmniej 1 port), displayport/hdmi/mini displayport
sieć: LAN: 1Gbps, wifi
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nieużywany.
Do każdego komputera powinna być dostarczona torba transportowa.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Umowy (zamówienia): do 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą do dnia podpisania przez strony protokołu dostawy (termin pożądany, tj. złożenie oferty z dłuższym terminem nie skutkuje odrzuceniem oferty).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia (odwołania) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w każdym momencie, w szczególności gdy wystąpiła znacząca zmiana okoliczności istotnych dla realizacji zamówienia, a także jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia (odwołania) przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 K.C.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie pkt 22 sekcji 6.5.2. Wytycznych możliwe jest dokonywanie istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą w okolicznościach wskazanych w Wytycznych.
3. Niezależnie od prawa do zmiany treści zawartej Umowy na podstawie przepisów pkt 22b – 22e sekcji 6.5.2. Wytycznych, Zamawiający na podstawie pkt 22a sekcji 6.5.2. Wytycznych przewiduje niniejszym możliwość istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy, na warunkach i we wskazanym poniżej zakresie:

a. Możliwość zmiany wykonawcy lub wynagrodzenia, lub zakresu dostawy realizowanej przez wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy (opcjonalnie), w przypadku gdy:

- wykonawca Przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania opóźnia się w realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części w stosunku do terminu dostawy Przedmiotu zamówienia lub jego części sformułowanego w treści Umowy - przez czas przekraczający 30 dni;

albo

- wykonawca w ramach realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - dostarczył urządzenie, które nie odpowiada specyfikacji Przedmiotu zamówienia (specyfikacji zawartej w treści umowy dostawy).

b. Możliwość zmiany wykonawcy lub wynagrodzenia, lub zakresu prac realizowanych przez wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy (opcjonalnie) – w przypadku, gdy którakolwiek ze stron z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1. powyżej - odstąpi lub wypowie skutecznie umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki opisane w pkt 22b – 22e sekcji 6.5.2. Wytycznych Zamawiający jest uprawniony do ich stosowania bezpośrednio. W takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zmian umowy w oparciu o postanowienia pkt 3 – powyżej i może dokonać zmian bezpośrednio na podstawie przepisów Wytycznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:

1.Wypełnionego formularza oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.Dokumentu rejestrowego wykonawcy (lub zaświadczenia z CEIDG lub innego dokumentu odpowiadającego dokumentowi rejestrowemu).
3.Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych.
4.Oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Kryteria oceny oferty i wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów:

a. kryterium K1: Cena / waga: 80 pkt
b. kryterium K2: Długość gwarancji / waga: 20 pkt

2. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów (zasady):

a. kryterium K1: Cena netto (waga: 80 pkt )

Punktacja oferty w ramach kryterium K1 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xmin ÷ Xobliczana) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 80 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xmin – najniższa cena zaproponowana spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
Xobliczana – cena zaproponowana w ocenianej ofercie.

b. kryterium K2: Długość gwarancji (waga: 20 pkt) - liczona w miesiącach od dnia, w którym protokół odbioru Przedmiotu zamówienia został podpisany przez wykonawcę i Zamawiającego.

Zgodnie z treścią OPZ minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (jest to wymóg konieczny – minimalny).

Punktacja oferty w ramach kryterium K2 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xobliczana ÷ Xmax ) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 20 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xobliczana – długość okresu gwarancji zaproponowanego w ocenianej ofercie (przy czym zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy)

Xmax – długość najdłuższego zaproponowanego okresu gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.


3. Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia przez ofertę: 100, tj. suma punktów uzyskanych przez ofertę w ramach kryteriów oceny ofert (K1+K2).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Wykluczenia

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH:

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby bezstronne i obiektywne.
4. Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym w sposób określony powyżej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta podlega odrzuceniu.

ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

1. Treść oferty lub załączników do oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
3. Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Nazwa: SALON KOMPUTEROWY PC-MARKET
Adres: ul. Włodka 3, 86-300 Grudziądz
Data wpłynięcia oferty: 10.07.2019
Cena: cena wynika ze złożonej oferty stanowiącej załącznik do Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 569