Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego” oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2019

Numer ogłoszenia

1188782

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

A. Ofertę złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego zgodnie z poniższym wzorem:
W zewnętrznej zamkniętej kopercie z oznaczeniem Zamawiającego, nazwą postępowania oraz adnotacją: „Oferta na usługę inżyniera projektu budowy PSZOK w Mokrawicy - nie otwierać przed 14.06.2019r. godz. 09:15”
Oferty składane w innej formie np. pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę i zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Oferty złożone po terminie otwarcia ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
B. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
a. miejsce – PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski, sekretariat Biura Zarządu Spółki,
b. termin - 14.06.2019r. godz. 09:00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a. miejsce - PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski,
b. termin - 14.06.2019r. godz. 09:15
3. Tryb otwarcia ofert:
a. publiczny
b. podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
- nazwy i adresy oferentów;
- ceny brutto;
- rękojmia oferowana przez wykonawcę.
c. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom nieobecnym, na ich pisemny wniosek.
d. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
e. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Kulda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom: 731839371 e-mail: m.kulda@pgkkamien.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego”. Zamawiający rozumie usługę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu jako funkcję realizowaną poprzez zespół specjalistów, w tym inspektorów nadzoru budowlanego w sposób opisany w niniejszym ogłoszeniu.
Niniejsze zamówienie jest realizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z procedurami określonymi w dokumencie pn. Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Kamień Pomorski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nadzór Inżyniera Projektu nad realizacją inwestycji powinien zapewnić w szczególności:
1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji,
2) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych prowadzony przez inspektorów nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach i we właściwych specjalnościach (branżach),
3) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i rozliczenie inwestycji.
4) Zespół Inżyniera Projektu obejmuje co najmniej:
a) Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta),
b) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
c) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
f) inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót budowlanych zleconych przez Zamawiającego w zakresie nadzoru nad inwestycją,
2) administrowanie i zarządzanie kontraktem na roboty, przy czynnym współudziale Zamawiającego
3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,
4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,
5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,
6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi,
8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane,
9) organizacja odbiorów robót budowlanych (zarówno częściowych, jak i końcowego) wraz z udziałem w procedurze oddania obiektu do użytkowania,
10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek,
11) konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Generalnego Wykonawcy robót budowlanych.
Szczegółowy opis obowiązków Inżyniera Projektu w ramach realizacji zamówienia na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego” wskazano w załączniku nr 10 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia przez Wykonawcę obejmuje:
1) Etap projektowania w którym Generalny Wykonawca robót budowlanych będzie miał za zadanie opracować dokumentację budowlaną i uzyskać pozwolenie na budowę. W tym czasie Wykonawca będzie pełnił pomoc doradczą w zakresie sprawdzenie opracowanej dokumentacji budowlanej. Zamawiający ocenia, że wybór Generalnego wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy (kontraktu na roboty budowlane) nastąpi do dnia 15.07.2019 r. natomiast wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.09.2019 ;
2) Etap wykonania robót budowlanych Zamawiający przewiduje od 01.10.2010 do 30.04.2020 r.
3) Zakończenie prac i etap uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu do 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie opisuje niniejszego warunku

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie podobnego obiektu budowlanego, tj. zagospodarowania terenu o powierzchni min 700 (siedemset) m2 utwardzoną kostką, płytą betonową lub równoważnym sposobem utwardzenia wraz z budynkami i/lub budowlami naziemnymi oraz instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi i elektrycznymi.
Uwaga: Wykonawca nie może sumować mocy, zakresu i wartości kilku obiektów budowlanych, (realizowanych w ramach oddzielnych robót budowlanych) dla uzyskania wymaganych zakresów robót i wartości porównywalnych.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży:
Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia potwierdzający wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być w szczególności: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym informacji podanych w dokumentach potwierdzających doświadczenie podmiotu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie opisuje niniejszego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis warunku "Osoby zdolne do wykonania zamówienia" wskazano w załączniku nr 11 do niniejszego ogłoszenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada:
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. (jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia na potwierdzenie tego warunku, zgodnie z złącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
W celu ostatecznego potwierdzenia spełniania w/w warunku wybrany Wykonawca przedłoży, nie później niż na trzy dni przed terminem podpisania umowy: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. (jeden milion złotych), wraz z dowodem potwierdzającym zapłatę składki.

Dodatkowe warunki

1. W niniejszym postepowaniu ofertowym może brać udział wykonawca, w stosunku do którego:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W stosunku do podmiotów składających ofertę wspólną ww. warunki dotyczą wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

2. W przedmiotowym postępowaniu ofertowym jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
19 1240 3868 1111 0000 4093 0897 Bank Pekao SA Wadium wniesione w innej formie, w postaci oryginalnego dokumentu, zaleca się dołączenie do oferty.
2) Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczeń ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji nie krótszy niż termin związania ofertą,
3) Z dokumentu gwarancji/ poręczenia powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji) w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu (Beneficjenta gwarancji) pełnej kwoty wadium, w następujących przypadkach:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie złożył we wskazanym w wezwaniu terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w ofercie, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4) w przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Szczecińska 2; 72-400 Kamień Pomorski;
6) wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert i być wniesione przed terminem składania ofert.
7) wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8) wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwaga: wniesienie wadium po terminie składania ofert lub niegodne z powyższymi warunkami spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji w okresie obowiązywania rękojmi oraz zapłaty ewentualnych kar umownych.
2) Okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a)rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy;
b) zakończenie 30 dni po dniu zakończenia rękojmi zgodnie (oferowany termin rękojmi wykonawca wskazuje w ofercie).
3) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być w jednej lub kilku formach (w formie pieniężnej i/lub gwarancji/poręczeń) wskazanych analogicznie jak dla wadium w niniejszym postepowaniu. Treść ewentualnej gwarancji musi być analogiczna jak wymagana dla wadium (w szczególności z dokumentu gwarancji/ poręczenia powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji) w pełnym okresie zabezpieczenia do ostatniego dnia jego trwania, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu (Beneficjenta gwarancji) pełnej kwoty tego zabezpieczenia).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawę której dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa może zostać zmieniona, w następujących przypadkach:
1) z przyczyn niezależnych od stron, umowa nie może zostać wykonana w terminie umownym albo jej wykonanie w tym terminie wiąże się z nadzwyczajnymi trudnościami,
2) zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust 2, nie ma charakteru istotnego, w szczególności:
a) nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu
b) nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

2. Umowa może zostać zmieniona także w przypadku gdy:
a) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, polegającej na przedłużeniu terminu zakończenia nadzorowanych przez Inżyniera Projektu robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w przypadku:
1) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych /w tym z uwagi na istotne wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
3) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.
4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

b) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, przez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia w przypadku:
1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót.
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej.
3) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
4) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych, lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
5) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.

c) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
3) siły wyższej, klęski żywiołowej,
4) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,
5) niewypałów i niewybuchów,
6) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w zapytaniu ofertowym,
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
7) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
8) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.
d) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa ofertę zawierającą:
a) właściwie wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
c) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do ogłoszenia);
c) oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
d) potwierdzenie wniesienia wadium;
e) wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (w treści oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia);
g) Wykaz robót z potwierdzeniem ich należytego wykonania (załącznik nr 6 do ogłoszenia);
h) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
j) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem składania ofert;

oraz:
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert bez wezwania Zamawiającego (wg wzoru w załączniku nr 8 do ogłoszenia).
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC (kserokopię polisy) wraz z dowodem opłacenia składki, na co najmniej trzy dni przed podpisaniem umowy;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a. nie spełniają warunków w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu tych warunków i pomimo wezwania nie uzupełnili go we wskazanym terminie
d. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
d. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, lub błędy w obliczeniu ceny,
e. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
f. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe Przez te powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
h. Wykonawca w terminie otwarcia ofert nie wniósł wymaganego wadium, lub wadium to nie spełnia warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

a) Cena CC:
Kryterium Cena brutto (CC)
Znaczenie procentowe kryterium 80%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 80 pkt

Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
CC = ----------------------------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej

b) Okres rękojmi CR:

Kryterium Okres rękojmi (CR)
Znaczenie procentowe kryterium 20%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 20 pkt

Okres rękojmi badanej oferty [m-cy]
CR = ---------------------------------------------------------------- x 20
Okres rękojmi najdłuższy z ofert [m-cy]

Okres rękojmi nie może być krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy. Wykonawca, który zaproponuje rękojmię na okres dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalną punktację w danym kryterium tj. 20 pkt.

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

Łączna liczba zdobytych punktów - C = CC + CR

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i okresów gwarancji krótszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert bez wezwania Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szczecińska 2

72-400 Kamień Pomorski

zachodniopomorskie , kamieński

Numer telefonu

48 91 38 20 888

Fax

48 91 38 20 021

NIP

8610004414

Tytuł projektu

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrawicy, gm. Kamień Pomorski

Numer projektu

RPZP.03.07.00-32-A001/18-01

Inne źródła finansowania

Środki własne PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim zgodnie z umową o zorganizowanie i przeprowadzenie obligacji przychodowych z dnia 14 lipca 2017 r. zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (umowa emisyjna) oraz załącznikiem nr 1 do tej umowy: Warunkami Emisji Obligacji Przychodowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 418