Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu, aparatury, urządzeń i innych maszyn niezbędnych do rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego „WELDOX” w ramach projektu „Wdrożenie nowej usługi badania własności mechanicznych materiałów dzięki uruchomieniu nowoczesnego laboratorium” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00 Innowacyjne firmy RPWM.01.02.00 Działalność B+R przedsiębiorstw RPWM.01.02.01

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1188757

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 02.07.2019r. dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 12.07.2019r.
Zamawiający w dniu 02.07.2019r. dokonał zmiany zapisów istotnych postanowień umowy oraz terminu realizacji zamówienia na dzień 15.10.2019r.
Zamawiający w dniu 08.07.2019r. dodał do ogłoszenia oraz zapytania ofertowego informację o nowym adresie realizacji zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2019r. o godzinie: 12:00. Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu oraz załączonym zapytaniu należy dostarczyć do wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego, ul. Strumykowa 84, 82-300 Elbląg. Ofertę należy złożyć w zamkniętej oraz oznaczonej tytułem i numerem niniejszego postępowania kopercie, osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Kotwica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 730 087 007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, aparatury, urządzeń i innych maszyn niezbędnych do rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego „WELDOX” w ramach projektu „Wdrożenie nowej usługi badania własności mechanicznych materiałów dzięki uruchomieniu nowoczesnego laboratorium”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Innowacyjne firmy RPWM.01.02.00, Działalność B+R przedsiębiorstw RPWM.01.02.01

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć zadań, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną przez wykonawcę liczbę zadań (części), tj.:
Zadanie nr 1: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa o obciążeniu ok. 600kN + 300 kN (ilość: 1)
Zadanie nr 2: Uniwersalny, automatyczny twardościomierz (ilość: 1)
Zadanie nr 3: Spektrometr iskrowy (ilość: 1)
Zadanie nr 4: Mikroskop metalograficzny dwuokularowy (ilość: 1)
Zadanie nr 5: Młot Charpy 450 J+250J (ilość: 1)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań wymienionych w pkt 2 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy.

5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup sprzętu, aparatury, urządzeń i innych maszyn niezbędnych do rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego „WELDOX” oraz realizacja projektu „Wdrożenie nowej usługi badania własności mechanicznych materiałów dzięki uruchomieniu nowoczesnego laboratorium”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Innowacyjne firmy RPWM.01.02.00, Działalność B+R przedsiębiorstw RPWM.01.02.01

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, aparatury, urządzeń i innych maszyn niezbędnych do rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego „WELDOX” w ramach projektu „Wdrożenie nowej usługi badania własności mechanicznych materiałów dzięki uruchomieniu nowoczesnego laboratorium”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Innowacyjne firmy RPWM.01.02.00, Działalność B+R przedsiębiorstw RPWM.01.02.01

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć zadań, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną przez wykonawcę liczbę zadań (części), tj.:
Zadanie nr 1:
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa o obciążeniu ok. 600kN + 300 kN (ilość: 1)
Zadanie nr 2:
Uniwersalny, automatyczny twardościomierz (ilość: 1)
Zadanie nr 3.
Spektrometr iskrowy (ilość: 1)
Zadanie nr 4.
Mikroskop metalograficzny dwuokularowy (ilość: 1)
Zadanie nr 5:
Młot Charpy 450 J+250J (ilość: 1)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań wymienionych w pkt 2 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy.

5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38000000-5 (sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny)
38900000-4 (różne przyrządy do badań lub testowania)
38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza)
38400000-9 (przyrządy do badania właściwości fizycznych)
38511000-3 (mikroskopy)
38433000-9 (spektrometry)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań

Potencjał techniczny

Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań

Dodatkowe warunki

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie została określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określone zostały w załączniku nr 3 do zapytania (projekt umowy), tj.:

"§ 9. Zmiany Umowy.
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw;
2) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem produkcyjnym bezpośredniego producenta oferowanego rodzaju urządzeń lub akcesoriów;
3) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem dostawy/ transportu (dotyczy również dostaw realizowanych przez zagranicznych dostawców/ dystrybutorów).
W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji zamówienia.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
1) formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do zapytania;
2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. Wymagane pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ramach kryterium „Cena brutto” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego:

P= (CN / COB x 80%) x 100 - gdzie:
P – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena brutto”
CN – najniższa zaoferowana cena brutto oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
80% – waga kryterium.

2. W ramach kryterium „Okres gwarancji” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego:

P= (GOB / GN x 20%) x 100 - gdzie:
P – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji”
GN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
20% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 12 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 5 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 10 pkt;

Uwaga: nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez zamawiającego 0 pkt i przyjęciem, że okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z przedmiotowego postępowania, wykonawców, którzy nie spełniają warunku bezstronności, które zostały odpowiednio opisane w sekcji niniejszego ogłoszenia "Warunki udziału w postępowaniu", "Warunki dodatkowe" oraz w Rozdziale VIII zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOTWICA MIECZYSŁAW - DORADZTWO I INSPEKCJA SPAWALNICZA ,,WELDOX''

Adres

Strumykowa 84

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

730087007

NIP

5781146993

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej usługi badania własności mechanicznych materiałów dzięki uruchomieniu nowoczesnego laboratorium

Numer projektu

RPWM.01.02.01-28-0029/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1:
Testlab sp. z o.o. sp. k.
ul. ks. Jeremiego 21, 05-080 Izabelin
Łączna wartość brutto: 367 278,00 zł
Oferowany okres gwarancji: 24 miesięcy
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu: 12 lipca 2019r.

Zadanie nr 2:
INNOVATEST POLSKA sp. z o.o.
ul. Komornicka 127, 62-051 Wiry
Łączna wartość brutto: 231 117,00
Oferowany okres gwarancji: 36 miesięcy
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu: 12 lipca 2019r.

Zadanie nr 3:
PCB Serivice sp. z o.o.
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, 83-032 Pszczółki
Łączna wartość brutto: 216 123,30 zł
Oferowany okres gwarancji: 24 miesiące
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu: 12 lipca 2019r.

Zadanie nr 4:
OPTA-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. KEN 36/U211, 02-797 Warszawa
Łączna wartość brutto: 15 375,00 zł
Oferowany okres gwarancji: 36 miesięcy
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu: 12 lipca 2019r.

Zadanie nr 5:
Technoloutions Miłosz Czajkowski
ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz
Łączna wartość brutto: 256 548,48 zł
Oferowany okres gwarancji: 25 miesięcy
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu: 12 lipca 2019r.
Liczba wyświetleń: 522