Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych w projekcie "Lepsze juro II"

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2019

Numer ogłoszenia

1188734

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 11.06.2019 r. (liczy się data wpływu), za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: zlop.paszkis@gmail.com , temat wiadomości: „Kurs obsługi wózków widłowych ” dla uczestników projektu „Lepsze juro II”
- poczty tradycyjnej lub kuriera– wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra z dopiskiem: „Kurs obsługi wózków widłowych ” dla uczestników projektu „Lepsze juro II”
- osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw.
Biuro ZLOP czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.paszkis@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577 835 435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja kursu obsługi wózków widłowych, który ma się kończyć egzaminem Urzędu Dozoru technicznego dla 20 uczestników projektu „Lepsze jutro II” zadanie 3. Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Zielona góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego obsługi wózków widłowych dla 20 uczestników w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – Zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursu teoretyczno – praktycznego wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków widłowych zgodnie z poniższym:
1. Kurs należy przeprowadzić dla 20 uczestników projektu;
2. Czas trwania kursu (liczba godzin) nie mniej niż wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego określone przez Urząd Dozoru technicznego;
3. Podstawowa tematyka kursu powinna obejmować:
- typy i budowa wózków widłowych,
- czynności operatora przy obsłudze ww. wózków, w tym obsługa i wymiana butli gazowej,
- praktyczna nauka jazdy, z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik w czasie kursu będzie obsługiwał ww. wózek.
4. Miejsce przeprowadzenia kursu : zajęcia teoretyczne i praktyczne należy przeprowadzić w systemie stacjonarnym w Zielonej Górze;
5. Wykonawca musi zapewnić bazę lokalową na terenie Zielonej Góry wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia szkoleń .
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z Zamawiającym w zakresie przebiegu i postępu w kursie. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji kursu;
7. Realizacja kursów w okresie od 17.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi od 17.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń tego typu – tzn. że wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przeszkolił min. 20 osób w zakresie obsługi wózków widłowych , które zdały z wynikiem pozytywnym egzamin Urzędu Dozoru Technicznego.
Oferty niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Wykonawca musi zapewnić bazę lokalową na terenie Zielonej Góry wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia szkoleń .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony załącznik nr 1: formularz oferty cenowej.
2. Wypełniony załącznik nr 2: oświadczenie RODO.
3. Wypełniony załącznik nr 3: oświadczenie o braku powiązań,
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższych „wag” (znaczenia), na podstawie danych wynikających z oferty cenowej Wykonawcy:
1. cena ofert y „C” – 80 pkt.
2. doświadczenie „D” – 20 pkt.

ad. 1
Po przeliczeniu wg wzoru:

„C” = cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 80 pkt.

Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 80 pkt.

ad. 2
Ocena oferty w tym kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty ( załącznik 1) w następujący sposób:
a) za doświadczenie w przeszkoleniu spełniającym powyższe wymagania od 20 osób do 25 – 5 pkt.
b) za doświadczenie w przeszkoleniu spełniającym powyższe wymagania od 26 osób do 30 osób – 10 pkt.
c) za doświadczenie w przeszkoleniu spełniającym powyższe wymagania od 31 do 35 osób – 15 pkt.
d) za doświadczenie w przeszkoleniu spełniającym powyższe wymagania od 36 osób i powyżej 36 os – 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, tj. najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „D” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu kryteria oceny.
Łączna maksymalna ilość przyznanych punktów to 100 pkt..

Wykluczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tzn. dla niepełnej liczby uczestników.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRO-EDU Sp. j.
D. Karmazyn R. Krokocki
ul. Mszczonowska 33/35
96-100 Skierniewice
data wpłynięcia: 11.06.2019 r.
cena: 12 956,40 zł
Liczba wyświetleń: 138