Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie oferty na opracowanie manuali do przedmiotów specjalnościowych na kierunku Zarządzanie.

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2019

Numer ogłoszenia

1188722

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 11 czerwca 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres dnaoferty@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 52/2019/Z231” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dnaoferty@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Zielińska-Goluch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 77 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie manuali do przedmiotów specjalnościowych na kierunku Zarządzanie dla studiów II stopnia zgodnie z uszczegółowieniem zamówienia zawartym w punkcie 3.2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”. Celem głównym projektu jest wzrost jakości funkcjonowania WSB do 03.2022 r. jako nowoczesnej, efektywnej organizacji z ciągle doskonalonymi procesami PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA i ZARZĄDZANIA oraz STRUKTURĄ dostosowaną do potrzeb studentów, pracowników oraz otoczenia społeczno – gospodarczego WSB.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie manuali do przedmiotów specjalnościowych na kierunku Zarządzanie:
1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Biznesplan
3. Rachunkowość zarządcza
4. Zarządzanie operacyjne
5. Zarządzanie łańcuchem dostaw
6. Zarządzanie marketingowe
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym
8. Konflikt w organizacji
9. Rekrutacja i selekcja pracowników
10. Systemy motywacji pracowników
11. Systemy oceny i rozwoju pracowników
12. Operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi
13. Zarządzanie międzykulturowe
14. Zarządzanie w warunkach kryzysu

W ramach prac nad manualem wymagane będzie opracowanie:

• Opisu założeń i przedmiotu poruszanej tematyki,
• Części dla wykładowcy zawierającej m.in.: tematy poruszanych zajęć, podstawy teoretyczne, opis realizacji zadań wraz z horyzontem czasowym,
• Części dla studenta zawierającej m.in.: wprowadzenie teoretyczne wraz z przykładami, zadania do realizacji, pytania kontrolne, opis pracy własnej studenta, spis literatury.
Formatkę manualu Zleceniobiorca otrzyma w ramach kompletu dokumentacji niezbędnej do podjęcia
i zrealizowania zadania. W projekcie przewidziano 40 godzin pracy na opracowanie jednego manualu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony do 15 września 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
- dydaktyk lub praktyk z minimum rocznym doświadczeniem dydaktycznym w obszarze modyfikowanego kierunku (Weryfikacja na podstawie złożonego CV Oferenta lub w przypadku osób prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia),
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów premiowanych na podstawie oświadczeń i CV Oferenta lub w przypadku osób prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1);
b) Życiorys zawodowy (CV) Oferenta lub CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.


Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
4. Poszczególne części zamówienia o których mowa w punkcie 3.2 będą zlecane do wykonania w pierwszej kolejności oferentom, którzy przedstawią oferty najkorzystniejsze.
5. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia tj. odwołania jednego lub większej ilości zajęć bez podania przyczyny przed ich rozpoczęciem.
10. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z231/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. Izabela Borejko
ul. Legionów 167 B/9
87-100 Toruń
data wpływu oferty 08.06.2019
cena oferty 9000,00 PLN
1. Konflikt w organizacji
2. Rekrutacja i selekcja pracowników
3. Systemy motywacji pracowników.
II. Analytics Lab - szkolenia i analiza danych Anna Tatarczak
os. Kolonia Trębaczów 225, 21-010 Łęczna
data wpływu oferty 11.06.2019
cena oferty 2360,00 PLN
1. Zarządzanie łańcuchem dostaw.
III. Monika Kidyba
ul. Cichociemnych 13/11
44-122 Gliwice
data wpływu oferty 11.06.2019
cena oferty 7890,00 PLN
1. Analiza finansowa przedsiębiorstw
2. Biznesplan
3. Rachunkowość zarządcza.
Liczba wyświetleń: 196