Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1188580

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

NIE DOTYCZY

Miejsce i sposób składania ofert

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy składać w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, I piętro – sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 12.06.2019 r. do godz. 15.30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, dnia 13.06.2019 r. o godz. 9.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia.kielce@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Borowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel 41/344-52-82 w.230 lub 238

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców (podmiotów i osób fizycznych), którzy przedstawia najkorzystniejsze warunki realizacji usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w ramach projektu pn. „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

Świadczenie usług będzie prowadzone w okresie czerwiec 2019 – wrzesień 2020 roku. Dokładne terminy/ godziny zajęć będą ustalane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem zajęć i koordynatorem.
Miejsce realizacji: Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce 38a, 26-050 Wiśniówka oraz gminy Kielce, Masłów i Zagnańsk.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Masłów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców (podmiotów i osób fizycznych), którzy przedstawia najkorzystniejsze warunki realizacji usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w ramach projektu pn. „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego tj. gminy Masłów. Osoby objęte opieką to osoby zależne (niesamodzielne), zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc przysługuje osobie, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga pomocy innych osób w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Zadanie nr 1 – Prowadzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce
w ramach którego będą zapewnione:
usługi zdrowotne - opieka pielęgniarska,
opieka medyczna - lekarz rodzinny, chorób wewnętrznych ,
usługi opiekuńcze – opiekun osób starszych, opiekun medyczny,
wsparcie dodatkowe – terapeuta zajęciowy, psycholog,
Zadanie 2 – Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa wykonywana przez;

lekarza rodzinnego lub lekarza chorób wewnętrznych
pielęgniarki opieki długoterminowej
Świadczenie wyżej opisanych usług odbywać się będzie w następujących dziedzinach;
I – świadczenie usług w charakterze lekarza rodzinnego, chorób wewnętrznych
Zadania: konsultacje lekarskie - śr. 2 w razy w tygodniu po 2 godziny (śr. 4 h/tydz. – śr.16 h/mies. Łącznie 272 godziny dla 100 os. w tym dla 50 osób wizyty domowe + 1-2 h/mies /os (40 h/mies.) razem 680 h w ciągu dwóch lat - lekarz świadczy usługi w zadaniu 1 i 2
II – świadczenie usług w charakterze rehabilitanta (mgr fizjoterapeuta)
Zadania: wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza specjalistę: np. kinezyterapia, ,ćwiczenia czynne , bierne, zabiegi , masaże itp. oraz niektóre zabiegi fizykoterapii) - śr. 25 godz./tydz. (śr.100 godz./mies.) łącznie 1700 h dla 100 os. w tym 25 os. w warunkach domowych
III – świadczenie usług w charakterze opiekunki osób starszych
Zadania: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekuńczych , higienicznych, pielęgnacyjnych oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. – średnio w ciągu 2 lat - 2 os.
x 180 h – śr.360 h/mies. Łącznie 6120 h- do 2020 roku.

IV - świadczenie usług w charakterze opiekuna medycznego –
Zadania: świadczenie usług pielęgnacyjnych w ośrodku dziennym i miejscu zamieszkania podopiecznych - śr.133 godz/mies., łącznie 2 261 godzin,
V – świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego – śr.120 godz/mies.
Zadania: prowadzenie terapii zajęciowej w ośrodku dziennym w Wiśniówce łącznie 2 040 h przez
2 lata
VI – świadczenie usług w charakterze psychologa
Zadania: wsparcie psychologa dla 20 opiekunów, realizacja 5 bloków tematycznych: komunikowanie się z osobą starszą, sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych – aspekty psychologiczne, prawa pacjenta, zachowanie równowagi między potrzebami osoby niesamodzielnej
i opiekuna, grupy wsparcia, fora internetowe, organizacje pozarządowe – informacje na temat miejsc gdzie uzyskać dodatkowe wsparcie – usługi w ośrodku dziennym - 8h/mies. – łącznie 136 godzin
w ciągu 2 lat
VII – świadczenie usług w charakterze pielęgniarki –
Zadania: pielęgniarska opieka długoterminowa, opieka higieniczno – pielęgnacyjna, specjalistyczna, rehabilitacja ruchowa przyłóżkowa – faktyczna opieka w miejscu zamieszkania pacjenta- 2 os.x śr.150 h/mies/os. – 5 100,00 h przez 2 lata

3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na realizację odrębnie każdej części (I,II,III,IV,V,VI,VII) przedmiotu zamówienia

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usług będzie prowadzone w okresie czerwiec 2019 – wrzesień 2020 roku. Dokładne terminy/ godziny zajęć będą ustalane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem zajęć i koordynatorem

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

5.1 – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy;
a. posiadają kompetencje do wykonywania określonej działalności lub czynności - odpowiednie wykształcenie uprawniające do pracy na stanowisku objętym zapytaniem

Wiedza i doświadczenie

5.1 – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy;
b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego zamówienia (conajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niesamodzielnymi)

Potencjał techniczny

5.1 – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy;
d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

5.1 – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy;
d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5.1 – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy;
c.pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia,

Dodatkowe warunki

5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
Dodatkowo o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy;
e. nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów ani w żadnym innym rejestrze długów;
f. nie zalegają z opłacaniem podatków/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g. nie zalegają z opłacaniem składek/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Warunki zmiany umowy

1) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
3) Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są kary umowne, na zasadach przewidzianych w umowie.
4) Istotne warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a i 5b do niniejszego postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5. Załącznik nr 5a – Wzór umowy dla osób fizycznych
6. Załącznik nr 5b – Wzór umowy dla osób prawnych
7. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4.1 Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej
4.2 Klauzule społeczne – 20%

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w
punkcie 5.1.3 – Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0%.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego), zaś w przypadku wyboru oferty – na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 5.1.5.

Wykluczenia

5.2 Wykluczeniu z postępowania podlegają:

1) Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 5.1
2) Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Zamawiający rozwiązał umowę przed wykonaniem zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, chyba że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej załącznikiem Nr 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0006/18-00

Inne źródła finansowania

NIE DOTYCZY

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Dorota Biernacka ul. Piekoszowska 57/51, 25-735 Kielce
część VII - świadczenie usług w charakterze pielęgniarki
data wpłynięcia oferty - 07.06.2019 godz.10.30
cena 81 600,00 zł

2. Dariusz Gościłowicz Os. Na Stoku 36/39 25-437 Kielce
część II - świadczenie usług w charakterze rehabilitanta
data wpłynięcia oferty 12.06.2019 godz. 9.45
cena 42 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 281