Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usług eksperckich w zakresie sprawdzania zasilania informacji o zawodach, numer postępowania DK/33/2019

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2019

Numer ogłoszenia

1188575

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail: zp@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta DK.33.2019
lub
w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego , z dopiskiem: „Oferta – Wykonywanie usług eksperckich w zakresie sprawdzania zasilania informacji o zawodach, numer postępowania DK/33/2019” w siedzibie Zamawiającego : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C.
Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca (kuriera).
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianej na składanie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zp@itee.radom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Dorota Koprowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(048) 364-92-57

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w charakterze eksperta, usług dotyczących sprawdzania zasilania bazy danych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępnej pod adresem:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca
w informacje o 1000 zawodach (IoZ), przygotowane zgodnie z obowiązującym w projekcie modelem opisu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Weryfikacja zgodności opracowywanych w ramach Projektu informacji o zawodach, zamieszczonych w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, z obowiązującym w Projekcie modelem opisu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w charakterze eksperta, usług dotyczących sprawdzania zasilania bazy danych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępnej pod adresem:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca
w informacje o 1000 zawodach (IoZ) przygotowane zgodnie z obowiązującym w projekcie modelem opisu (Załącznik 5 do Zapytania Ofertowego).

Zamówienie jest podzielone na 8 zamówień, zwanych dalej „pulami”, wg następujących zasad:
1. Każda pula obejmuje wykonanie usługi dla 100 zawodów z listy 1000 zawodów, w łącznym zakładanym wymiarze pracochłonności wynoszącym 100 godzin (1 godzina na sprawdzenie jednego opisu).
2. W skład każdej puli będą wchodzić odrębne zawody (niewystępujące w innej puli), przy czym we wszystkich pulach wykonawcy będą mieli do wykonania identyczny zakres prac.
3. Zawody wchodzące w skład poszczególnych pul będzie przydzielał na bieżąco Zamawiający, według własnego uznania, zgodnie z postępem zasilania, a wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi dla przydzielonych zawodów.
4. Wykonawca składając ofertę wnosi ją w odniesieniu do wszystkich 8 pul, przy czym ten sam wykonawca może wykonywać tylko 1 pulę – jeżeli oferta tego wykonawcy zostanie wcześniej wybrana jako najkorzystniejsza w ramach innej puli, to nie będzie brana pod uwagę (zostanie odrzucona) przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach kolejnych pul.
5. Na każdą pulę będzie zawierana odrębna umowa.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (w tym zakres zadań wykonawcy) zawiera załączone do niniejszego ogłoszenia Zapytanie Ofertowe DK/33/2019.

Kod CPV

72330000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają:
1. wykształcenie wyższe;
2. kompetencje potwierdzające sprawne posługiwanie się technologami ICT, a zwłaszcza korzystanie z baz danych związanych z edukacją lub rynkiem pracy nabyte w ostatnich 5 latach (np. udział w kursach, szkoleniach, doświadczenie nabyte w toku wykonywania pracy, udział w projektach).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, uczestniczył w wykonywaniu lub wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę informacji, w tym poprzez bezpośredni kontakt z usługobiorcą na rzecz którego były wykonywane przedmiotowe usługi.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści Zapytania Ofertowego, w tym m.in.:
1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 1;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2;
3. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO – wg załącznika nr 3.
4. Wykaz wykonanych usług – wg załącznika nr 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania Projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Dla celów porównania i oceny ofert pule zostaną umownie oznaczone numerami od 1 do 8.
3. Do każdej puli zostanie wybrany jeden wykonawca. Każda pula będzie oceniana odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. od 4 do 11.
4. Jeżeli oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach wcześniej rozpatrywanej puli, to nie będzie brana pod uwagę (zostanie odrzucona) przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach kolejnych pul.
5. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria:
Cena (C) – 40%;
Kompetencje (K) – 60%.
6. Oferta przedstawiająca najniższą za jedną godzinę usługi otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
C = (Najniższa oferowana cena / Cena w rozpatrywanej ofercie) x 40
7. W kryterium „Kompetencje” (K) ocenie będzie podlegał udział w przedsięwzięciach, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, w których korzystano z baz danych związanych z edukacją lub rynkiem pracy (np. udział w kursach, szkoleniach, doświadczenie nabyte w toku wykonywania pracy, udział w projektach). Ocena zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych usług (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego), zawartego w ofercie wykonawcy, w następujący sposób:
2 przedsięwzięcia (wymagane minimum) – 0 pkt,
3 przedsięwzięcia – 20 pkt,
4 przedsięwzięcia – 40 pkt,
5 i więcej przedsięwzięć – 60 pkt.
8. Realizacja zamówienia w ramach rozpatrywanej puli zostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał największą, łączną liczbę punktów (C + K).
9. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty w ramach rozpatrywanej puli nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, to Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Jeżeli oferta wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową na podstawie pkt. 9 nie została wybrana, a kwalifikuje się on do wyboru w ramach kolejnej puli, to ceną za wykonanie usługi jest cena proponowana w ofercie dodatkowej.
11. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Kazimierza Pułaskiego 6/10

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483644241

Fax

483644760

NIP

7960035805

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Kozieł Krystian, 2019.06.11, cena brutto za jedną godzinę: 45 zł;
2. Ziętek Jakub, 2019.06.11, cena brutto za jedną godzinę: 47 zł;
3. Sikora Łukasz; 2019.06.10, cena brutto za jedną godzinę: 49 zł;
4. Łukaszewska Agnieszka, 2019.06.10, cena brutto za jedną godzinę: 50 zł;
5. Lelińska Krystyna, 2019.06.10, cena brutto za jedną godzinę: 50 zł;
6. Kicior Anna, 2019.06.10, cena brutto za jedną godzinę: 50 zł;
7. Sułkowski Andrzej, 2019.06.11, cena brutto za jedną godzinę: 50 zł;
8. Stępnikowski Andrzej, 2019.06.10, cena brutto za jedną godzinę: 50 zł.
Liczba wyświetleń: 873