Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja podróży służbowej wraz z zakwaterowaniem, transportem eksponatów i usługą hostessy

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2019

Numer ogłoszenia

1188549

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: dominika@miladesign.com.pl
2. Do dnia 25 czerwca 2019 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dominika@miladesign.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Paszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694 487 082

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1

1. Organizacja podróży 4 osób na trasie Białystok – Dubaj – Białystok.
Kompleksowa usługa transportu poprzez:
– zakup 4 biletów lotniczych na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa, termin wylotu 15.09.2019r., termin wylotu powrotnego 22.09.2019r., przelot bezpośredni, przelot musi uwzględniać bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany na każdego użytkownika,
– transfer na i z lotniska w Polsce na trasie Białystok – Warszawa – Białystok,
– transfer na terenie Dubaju (lotnisko – hotel – targi – lotnisko) przez cały okres pobytu.
2. Zakwaterowanie 4 osób w Dubaju podczas targów.
Usługa noclegu zakupiona dla 4 os., 2 pokoje dwuosobowe (oddzielne łóżka, śniadanie wliczone w cenę), hotel o standardzie minimum czterech gwiazdek w terminie 15-22.09.2019r., dogodne położenie komunikacyjne względem lokalizacji targów.

Część 2

Zakup usługi transportu eksponatów na trasie Choroszcz – Dubaj – Choroszcz, obejmującej 3 przesyłki o łącznej wadze do 1200 kg, kubatura ok. 6,4 m3 (3 x 120x80x220H, w cm). Dostawa i rozładunek eksponatów na terenie targów do 15.09.2019r., odbiór eksponatów z terenu targów w dniu 20/21.09.2019 r. oraz rozładunek w miejscu docelowym. Usługa transportu obejmuje również przechowywanie pustych opakowań (odbiór w dniu montażu eksponatów, przechowywanie przez okres trwania targów, dostawa na stoisko w ostatnim dniu trwania targów). Usługa transportu obejmuje organizację i finalizację formalności celnych.

Część 3

Usługa hostessy z językiem angielskim podczas targów, przez cały okres trwania targów w godzinach otwarcia dla odwiedzających.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa organizacja podróży służbowej wraz z zakwaterowaniem, transportem eksponatów i usługą hostessy

Przedmiot zamówienia

Część 1

1. Organizacja podróży 4 osób na trasie Białystok – Dubaj – Białystok.
Kompleksowa usługa transportu poprzez:
– zakup 4 biletów lotniczych na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa, termin wylotu 15.09.2019r., termin wylotu powrotnego 22.09.2019r., przelot bezpośredni, przelot musi uwzględniać bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany na każdego użytkownika,
– transfer na i z lotniska w Polsce na trasie Białystok – Warszawa – Białystok,
– transfer na terenie Dubaju (lotnisko – hotel – targi – lotnisko) przez cały okres pobytu.
2. Zakwaterowanie 4 osób w Dubaju podczas targów.
Usługa noclegu zakupiona dla 4 os., 2 pokoje dwuosobowe (oddzielne łóżka, śniadanie wliczone w cenę), hotel o standardzie minimum czterech gwiazdek w terminie 15-22.09.2019r., dogodne położenie komunikacyjne względem lokalizacji targów.

Część 2

Zakup usługi transportu eksponatów na trasie Choroszcz – Dubaj – Choroszcz, obejmującej 3 przesyłki o łącznej wadze do 1200 kg, kubatura ok. 6,4 m3 (3 x 120x80x220H, w cm). Dostawa i rozładunek eksponatów na terenie targów do 15.09.2019r., odbiór eksponatów z terenu targów w dniu 20/21.09.2019 r. oraz rozładunek w miejscu docelowym. Usługa transportu obejmuje również przechowywanie pustych opakowań (odbiór w dniu montażu eksponatów, przechowywanie przez okres trwania targów, dostawa na stoisko w ostatnim dniu trwania targów). Usługa transportu obejmuje organizację i finalizację formalności celnych.

Część 3

Usługa hostessy z językiem angielskim podczas targów, przez cały okres trwania targów w godzinach otwarcia dla odwiedzających.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Data wykonania umowy: najpóźniej do 22.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 50 dni od daty złożenia.

ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 22.10.2019 r.
4. Maksymalna wartość zaliczki nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia – swoje propozycje proszę uwzględnić w ofercie, gdyż będzie przedmiotem oceny.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:
Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

PŁATNOŚCI
Zamawiający dopuszcza płatności: przedpłata, zaliczkowe oraz częściowe i końcowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
1. Oferta powinna:
a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
b. zawierać datę sporządzenia,
c. zawierać adres Oferenta,
d. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Łączna cena netto - 60%, liczonym wg wzoru:

Cof = Cmin/Cof bad * 60 pkt

gdzie:
Cof bad – cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

2. Warunki płatności (max 40%):

Zaliczka:
10% - 20 pkt
20% - 5 pkt
30% - 0 pkt

Płatność końcowa
(od wystawienia faktury):
30 dni – 20 pkt
14 dni – 5 pkt
7 dni – 0 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MILADESIGN TOMASZ PASZKO

Adres

Żelazna 9/77

15-297 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

85 664 74 30

Fax

85 664 74 31

NIP

5420103689

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności oraz promocja produktów firmy MILADESIGN poprzez udział w programie promocji branży meblarskiej

Numer projektu

POIR.03.03.03-20-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1
TeCe Sp. z o. o., ul. Ks. Władysława Gurgacza 7, 31-537 Kraków, wartość oferty Część 1 - 14 700,00 zł netto, oferta wpłynęła mailowo w dniu 25.06.2019 r.

Część 2

Hansa – Messe -Sped Sp. z o. o., ul. Marcelińska 92, lok. 324, 60-324 Poznań, wartość oferty Część 2 - 11 800,00 zł netto, oferta wpłynęła mailowo w dniu 25.06.2019 r.

Część 3

TeCe Sp. z o. o., ul. Ks. Władysława Gurgacza 7, 31-537 Kraków, wartość oferty Część 3 - 3 4000,00 zł netto, oferta wpłynęła mailowo w dniu 25.06.2019 r.
Liczba wyświetleń: 180