Strona główna
Logo unii europejskiej

Wymiana opraw oświetleniowych, żarowych i świetlówkowych na oprawy typu LED

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-06-2019

Numer ogłoszenia

1188537

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załączono załącznik nr 3, prezentujący rozkład pomieszczeń oraz istniejący rozkład opraw oświetleniowych.

Wydłużono termin składania ofert do 24 czerwca 2019r

Miejsce i sposób składania ofert

a) Termin na składanie ofert upływa dnia 19-go czerwca 2019 roku, o godzinie 14:00.
b) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty to jest formularz oferty i załączniki.
c) Oferta powinna być:
 złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 musi być sporządzona w języku polskim;
 dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem;
 wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty,
 podpisana przez Wykonawcę osobę / osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy przedstawić pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
d) Oferta powinna być złożona osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie firmy Zamawiającego w formie pisemnej pod adresem

Zakład Opakowań CELMAR Sp. z o.o.
Płonki 222c
24-170 Kurów
NIP 7162821392
tel.: +48 81 888 05 30
fax.: + 48 81 888 05 29
e-mail: poczta@zocelmar.pl
Czynne od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 14:00
OFERTA MUSI BYĆ DOSTARCZONA W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM „ DOTYCZY PROJEKTU- „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o.”, nie otwierać przed godziną 14.00 dnia 19-go czerwca 2019 roku”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Staszak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 818880530

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych, żarowych i świetlówkowych na oprawy typu LED.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Płonki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o., poprzez wymianę opraw oświetleniowych, żarowych i świetlówkowych na oprawy typu LED. Pełna treść zamówienia została zamieszczona w załączniku.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje,

a) wykonanie kompletnej wymiany opraw oświetleniowych oraz źródeł światła na oświetlenie typu LED o neutralnej barwie światła. Wymiana odbędzie się na zasadzie zastąpienia istniejących opraw nowymi, w stosunku 1:1, zgodnie z przedstawionym zestawieniem:

LP Opis j. miary Ilość Przybliżona wysokość zamontowania źródła światła nad posadzką
[m] Łączna moc skorygowana [W]
1 Wymiana opraw oświetleniowych żarowych 60W na 2xxtc-s 8W szt. 1 3 16
2 Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x36W na oprawy LED 2x18W szt. 11 3 396
3 Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x40W na oprawy LED 2x18W szt. 64 3 2304
4 Wymiana opraw oświetleniowych żarowych 100W na 2xxtc-s 8W szt. 1 3 16
5 Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 1x40W na oprawy LED 1x18W szt. 1 3 18
6 Wymiana opraw oświetleniowych sodowych 1x250W na oprawy LED 1x100W szt. 20 5,5 2000
7 Wymiana opraw oświetleniowych sodowych zewnętrznych 1x250W na oprawy LED 1x100W szt. 13 4 1300
8 Wymiana opraw oświetleniowych halogenowych 1x150W na LED 1x30W szt. 1 3 30
9 Wymiana opraw oświetleniowych halogenowych zewnętrznych 1x500W na LED 1x100W szt. 3 12 300
Tab.1. Zestawienie opraw przeznaczonych do wymiany

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• Zmawiający wymaga, aby wszystkie montowane elementy były fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne, nienaruszone opakowania.
• Zamawiający wymaga, aby zamontowane oprawy spełniały następujące normy, potwierdzone przez akredytowane, niezależne laboratorium oświetleniowe:
o PN 62493 - Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
o PN 55015 - Poziom zakłóceń radioelektrycznych
o PN-EN-61 000-3-2 - Poziom emisji harmonicznych
o PN-EN-61 000-3-3 - Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła
o PN-EN 61547-EMC – Kompatybilność Elektromagnetyczna
• Zamawiający wymaga, aby montowane elementy były oznakowane znakami CE.
• Zamawiający wymaga, aby oprawy montowane na hali produkcyjnej, czyli pozycje nr 3, 6 oraz 9 wskazane w tabeli 1., spełniały normy szczelności na poziomie minimum IP65, oraz były przystosowane do pracy w podwyższonych temperaturach, do +60oC
• Oprawy wskazane w tabeli 1. w pozycjach 7 oraz 9, są oprawami zewnętrznymi, pozostałe oprawy są oprawami montowanymi wewnątrz pomieszczeń.
• Miejsce realizacji zadania: hale produkcyjne oraz magazynowe, wraz z oświetleniem placu, w miejscowości Płonki 222c, 24-170 Kurów.
• Przedmiot zamówienia obejmować będzie wymianę oświetlenia na wysokości do 12m nad poziomem posadzki w budynku, oraz do 4m od poziomu gruntu na zewnątrz budynku. Oświetlenie w obiektach zamontowane jest na stalowych elementach konstrukcji hal, oświetlenie zewnętrzne zamontowane jest na stalowych słupach oświetleniowych.
• Do wymiany oświetlenia na wysokości 12m nad poziomem posadzki wymagany będzie wózek nożycowy z wysuwanym podestem poza obrys wózka, rusztowanie lub dźwig z koszem (zapewnienie wózka / dźwigu, oraz wszystkich innych urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia, jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia).

b) Wykonawca będzie także zobowiązany do wymiany zamocowań, uchwytów opraw i innych połączeń (w tym elektrycznych) opraw oświetleniowych, jeżeli zmiana rodzaju oświetlenia będzie tego wymagała.
c) Zamawiający wymaga, aby wymiana oświetlenia zapewniła minimalną wielkość natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004.
d) Zamawiający wymaga, aby dla poszczególnych pomieszczeń średnia wielkość natężenia oświetlenia była nie mniejsza niż obecnie zastosowana, czyli:
• Hala produkcyjna1, strefa pakowania i wysyłania – 325 [lx] (poziom 0,85m ponad posadzką)
• Biuro wraz z aneksem kuchennym:
.i. Biuro - 450 [lx]
.ii. Aneks kuchenny - 300 [lx]
• Łazienka koło biura – 300 [lx]
• Szatnia 1 – 300 [lx]
• Szatnia 2 – 300 [lx]
• Umywalnia koło szatni – 300 [lx]
• Łazienka 1 – 300 [lx]
• Łazienka 2 – 300 [lx]
• Hala produkcyjna 2 z antresolą
.i. Poziom 0 – 345 [lx]
.ii. Poziom 1 – 375 [lx]
.iii. Poziom 2 – 28 [1x]
.iv. Wyższa część hali – 180 [lx]
• Magazyn 2 – 200 [lx]
• Magazyn 3 – 150 [lx]
• Magazyn 4 – 150 [lx]
• Magazyn 5 – 150 [lx]
• Plac wokół budynków – 14 [lx]
Układ pomieszczeń wraz z ich wymiarami, oraz obecnie istniejący rozkład opraw oświetleniowych przedstawiony jest w załączniku nr 3.
e) W związku z wymogami określonymi w lit. c oraz d powyżej, dotyczącymi minimalnego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach i miejscach, Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania mocy poszczególnych opraw oświetleniowych celem zapewnienia minimalnego wymaganego natężenia oświetlenia, co oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zastosować, jeżeli będzie to konieczne, oprawy oświetleniowe o mocy innej niż wskazana w tabeli 1, z zastrzeżeniem jednakże, że łączna moc wszystkich zastosowanych opraw oświetleniowych nie będzie wyższa niż wskazana w tabeli 1, rozumiana jako suma łącznej mocy skorygowanej dla pozycji od 1 do 9 tabeli 1. Celem oceny, czy oferowany zestaw oświetlenia spełnia te wymogi, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych wyliczających natężenie oświetlenia dla oferowanych opraw oświetleniowych dla wszystkich obszarów, sporządzonych wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Zapytania, przyjmując do obliczeń dane podane w tym załączniku w zakresie układu pomieszczeń wraz z ich wymiarami, wysokości posadowienia lamp, oraz ich usytuowania w pomieszczeniach.
f) Dodatkowo zamawiający wymaga zastosowania sterowników ze zintegrowanymi czujnikami, uwzględniających obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować. Zastosowanie wskazanych czujników ma na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej w miejscach, w których istnieje dostęp światła naturalnego. Sterownik musi posiadać dodatkowy interfejs, do współpracy z systemem zarządzania energią w obiekcie. Liczba wymaganych czujników – 7 szt. czujniki współpracować będą z oprawami wskazanymi w tabeli 1. w pozycji 6.
g) W przypadku opraw świetlówkowych, wskazanych w tabeli 1. w poz. 3., Zamawiający dopuszcza wymianę tylko i wyłącznie źródeł światła bez wymiany opraw, pod rygorem zachowania wszystkich pozostałych warunków wskazanych w ogłoszeniu powyżej, w punktach od lit. a do lit. f.
h) Przekazanie wykonanych prac Zamawiającemu.


3. Wymagania co do gwarancji
Zamawiający wymaga przynajmniej 60-miesięcznej gwarancji na zastosowane źródła światła i oprawy.

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Wyłonienie wykonawcy odbędzie się do 30-go czerwca 2019
b) O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie jeśli oferent nie posiada adresu mailowego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego (co do zasady termin podpisania umowy zostanie wyznaczony na dzień nie późniejszy niż 10 lipca 2019 roku.)
e) wykonanie zadania nastąpi najpóźniej do 15 sierpnia 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia w zakresie budowy instalacji oświetleniowej w technologii LED lub wymiany oświetlenia na oświetlenie wykonane w technologii LED, za łączną kwotę 26 000 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca jest zobowiązany do:
• złożenia w ofercie (Formularzu ofertowym) oświadczenia opisującego posiadane doświadczenie w w/w zakresie, zawierającego wszystkie elementy wskazane we wzorze oświadczenia stanowiącym część Formularza ofertowego;
• załączenia do oferty (oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, wystawiony przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane (np. referencje).
b) Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dot. powiązań kapitałowych i osobowych wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia w zakresie budowy instalacji oświetleniowej w technologii LED lub wymiany oświetlenia na oświetlenie wykonane w technologii LED, za łączną kwotę 26 000 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca jest zobowiązany do:
• złożenia w ofercie (Formularzu ofertowym) oświadczenia opisującego posiadane doświadczenie w w/w zakresie, zawierającego wszystkie elementy wskazane we wzorze oświadczenia stanowiącym część Formularza ofertowego;
• załączenia do oferty (oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, wystawiony przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane (np. referencje).

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1500,00 PLN słownie tysiąc pięćset złotych. Wadium musi być opłacone przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wpłacone w pieniądzu na konto BGŻ BNP Paribas 15 2030 0045 1110 0000 0191 8010 z dopiskiem –„Wadium do zapytania ofertowego „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o.”
2) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na podane przez nich konto w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni od podpisania umowy.
3) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu i ofercie,
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

12.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania zamówienia:
a) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
b) konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, bez których przedmiot umowy nie może zostać ukończony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
c) jeżeli warunki atmosferyczne ze względów technologicznych uniemożliwią wykonanie umowy w terminie;
d) gdy wystąpi opóźnienie po stronie organów władzy publicznej, bez winy Wykonawcy, które uniemożliwi wykonanie umowy w terminie;
e) jeżeli z powodu okoliczności zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności wstrzymania prac przez Zamawiającego z powodów niedotyczących Wykonawcy, niemożliwe będzie terminowe wykonanie umowy;
f) jeżeli z powodu realizacji przez inne podmioty prac na terenie budowy konieczne będzie skoordynowanie prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, co uniemożliwi bez winy Wykonawcy terminowe wykonanie umowy.
2) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych lub robót zaniechanych:
a) jeżeli wykonanie umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia okaże się niemożliwe;
b) jeżeli część robót okaże się zbędna ze względów technicznych, użytkowych lub ekonomicznych,
c) jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie uzasadnione względami technicznymi, użytkowymi lub ekonomicznymi, nie będzie skutkowało podwyższeniem wynagrodzenia i zapewni zachowanie wymogów wynikających z umowy;
d) jeżeli konieczna okaże się aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany przepisów.
3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11.1 pkt 3, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubelskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. Kosztorys różnicowy będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego pod względem zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie różnicowym są zawyżone i odbiegają od cen rynkowych, ich wysokość ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty to jest formularz oferty i załączniki:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert Waga (%)
Cena ofert 80
Kryterium gwarancji 20


KRYTERIUM I. Cena oferty musi zawierać ( netto i brutto) zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena brana od obliczenia kryterium jest ceną brutto.

KRYTERIUM II. Okres gwarancji. Okres gwarancji Gw podany w miesiącach na wykonany przedmiot zamówienia (w tym zamontowane oprawy i źródła światła).

Wykluczenia

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) została złożona przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
d) jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
f) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
h) została złożona po terminie składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD OPAKOWAŃ CELMAR SP. Z O.O.

Adres

24-170 Płonki

lubelskie , puławski

Numer telefonu

+48818880530

Fax

+48818880529

NIP

7162821392

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar Sp. z o.o.

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0102/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LC Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 29, NIP 937-22-37-950, oferta wpłynęła dnia 18-06-2019r, zaoferowana cena netto: 71.000,00zł, brutto 87.330,00zł
Liczba wyświetleń: 653