Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania lekarskie studentów uczestniczących w stażach w ramach projektu „Kompetencje pracowników jutra w sektorze usług dla biznesu”

Data publikacji: 03.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1188424

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z odpowiedzią na pytania Wykonawców, Zamawiający zmienia niniejszym termin składania i otwarcia ofert na następujący:
1) termin składania ofert – 13 czerwca 2019 r., godz. 11:30;
2) termin otwarcia ofert – 13 czerwca 2019 r., godz. 11:45

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz zaparafowane i opatrzoną pieczęcią imienną (lub podpisane czytelnie) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
2) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „DZP.283.150.2019 - Badania lekarskiet”, zawierającej wszystkie dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 9.
2. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UPH w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2 (pok. 20 – 21), 08-110 Siedlce, w terminie do 11 czerwca 2019 r. do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce (pok. 59).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Kowal

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Badania lekarskie studentów uczestniczących w stażach w ramach projektu „Kompetencje pracowników jutra w sektorze usług dla biznesu”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Siedlce Miejscowość: Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników staży

Przedmiot zamówienia

Badania lekarskie studentów uczestniczących w stażach w ramach projektu „Kompetencje pracowników jutra w sektorze usług dla biznesu”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

Kod CPV

85121000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

do 1 lipca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - znaczenie: 100%;
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

Adres

Stanisława Konarskiego 2

08-110 Siedlce

mazowieckie , Siedlce

Numer telefonu

0256431920

Fax

0256431917

NIP

8210014490

Tytuł projektu

Kompetencje pracowników jutra w sektorze usług dla biznesu

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-O004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce 42 zł
Liczba wyświetleń: 72