Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa opasek życia dla 55 uczestników projektu pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!”

Data publikacji: 03.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1188395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno, pokój nr 2 osobiście, pocztą, faksem 23 696 63 39 lub przesłać na adres rybno_gops@wp.pl w formie podpisanych skanów dokumentów do dnia 13.06.2019 r. do godz. 12.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rybno_gops@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

23 696 63 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa opasek życia i świadczenie usług Teleopieki dla 55 uczestników projektu pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa opasek życia i świadczenie usług Teleopieki dla 55 uczestników projektu pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!”

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. dostawa fabrycznie nowego sprzętu (55 szt.) opasek na nadgarstek z przyciskiem SOS wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), który zapewni podopiecznemu możliwość wywołania sygnału SOS. Dostarczony sprzęt powinien być łatwy w obsłudze dla osoby starszej. Urządzenie powinno posiadać funkcję SOS, detektor upadku (urządzenie automatycznie przekaże wiadomość do opiekuna) oraz możliwość przypominania np. o zażyciu leków. Dostarczone urządzenia powinny nawiązywać kontakt z centrum monitoringu. Koszty związane z aktywacją numeru, abonament dla karty SIM po stronie Wykonawcy,
2. przeszkolenie uczestników projektu oraz personelu projektu z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi,
3. zapewnienie bezawaryjnego działania urządzenia w czasie trwania umowy,
4. obsługa gwarancyjna dostarczonego sprzętu oraz w razie konieczności zapewnienie sprzętu zastępczego dla zachowania ciągłości usługi w okresie trwania umowy,
5. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń poprzez wykonanie testu łączności z podopiecznymi przed rozpoczęciem świadczenie usługi Teleopieki,
6. zapewnienie całodobowego dyżuru konsultanta, którego zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z podopiecznymi,w tym m. in.:
a) przyjmowanie zgłoszeń od podopiecznych przychodzących na numer linii SOS, na skutek wciśnięcia przez nich przycisku, ustalenie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podejmowanie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązanie kontaktu z podopiecznym, powiadamianie upoważnionych osób wskazanych z listy kontaktu oraz w razie konieczności powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy, wsparcia,
b) telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób lub służb,
c) udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez podopiecznych pytania i uwagi dot. zakresu świadczonej usługi lub działania sprzętu oraz wsparcie techniczne dla podopiecznych,
7. przedstawianie Zamawiającemu raportu raz w miesiącu do 5 dnia następnego miesiąca po świadczeniu usługi. Raport powinien obejmować:
- liczbę osób objętych usługą,
- ilość wywołanych sygnałów za pomocą przycisku SOS,
- rodzaj podjętych działań,
8. przyjmowanie i rozstrzyganie reklamacji od podopiecznych oraz skarg i wniosków w zakresie świadczenia usługi.

Kod CPV

32000000-3

Nazwa kodu CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

1) świadczenie usług Teleopieki:
dla 40 uczestników projektu w okresie 01.07.2019r. – 31.12.2020r.
dla 15 uczestników projektu w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
2) dostawy urządzeń – opasek „życia”:
dostawa 40 opasek „życia” w terminie do 30.06.2019 r.
dostawa 15 opasek „życia” w terminie 15.12-31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
- warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi Teleopieki. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi wraz z ofertą referencje lub poświadczenie od podmiotów, na rzecz których usługa była lub jest świadczona,

2. posiadają potencjał kadrowy i techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia:
- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje zapleczem technicznym w postaci infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt i oprogramowanie), na którym będzie pracowało centrum monitoringu, niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług Teleopieki. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie, w którym potwierdzi, że posiada niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną oraz zasób kadrowy wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Potencjał techniczny

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j.w.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmian organizacyjnych. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej w drodze aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oferta cenowa wg załącznika nr 1;
oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami;
karty katalogowe oferowanych urządzeń oraz niezbędne świadectwa lub certyfikaty;
wykaz świadczonych usług Teleopieki.

Zamówienia uzupełniające

n.d.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia (C) – waga 80%
2. Doświadczenie w świadczeniu usług Teleopieki (D) – waga 20%

Sposób wyliczenia punktacji w kryterium cena:
C = (Cmin/Cof) x 80%
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cof – cena badanej oferty
Punkty zostaną wyliczone zgodnie z powyższym wzorem na podstawie ceny zaoferowanej
w formularzu ofertowym.

Sposób przyznania punktacji w kryterium doświadczenie:
D = (ilość punktów przyznana danemu wykonawcy)/(maksymalna ilość punktów) x 20
Oferta otrzyma punkty za posiadane doświadczenie w zakresie świadczenia usług Teleopieki w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty:
- świadczenia usług Teleopieki dla powyżej 501 osób – 20 punktów
- świadczenia usług Teleopieki dla 101 do 500 osób – 10 punktów
- świadczenia usług Teleopieki do 100 osób – 5 punktów

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty i osoby, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku w/w powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA RYBNO

Adres

Lubawska 15

13-220 Rybno

warmińsko-mazurskie , działdowski

Numer telefonu

236966055

Fax

236966811

NIP

5711629433

Tytuł projektu

Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno!

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0020/18-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku analizy ofert realizacja usługi zostanie udzielona Wykonawcy:
Comarch Healthcare S.A.
Al. Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków
za łączną kwotę 56 360,70 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 70/100).
Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, największą ilość punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu.
Liczba wyświetleń: 128