Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/D

Data publikacji: 03.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1188317

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. W ofercie należy wskazać łączną wartość zamówienia netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN).
4. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym koszty transportu do zakładu zamawającego). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
5. Cena netto oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2019r.
9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: office@rockmaster.eu) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: 30-079 Kraków ul. Królewska 94/11).
10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu na wskazany powyżej adres firmy/adres mailowy.
11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@rockmaster.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Gołkowski, e-mail: mariusz.golkowski@rockmaster.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-570-500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa podłoży dachowych w projekcie „Bezpieczny, zintegrowany system dostępu na dachy”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Balice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie i dostawa podłoży dachowych w projekcie „Bezpieczny, zintegrowany system dostępu na dachy”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (według projektu Zamawiającego) oraz dostawa podłoży dachowych w projekcie „Bezpieczny, zintegrowany system dostępu na dachy”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. Pokrycie dachowe z płyty warstwowej – 8 szt.
B. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej, nieocieplanej – 8 szt.
C. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej z ociepleniem i membraną - 8 szt.
D. Dach odwrócony - 6 szt.
E. Strop z betonu zbrojonego pokryty papą - 6 szt.
F. Strop z płyt korytkowych (otwarto-zamkniętych) - 8 szt.
G. Strop z płyt panwiowych - 8 szt.
H. Pokrycie dachowe drewniane (OSB lub deskowane) z wykończeniem blachą dachówkopodobną (blachodachówką) – 8 szt.
3. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie atrap dachowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do zakładu zamawiającego znajdującego się w Balicach przy ul. Sportowej 20.

Kod CPV

44112410-5

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje dachowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. zmian umowy o dofinansowanie projektu,
f. zmian w projekcie w wyniku z decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta przygotowana według wzoru stanowiącego zał. 1 do niniejszego Zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena netto - Waga: 100 pkt.
Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów i tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CBR ROCK MASTER SP. Z O.O. SP. KOM

Adres

Królewska 94

30-079 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122903035

Fax

12 290 30 87

NIP

9451844489

Tytuł projektu

Bezpieczny, zintegrowany system dostępu na dachy

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0457/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Handlowo Usługowa „EFER” Stanisław Karpiel
ul. Szlak Papieski 76
34-521 Ząb

Data wpływu oferty: 13.06.2019r.
Liczba wyświetleń: 145