Strona główna
Logo unii europejskiej

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: „Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – III etap””.

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1188295

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć do dnia 13.06.2019 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
84-300 Lębork ul. Pionierów 11
(sekretariat Spółki)

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dokumenty dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz dodatkowo opisane następująco:

Postępowanie na „Nadzór inwestorski branży sanitarnej przy „Przebudowie podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – III etap””- zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji. Zamówienie nr ZP 8/2019. Nie otwierać przed 13.06.2019 r. godz. 12:30.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: • od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00 • w sprawach formalnych: Danuta Złotowska – Cupa, tel. 59 8621 181 wew.44 • w sprawach technicznych: Edmund Milczewski, tel. 59 8621 181 wew.40 • w sprawach technicznych: Marian Kasprzak, tel. 59 8621 181 wew. 35, kom. 502 618 164

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: • od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00 • w sprawach formalnych: Danuta Złotowska – Cupa, tel. 59 8621 181 wew.44 • w sprawach technicznych: Edmund Milczewski, tel. 59 8621 181 wew.40 • w sprawach technicznych: Marian Kasprzak, tel. 59 8621 181 wew. 35, kom. 502 618 164

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i koordynowanie robót budowlanych, montażowych oraz kontrola prób odbiorowych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – III etap” obejmującego przebudowę istniejącej podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Legionów Polskich zbudowanej w technologii rurociągów stalowych w tradycyjnej izolacji termicznej wykonanej z wełny mineralnej, siatki i papy z folią aluminiową na rurociągi z rur preizolowanych 2Ø300 z izolacją z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym PEHD 500 (izolacja Plus).
Odcinek ciepłociągu przewidziany do przebudowy, od komory podziemnej K-3 do istniejącej sieci ciepłowniczej do punktu „8” oraz odcinek od punktu 7 do komory K-5 wg planu zagospodarowania terenu rys. I-1_A2 dokumentacji projektowej), przebiega w dużej części w istniejącym betonowym kanale ciepłowniczym.
Zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórki - likwidacji komory K-5.
Większa część rurociągów zostanie ułożona w istniejących kanałach ciepłowniczych po zdemontowaniu rur, na projektowanych rzędnych, na podsypce pisakowej. Następnie po montażu, zostaną zasypane piaskiem.
Nie przewiduje się rozbiórek asfaltowych, ponieważ przebudowana sieć ciepłownicza będzie przebiegała w istniejących rurach ochronnych, pod jezdnią i chodnikami.
Pomiędzy pkt. 1-2, w rejonie kolizji z obiektem handlowym na działkach nr 69/7 i 69/8 obr. 7 oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Mireckiego na działce nr 1/10 ciepłociąg zostanie ułożony poza istniejącym kanałem.
Na odcinkach rurociągów układanych w obrębie istniejących kanałów usunięta zostanie pokrywa górna kanału. Pod chodnikami, jezdniami, miejscami parkingowymi ze względu na płytkie położenie rur preizolowanych, na rurociągach planuje się ponowne ułożenie zdemontowanych kanałowych płyt nakrywających jako płyty odciążające.
W związku z gęsto występującą na trasie ciepłociągu siecią elementów uzbrojenia podziemnego, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywania robót ziemnych. Odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, o której mowa wyżej, spoczywać będzie na Wykonawcy.
2. Zakres robot budowlanych został opisany w następującej dokumentacji technicznej:
• Projekcie budowlanym przebudowy i budowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – etap III – wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – kwiecień 2019
• Projekcie wykonawczym przebudowy i budowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – etap III – wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – kwiecień 2019;
• Pozwoleniu na budowę
• Przedmiarze robót;
• STWiO.
3. Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie należało zapewnienie koordynacji i kontroli na etapie budowy, odbioru oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać będzie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
4. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 4.4. - 4.6. Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Lębork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zadania jest zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej, poprawa funkcjonowania scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, ograniczenie strat na przesyle ciepła, redukcja emisji CO2, oszczędność w zużyciu energii.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i koordynowanie robót budowlanych, montażowych oraz kontrola prób odbiorowych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – III etap” obejmującego przebudowę istniejącej podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Legionów Polskich zbudowanej w technologii rurociągów stalowych w tradycyjnej izolacji termicznej wykonanej z wełny mineralnej, siatki i papy z folią aluminiową na rurociągi z rur preizolowanych 2Ø300 z izolacją z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym PEHD 500 (izolacja Plus).
Odcinek ciepłociągu przewidziany do przebudowy, od komory podziemnej K-3 do istniejącej sieci ciepłowniczej do punktu „8” oraz odcinek od punktu 7 do komory K-5 wg planu zagospodarowania terenu rys. I-1_A2 dokumentacji projektowej), przebiega w dużej części w istniejącym betonowym kanale ciepłowniczym.
Zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórki - likwidacji komory K-5.
Większa część rurociągów zostanie ułożona w istniejących kanałach ciepłowniczych po zdemontowaniu rur, na projektowanych rzędnych, na podsypce pisakowej. Następnie po montażu, zostaną zasypane piaskiem.
Nie przewiduje się rozbiórek asfaltowych, ponieważ przebudowana sieć ciepłownicza będzie przebiegała w istniejących rurach ochronnych, pod jezdnią i chodnikami.
Pomiędzy pkt. 1-2, w rejonie kolizji z obiektem handlowym na działkach nr 69/7 i 69/8 obr. 7 oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Mireckiego na działce nr 1/10 ciepłociąg zostanie ułożony poza istniejącym kanałem.
Na odcinkach rurociągów układanych w obrębie istniejących kanałów usunięta zostanie pokrywa górna kanału. Pod chodnikami, jezdniami, miejscami parkingowymi ze względu na płytkie położenie rur preizolowanych, na rurociągach planuje się ponowne ułożenie zdemontowanych kanałowych płyt nakrywających jako płyty odciążające.
W związku z gęsto występującą na trasie ciepłociągu siecią elementów uzbrojenia podziemnego, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywania robót ziemnych. Odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, o której mowa wyżej, spoczywać będzie na Wykonawcy.
2. Zakres robot budowlanych został opisany w następującej dokumentacji technicznej:
• Projekcie budowlanym przebudowy i budowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – etap III – wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – kwiecień 2019
• Projekcie wykonawczym przebudowy i budowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – etap III – wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – kwiecień 2019;
• Pozwoleniu na budowę
• Przedmiarze robót;
• STWiO.
3. Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie należało zapewnienie koordynacji i kontroli na etapie budowy, odbioru oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać będzie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
4. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 4.4. - 4.6. Zapytania ofertowego.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: dzień odbioru końcowego robót budowlanych i uznania go za należycie wykonane (roboty budowlane „Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku – III etap” winny zakończyć się do dnia 15.10.2019 r.).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymienione w niniejszym punkcie warunki szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
• Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne i doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego min. 1. przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej o długości co najmniej 150 m oraz DN min. 150 w ramach jednej umowy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.):
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,
- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1.1. zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych objętych zakresem nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,
1.2. zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy
1.3. zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym
2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy:
2.1. zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Etapy i zakres składanych dokumentów zostały opisane w pkt. 2 – 4.
2. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty:
2.1.formularz oferty
2.2.formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
2.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty;
2.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, w przypadku gdy dokumenty te nie będą ogólnodostępne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty oceniane będą punktowo.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

L.p. Nazwa kryterium Waga %
1) Cena 90
2) Ilość pobytów na terenie budowy w ciągu tygodnia 10

3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
3.1. Cena oferty - waga kryterium 90%

Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.

cena najniższa
A = --------------------------------- x 90 pkt.
cena danego Wykonawcy

3.2. Ilość pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na terenie budowy w ciągu tygodnia - waga kryterium 10%: (minimalna wymagana przez Zamawiającego ilość pobytów na terenie budowy – 1 w ciągu tygodnia)

Przyjmuje się, że oferta z ilością pobytów 4 lub 5 w ciągu tygodnia otrzyma 10 pkt.

1 pobyt w ciągu tygodnia – 0 pkt.
2 - 3 pobyty w ciągu tygodnia – 5 pkt.
4 - 5 pobytów w ciągu tygodnia – 10 pkt.


Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)

4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U .z 2018r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.2.
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r.poz.703 i 1277);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.13. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

Adres

Pionierów 11

84-300 Lębork

pomorskie , lęborski

Numer telefonu

598621181

Fax

598621250

NIP

8410004036

Tytuł projektu

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku

Numer projektu

RPPM.10.04.00-22-0024/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MM-PROJEKT Małgorzata Mazurkiewicz
84-300 Lębork ul. Gdańska 36
data wpłynięcia oferty: 13.06. 2019 r. godz. 11:00
cena: 7 257,00 zł
Liczba wyświetleń: 81