Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór/zapewnienie prelegentów radiowych - EKSPERTÓW dla potrzeb realizacji produkcji 92 programów informacyjnych emitowanych w stacji radiowej na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi”

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1188276

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z błędami w zapytaniu ofertowym w załączniku nr 1 (rozbieżności w terminie pkt. 8.1. zapytania), postępowanie zostaje przedłużone o kolejne dwa dni.
Ulega zmianie termin składania ofert na 13.06.2019 do godz.12.00.
Szczegółowe daty w zmienionym zapytaniu.

Miejsce i sposób składania ofert

7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
7.1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
7.2. Dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w wersji papierowej:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera na adres Zamawiającego.
W obydwu wskazanych wyżej przypadkach decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
7.3. Oferent będący osobą fizyczną/prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie osobiście wykonującą daną usługę składa TYLKO JEDNĄ OFERTĘ NA WYBRANE STANOWISKO przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.
7.4. Pozostali Oferenci mogą składać Oferty na wszystkie stanowiska bądź wybrane stanowiska (maksymalnie 4 osoby na jedno stanowisko).
7.11. Oferta musi zawierać wszystkie załączniki wymagane w niniejszym postępowaniu:
Załącznik 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami.
Załącznik 2 – CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje (ksero dokumentów/ dyplomów/ certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań w ramach niniejszego Zapytania ofertowego - Tabela 1

Oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana i oznaczona następująco:
Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPMP8.6.2/0262/19
Nie otwierać przed 10.06.2019r. godz. 14.30

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Michalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

146535203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór/zapewnienie prelegentów radiowych - EKSPERTÓW dla potrzeb realizacji produkcji 92 programów informacyjnych emitowanych w stacji radiowej na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi”.
Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
85312320-8 Usługi doradztwa
79341000 Usługi reklamowe
92211000-3 Usługi produkcji radiowej
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Tuchów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór/zapewnienie prelegentów radiowych - EKSPERTÓW dla potrzeb realizacji produkcji 92 programów informacyjnych emitowanych w stacji radiowej na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór/zapewnienie prelegentów radiowych - EKSPERTÓW dla potrzeb realizacji produkcji 92 programów informacyjnych emitowanych w stacji radiowej na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi”.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Usługi objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym realizowane będą w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 31 marca 2021 r (w dni robocze).
Harmonogram pracy dla poszczególnych stanowisk ustalony zostanie w kontaktach roboczych.
Pierwszy odcinek zostanie nagrany maksymalnie do 14.06.2019r. – pierwsza emisja to 16.06.2019r.
3.2. Miejsce realizacji usług: Tuchów, Tarnów, Kraków oraz ewentualnie inne miejscowości woj. Małopolskiego.
Dokładne adresy miejsca prelekcji zostaną podane w kontaktach roboczych.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu realizacji usług.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadają/dysponuja personelem uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Weryfikacja na podstawie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadają/Dysponują personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie, wiedzę i umiejętności) w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą nr 1. Weryfikacja na podstawie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania oraz załączonego CV wraz z ewentualnymi załącznikami-Załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.3. Posiadają/Dysponują personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą nr 1. Weryfikacja na podstawie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania oraz załączonego CV wraz z ewentualnymi załącznikami-Załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.4. W przypadku osób prawnych/osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Dodatkowe warunki

4.5. Wypełnili obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio będą pozyskiwać w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeśli dotyczy). Weryfikacja na podstawie Formularz ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
4.6. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy) i są świadomi, iż:
- dane osobowe zbierane są w celu podpisania i realizacji umowy oraz podjęcia działań do jej zawarcia,
- Zamawiający zapewnia dostęp do treści danych oraz możliwość ich poprawiania,
- Administratorem danych osobowych jest Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów,
- Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Paweł Konarski; kontakt: pawel.konarski@czt.com.pl, tel. 14 65 35 229.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Warunki zmiany umowy

12.3. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość ich dokonania w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a) okresu realizacji umowy,
b) zwiększenia wartości zamówienia / udzielenia zamówień uzupełniających (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie),
c) zmiany sposobu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami
Załącznik nr 2 – Wzór CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w ramach danego stanowiska przez ofertę wynosi 100 punktów.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium:
a) Łączna cena całości usług danego stanowiska BRUTTO – waga 80 punktów
najniższa cena spośród złożonych ofert na dane stanowisko
liczba punktów (cena) = -------------------------------------------------------------------------- x80 pkt
cena badanej oferty na dane stanowisko

Oceniane na podstawie treści załącznika nr 1.

b) doświadczenie zawodowe na danym stanowisku - waga 10 punktów
największa liczba lat pracy na danym stanowisku
liczba punktów (doświadczenie) = --------------------------------------------------------- x 10 pkt
liczba lat pracy na danym stanowisku badanej oferty

Oceniane na podstawie treści załącznika nr 2 –wyłącznie stanowiska 1-5

c) Doświadczenie w udzielaniu prelekcji, wywiadów, wystąpień telewizyjnych lub/i radiowych –
10 pkt – dla stanowisk 1-5, 20 pkt – dla stanowiska 6

największa ilość zrealizowanych godzin
w podobnych zamówieniach
liczba punktów (doświadczenie) = --------------------------------------------------------- x 10/20 pkt
ilość godzin zrealizowanych w podobnych zamówieniach badanej oferty

Oceniane na podstawie treści załącznika nr 2.

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę na fakt iż ocena będzie prowadzona oddzielnie na poszczególne stanowiska
w związku z tym w ramach jednej oferty może zostać wybrany tylko jeden ekspert.

Wykluczenia

4.7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O.

Adres

Szpitalna 1

33-170 Tuchów

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

146535101

Fax

146535104

NIP

8733135562

Tytuł projektu

Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi

Numer projektu

RPMP.08.06.02-12-0262/18-00
Liczba wyświetleń: 107