Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2019

Numer ogłoszenia

1188252

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 14.06.2019r. do godz. 12:00
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Dostawa materiałów programowych Nie otwierać przed dniem: 14 czerwca 2019r., przed godz. 12:15.
3. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotowy obejmuje dostawę materiałów papierniczo-biurowych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w ramach projektu „Dolnośląskie Podwórka” - szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego zapytania
Papier ksero
Kartony kolorowe
Papiery ozdobne,
Wizytówki
Dyplomy
Bloki biurowe i szkolne
Przekładki kartonowe
Kostki biurowe
Karteczki samoprzylepne
zakładki indeksujące
Koperty
Blok do flipchartów
Teczka kartonowa
Koszulka na dokumenty
Korektor w taśmie
Skoroszyt wpinany
Skoroszyt
Folia do laminacji
Dziurkacz metalowy na 60-kartek
Gąbka do tablicy suchościeralnej
Pudło archiwizacyjne
Segregator dźwigniowy a4
Nożyczki biurowe
Nożyczki dekoracyjne
Taśma dwustronna
Taśma pakowa
Kredki ołówkowe
Kredki świecowe
Kredki woskowe
Kredki do malowania twarzy
Ołówek
Farby plakatowe
Farby akwarelowe
Farby do malowania tkanin
Farby akrylowe
Farby do malowania na szkle
Pędzle
Flamastry
itd.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu zakup materiałów papierniczo-biurowych na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląskie Podwórka”

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotowy obejmuje dostawę materiałów papierniczo-biurowych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w ramach projektu „Dolnośląskie Podwórka” - szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego zapytania
Papier ksero
Kartony kolorowe
Papiery ozdobne,
Wizytówki
Dyplomy
Bloki biurowe i szkolne
Przekładki kartonowe
Kostki biurowe
Karteczki samoprzylepne
zakładki indeksujące
Koperty
Blok do flipchartów
Teczka kartonowa
Koszulka na dokumenty
Korektor w taśmie
Skoroszyt wpinany
Skoroszyt
Folia do laminacji
Dziurkacz metalowy na 60-kartek
Gąbka do tablicy suchościeralnej
Pudło archiwizacyjne
Segregator dźwigniowy a4
Nożyczki biurowe
Nożyczki dekoracyjne
Taśma dwustronna
Taśma pakowa
Kredki ołówkowe
Kredki świecowe
Kredki woskowe
Kredki do malowania twarzy
Ołówek
Farby plakatowe
Farby akwarelowe
Farby do malowania tkanin
Farby akrylowe
Farby do malowania na szkle
Pędzle
Flamastry
itd.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30192000-1 Wyroby biurowe
30193000-8 Organizatory i akcesoria
30194000-5 Przybory kreślarskie
30197000-6 Drobny sprzęt biurowy
30199000-0 Papeteria i inne wyroby

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawy należy realizować sukcesywnie do miejsc wymienionych poniżej:
1.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
2.Hufiec ZHP Bolesławiec ul. Komuny Paryskiej 24 59-700 Bolesławiec
3.Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej ul. Przemysłowa 16, 58-300 Wałbrzych
4.Hufiec ZHP Głogów ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
5.Hufiec ZHP Kamienna Góra ul. Kościuszki 1a, 58-400 Kamienna Góra
6.Hufiec ZHP Jawor ul. Gagarina 9A, 59-400 Jawor
7.Hufiec ZHP Lubin ul. 1 Maja 17A, 59-300 Lubin
8.Hufiec ZHP Lubań ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
9.Hufiec ZHP Wrocław Północ/Hufiec ZHP Wrocław Południe/Hufiec ZHP Wrocław Wschód, HOW Rancho ul. Na Grobli 49, 50-421 Wrocław
10.Hufiec ZHP Łagiewniki ul. Lipowa 5 58-210 Łagiewniki
11.Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej ul. Henryka Sienkiewicza 13, 58-200 Dzierżoniów
12.Hufiec ZHP Oleśnica/Hufiec ZHP Syców ul. Lwowska 3, 56-400 Oleśnica
13.Hufiec ZHP Oława ul. Kamienna 4, 55-200 Oława
14.Hufiec ZHP Środa Śląska/Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego ul. Wrocławska, 55-140 Żmigród
15.Hufiec Karkonoski ZHP w Jeleniej Górze ul. Piotr Skargi 19/Bud B, 58-500 Jelenia Góra
16.Hufiec ZHP Bystrzyca Kłodzka/Hufiec ZHP Kłodzko ul. Wojska Polskiego 18, 57-300 Kłodzko
17.Hufiec ZHP Zgorzelec ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec
Czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Potencjał techniczny

wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwa zamówienia polegające na:
•Dostawie materiałów biurowych na co najmniej 10.000 zł każda

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zaproszeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%)
1 Cena /C/ 80%
2 Czas Realizacji /CR/ 20%

1) Cena: 0–80 pkt.
Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium
spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% - Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.

2) Czas realizacji Wykonawcy lub osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 0–20 pkt.:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostawy muszą odbywać się zgodnie z określonym towarem. Gotowość do realizacji zamówienia nie później niż w terminie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – waga 20% (maksymalnie 10 pkt)
Zamawiający przyzna punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym odbycie gotowość do realizacji dostaw w terminie krótszym, na następujących zasadach:
1) w terminie nie późniejszym niż 9 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 6 pkt.
2) w terminie nie późniejszym niż 8 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 12 pkt.
3) w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 20 pkt.
Wykonawca, który nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu reakcji otrzyma 0 pkt. I zobowiązany będzie przeprowadzić dostawę w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

3) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za ww. kryteria dla danej oferty zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty wg wzoru:
Wi = Ci +CR
gdzie:
i - numer oferty badanej
Wi - suma punktów oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)
CR - liczba punktów za kryterium „Czas realizacji” (oferty badanej)

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając powinien złożyć odpowiednie oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według załączonego wzoru.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Majka Biuroserwis Maria Gajewska ul. Robotnicza 1A 53-607 Wrocław, 14.06.2019 10:14, 123.740,28 zł
Liczba wyświetleń: 301