Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonania usługi: udział specjalisty/ki (moderator konsultacji społecznych) w Zespole Eksperckim w projekcie „Wspólny plan” nr POWR.02.19.00-00-KP20/18 – 1 umowa cywilnoprawna

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1188229

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

Al. Szucha 16 lok. 46
00-582 Warszawa
NIP: 113-286-48-09
REGON: 146626611
KRS: 0000457991

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

office@wise-europa.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 513 14 18

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadania członka/ini Zespołu Eksperckiego (ZE) – 2 osoby
1.Udział w spotkaniach ZE (4 godziny spotkania począwszy od czerwca 2019 r. do czerwca 2021 r.) w siedzibie lidera Projektu w Warszawie lub zdalnie on-line:
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczycącym spotkań w regionach oraz regulaminu doboru gmin do projektu ( 1 spotkanie x 4h x osoba)
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu ZE dotyczącym wyłonienia gmin do projektu (1 spotkanie x 4 h x osoba)
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczącym oceny Indywidualnych Planów Konsultacji (2 spotkania x 4 h x osoba)
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczącym monitoringu i planowaniu działań projektu (7 spotkań x 4 h x osoba)
2. Udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniach informacyjnych w regionach. 4 godziny plus dojazd, w sumie 4 spotkania, podzielone zgodnie z preferencjami między 3 ekspertów zewnętrznych. Spotkania informacyjne w różnych miastach Polski dotyczące przedstawienia założeń projektu i zachęcenia gmin do zgłoszenia się w procesie rekrutacji
3. Udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniach organizacyjno-wprowadzających w gminach. 4 godziny plus dojazd, w sumie ok. 20 spotkań, podzielone między 3 ekspertów zewnętrznych. Spotkania te służą zapoznaniu gmin zainteresowanych udziałem w projekcie z warunkami aplikowania i realizacji projektu.
4. Świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. dla minimum 20 gmin-uczestników projektu z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu moderowania procesu konsultacji społecznych zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników:
- w trakcie 3 dniowych warsztatów (formuła 2 dni plus 1) dotyczących sporządzania Indywidualnych Planów Konsultacji osobiście i w trakcie procesu ich tworzenia w gminie (ok. 2 miesięcy pracy) uzupełniająco telefonicznie i mailowo. Każdy warsztat prowadzony będzie przez dwie osoby – eksperta ds. konsultacji społecznych i urbanistę. 4 godziny plus ewentualny dojazd (jeśli będzie konieczny), w sumie minimum 20 gmin podzielone między 3 ekspertów oraz personel merytoryczny projektu - 4 osoby
- w trakcie realizacji przez gminy procesów konsultacji zgodnych z IPK (prowadzone w formie osobistej i zdalnej) – śr. 10h x 20 gmin zostanie przypisana do poszczególnych członków zespołu na etapie realizacji projektu) – do końca trwania projektu (ok. 1,5 roku).
5. Moderowanie spotkań gminnych o wysokim ryzyku wystąpienia konfliktu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie usługi: udział specjalisty/ki (moderator konsultacji społecznych) w Zespole Eksperckim w projekcie „Wspólny plan” nr POWR.02.19.00-00-KP20/18 – 1 umowa cywilnoprawna

Przedmiot zamówienia

Zadania członka/ini Zespołu Eksperckiego (ZE) – 2 osoby
1.Udział w spotkaniach ZE (4 godziny spotkania począwszy od czerwca 2019 r. do czerwca 2021 r.) w siedzibie lidera Projektu w Warszawie lub zdalnie on-line:
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczycącym spotkań w regionach oraz regulaminu doboru gmin do projektu ( 1 spotkanie x 4h x osoba)
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu ZE dotyczącym wyłonienia gmin do projektu (1 spotkanie x 4 h x osoba)
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczącym oceny Indywidualnych Planów Konsultacji (2 spotkania x 4 h x osoba)
- udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczącym monitoringu i planowaniu działań projektu (7 spotkań x 4 h x osoba)
2. Udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniach informacyjnych w regionach. 4 godziny plus dojazd, w sumie 4 spotkania, podzielone zgodnie z preferencjami między 3 ekspertów zewnętrznych. Spotkania informacyjne w różnych miastach Polski dotyczące przedstawienia założeń projektu i zachęcenia gmin do zgłoszenia się w procesie rekrutacji
3. Udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniach organizacyjno-wprowadzających w gminach. 4 godziny plus dojazd, w sumie ok. 20 spotkań, podzielone między 3 ekspertów zewnętrznych. Spotkania te służą zapoznaniu gmin zainteresowanych udziałem w projekcie z warunkami aplikowania i realizacji projektu.
4. Świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. dla minimum 20 gmin-uczestników projektu z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu moderowania procesu konsultacji społecznych zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników:
- w trakcie 3 dniowych warsztatów (formuła 2 dni plus 1) dotyczących sporządzania Indywidualnych Planów Konsultacji osobiście i w trakcie procesu ich tworzenia w gminie (ok. 2 miesięcy pracy) uzupełniająco telefonicznie i mailowo. Każdy warsztat prowadzony będzie przez dwie osoby – eksperta ds. konsultacji społecznych i urbanistę. 4 godziny plus ewentualny dojazd (jeśli będzie konieczny), w sumie minimum 20 gmin podzielone między 3 ekspertów oraz personel merytoryczny projektu - 4 osoby
- w trakcie realizacji przez gminy procesów konsultacji zgodnych z IPK (prowadzone w formie osobistej i zdalnej) – śr. 10h x 20 gmin zostanie przypisana do poszczególnych członków zespołu na etapie realizacji projektu) – do końca trwania projektu (ok. 1,5 roku).
5. Moderowanie spotkań gminnych o wysokim ryzyku wystąpienia konfliktu.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji umowy czerwiec 2019 roku. Zakończenie realizacji umowy - czerwiec 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagane doświadczenie wobec specjalisty/ki (moderatora konsultacji społecznych):
● minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, udokumentowane w prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 4 dużych procesów konsultacyjnych z ostatnich 3 lat (spotkania + metody aktywne) - należy wskazać projekty, w jakich moderator brał udział w ciągu ostatnich 3 lat
● doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych warsztatów (co najmniej 10 przeprowadzonych warsztatów w ciągu ostatnich 3 lat);
● znajomość mechanizmów procesów konsultacji społecznych
● doświadczenie w kontaktach z samorządami;
● mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
● gotowość do wyjazdów;
● umiejętność nawiązywania kontaktów i wysokie umiejętności interpersonalne;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

● dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie
● CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru:

Cena /C/
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 100 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru :

cena najniższa
Ci = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej


i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)
cena oferty - cena brutto

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH

Adres

al. Aleja Jana Chrystiana Szucha 16/46

00-582 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48225131418

Fax

+48223506312

NIP

1132864809

Tytuł projektu

Wspólny Plan

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-KP20/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Magdalena Tchórznicka, 10.06.2019, cena 150 zł brutto /h
Liczba wyświetleń: 264