Strona główna
Logo unii europejskiej

ŁĄCZONY TRANSPORT EKSPONATÓW NA TARGI Aerotech Ningbo Chiny 2019 oraz Cosmopack Asia Hongkong 2019

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2019

Numer ogłoszenia

1188179

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert wydłużony do 28.06.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data wpływu do siedziby firmy: ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Braci Gutmanów 7, 43-600 Jaworzno
Poprzez dowolną z poniższych form:
· Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy: biuro@zigler.pl,
· lub w oryginale pocztą listową/kurierską na adres siedziby firmy,
· lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@zigler.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Rosińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48600248400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa transportu eksponatów wystawcy obejmująca odbiór maszyn z fabryki w Jaworznie, dostar-czenie ich bezpośrednio na stoiska targowe w
1.Ningbo Chiny Aerotech
2.Hong Kong Cosmopack,
rozpakowanie ze skrzyń, odbiór i zapakowanie maszyn po targach, dostawa zwrotna do fabryki. Ubezpieczenie eksponatów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Transport eksponatów w celu zaprezentowania na targach Ningbo China oraz Cosmopack Hongkong a także transport między targami, odbiór eksponatów po targach i dostarczenie ich z powrotem do siedziby firmy w Polsce.

Przedmiot zamówienia

Usługa transportu eksponatów wystawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje:
· Odbiór maszyn z fabryki wystawcy
· Wszelkie formalności celno-prawne
· Dostarczenie bezpośrednio na stoisko targowe w Ningbo Chiny, hala 7 Ningbo Internatio-nal Convention and exhibition center Zhejiang Chiny , stoisko: D033, oraz wypakowanie ze skrzyń, ustawienie na stoisku w miejscu wskazanym przez reprezentanta wystawcy.
(towar ciężki wymagający użycia wózka widłowego od 1000kg)
· Odbiór po targach ze stoiska w Ningbo, pomoc przy pakowaniu w skrzynie, odpowiednie oznakowanie skrzyń do transportu.
· Dostarczenie bezpośrednio na stoisko targowe w AsiaWorld-Expo (AWE) - Hong Kong In-ternational Airport, Lantau oraz wypakowanie ze skrzyń, ustawienie na stoisku w miejscu wskazanym przez reprezentanta wystawcy. (towar ciężki wymagający użycia wózka widłowego od 1000kg)
· Odbiór po targach ze stoiska w Honkongu, pomoc przy pakowaniu w skrzynie, odpowiednie oznakowanie skrzyń do transportu.
· Dostawa zwrotna do fabryki wystawcy
· Ubezpieczenie eksponatów
· Przechowanie skrzyń

Kod CPV

63520000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi agencji transportowych

Harmonogram realizacji zamówienia

KROK 1:
Odbiór eksponatów gotowych do transportu z lokalizacji :
Jaworzno, ul. Braci Gutmanów 7, 43-600, Jaworzno, Polska –(data odbioru: od 09.09.2019, w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00-14:00 –prosimy o podanie daty odbioru z minimum dwudniowym wyprzedzeniem)

KROK 2:
Dostarczenie odebranych eksponatów na poniższy adres:
181 Jiangdong Huizhan RD Ningbo Zhejiang
China - hala 7 Ningbo International Convention and exhibition center Zhejiang Chiny , stoisko: D033 do 22.10.2019 zgodnie z ustaleniami organizatora targów w godzinach ( do ustalenia w późniejszym terminie )

KROK 3:
Pakowanie, handling i odbiór eksponatów z :
181 Jiangdong Huizhan RD Ningbo Zhejiang
China - hala 7 Ningbo International Convention and exhibition center Zhejiang Chiny , stoisko: D033 w dniu 25.10. 2019 ( do ustalenia w późniejszym terminie )

KROK 4
Dostarczenie odebranych eksponatów na poniższy adres:
AsiaWorld-Expo (AWE) -
Hong Kong International Airport (HKG), 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
11.11.2019 o godzinie 12:00

KROK 5
Pakowanie skrzyń, handling i odbiór eksponatów z :
AsiaWorld-Expo (AWE) -
Hong Kong International Airport (HKG), 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
14.11.2019 bezpośrednio po zakończeniu targów

KROK 6
Dostarczenie odebranych eksponatów do siedziby firmy ZIGLER POLSKA na poniższy adres:
Jaworzno, ul. Braci Gutmanów 7, 43-600, Jaworzno, Polska – dostarczenie w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00-14:00 –prosimy o podanie daty dostarczenia z minimum dwudniowym wyprzedzeniem)

Uwaga!
Krok 1+2+3 – wycenione łącznie, płatne ze środków własnych Zamawiającego
Krok 4+5+6 – wycenione łącznie, płatne ze środków projektu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do za-mawiającego – załącznik nr. 1

Wiedza i doświadczenie

Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonywania zadania i poprze je oświadczeniem potwierdzającym, że świadczył usługę transportową dla wystawców biorących udział w targach w rejonie Chin oraz Hongkongu minimum dla 5 firm w przeciągu 2 lat – załącznik nr 2

Potencjał techniczny

Wnioskodawca oświadczy w treści oferty o potencjale technicznym i zdolności do wykonywania zadania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wnioskodawca oświadczy w treści oferty o zdolności do wykonywania zadania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty

Dodatkowe warunki

Odrębna wycena dla 2 etapów zamówienia zgodnych z harmonogramem: Krok 1+2+3, Krok 4+5+6
Brak możliwości składania ofert częściowych.
Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym – tj. 30.11.2019
Ofertę należy składać w języku polskim lub angielskim
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 14 dni od czasu rozpoczęcia realizacji zlecenia.
Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do zamawiającego – za-łącznik nr. 1
Oświadczenie potwierdzające, że oferent świadczył usługę transportową dla wystawców biorących udział w targach na terenie Chin oraz Hongkongu , dla minimum 5 firm w przeciągu ostatnich 2 lat –– załącznik nr 2
Aktualny skan dokumentów rejestracyjnych firmy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.

Kryterium wyboru oferty: Cena netto na którą składa się suma cen dwóch etapów zamó-wienia:
C netto = C krok1i2i3 + C krok4i5i6
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w ramach kryterium – 100.

Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.
Punktacja dla pozostałych ofert będzie obliczana proporcjonalnie do atrakcyjności ceno-wej oferty najtańszej, zgodnie ze wzorem:
Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-mocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZIGLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Braci Gutmanów 7/brak

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 616 36 70

NIP

6772294223

Tytuł projektu

Promocja produktów firmy ZIGLER POLSKA SP. Z O.O. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu.

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

C.Hartwig Gdynia S.A.
ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia
Brutto- 20341,00
Netto- 19838,00
Liczba wyświetleń: 151