Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi laboratoryjne - technik

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1188100

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Helioenergia Sp. z o.o., ul. Rybnicka 68, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, lub przesłać e-mailem na adres: olgierd.jeremiasz@helioenergia.com
2. Zmiana albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest
dopuszczalna.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

olgierd.jeremiasz@helioenergia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olgierd Jeremiasz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 667 157 852

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta usług laboratoryjnych zawartych w badaniach przemysłowych poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Technik. Usługi te będą polegały na pomocy technicznej przy obsłudze sprzętów badawczych wykorzystywanych w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu dotyczącego opracowania kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultra drobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac laboratoryjnych przez zaangażowanego pracownika na stanowisku technika projektu związanego z opracowaniem kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultra drobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Technik. Okres realizacji zamówienia 2019-07-01– 2020-06-31. Okres rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia może ulec przesunięciu +/-3 miesiące. Planowany wymiar czasu pracy to około 80 godzin średnio miesięcznie. Łącznie w całym okresie związania umową w zakresie badań przemysłowych 960 godzin. Rozliczanie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika oraz stawki godzinowej.

Zakres obowiązków:

Zaangażowany pracownik techniczny odpowiedzialny będzie za:
Pomoc techniczną przy obsłudze urządzeń laboratoryjnych wykorzystywanych w danym etapie projektu, wskazanym przez Zleceniodawcę, takich jak: trójwalcarka precyzyjna, młyn perełkowy dyspersyjny, ucieraki moździerzowe, płuczki ultradźwiękowe. Pracownik techniczny przygotowywał będzie próbki zgodnie z wytycznymi Oferenta przekazywanymi przez kierownika poszczególnych etapów projektu oraz kierownika B+R. Osoba zatrudniona na stanowisku technika podlegała będzie kierownikowi projektu, kierownikowi B+R, oraz kierownikom poszczególnych etapów projektu. Ponadto praca raportowana będzie poprzez uzupełnianie dziennika prac laboratoryjnych oraz kart próby laboratoryjnej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia przez Oferenta będzie trwała przez okres 12 miesięcy realizacji projektu.
Miejscem świadczenia usługi będzie siedziba Zamawiającego. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość pracy zdalnej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
1. posiadają tytuł co najmniej technika lub inżyniera lub magistra,
2. deklarują umiejętność pracy z angielskojęzyczną dokumentacją techniczną,
3. posiadają doświadczenie zawodowe przy pracach montażowych i kontroli prawidłowego montażu srebrzonych styków w instalacjach energetycznych,
4. posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru, SEP E i D,
5. deklarują umiejętność pracy z podstawowymi urządzeniami laboratoryjnymi stosowanymi w laboratorium materiałowym, w szczególności: ucierak laboratoryjny, trójwalcarka, płuczki ultradźwiękowe

Oferent do oferty powinien przedstawić w załączonym formularzu oferty informacje, z których będzie wynikało, że spełnia powyższe kryteria.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej zbieżnej z treścią zapytania ofertowego.
2. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
a. gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b. w przypadku zmiany dotyczącej miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
c. zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z CV.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
a) Spełnienie wymagań merytorycznych – ocena spełnia/ nie spełnia. Oferty niespełniające kryterium dopuszczającego będą wykluczone,
b) Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy,
Przez kryterium „Cena ofertowa brutto za 1 godzinę” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenia, wyrażoną w PLN.

Do zdobycia maksymalnie jest 100 punktów zgodnie z wzorem:
S=(Bn/Bo)*100
Gdzie:
Bn - najniższa stawka godzinowa brutto ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Bo - stawka godzinowa brutto danej oferty.
Liczba punktów przyznawana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Postępowanie dopuszcza oferty w walucie PLN.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

śląskie , rybnicki

Numer telefonu

48 667 157 852

NIP

6423080104

Tytuł projektu

Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0093/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 77