Strona główna
Logo unii europejskiej

Zmiana terminu i treści ogłoszenia: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020. Działanie 10.2 programy typu outplacement

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

1187976

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin z dopiskiem: „ Oferta na usługi pośrednictwa pracy” do projektu Powrót do aktywności” : osobiście w siedzibie firmy (ww adres) lub pocztą na ww adres firmy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Bartmińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

815032417

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Pośrednictwa pracy przez Wykonawcę, dla 120 osób, średnio 6h (zegarowych)/uczestnika projektu.

Projekt przewiduje przeszkolenie 30 kierowców kategorii C, C+E z KWP oraz 30 Kierowców kat. D z KWP i 60 uczestników kursu gastronomicznego na terenie woj. lubelskiego.
Liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z Pośrednikiem dostosowane do potrzeb uczestnika.
Dostępność w całym okresie udziału w projekcie, do miesiąca po zakończeniu stażu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Województwo lubelskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest pośrednictwo pracy skierowane jest do grupy 120 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (z przyczyn pracodawcy), zagrożonych zwolnieniem z powodu nieprzedłużania umowy o pracę lub z tytułu: zlecenia, działa, umowy agencyjnej itp., posiadają niski poziom wykształcenia – w stopniu ISCED3 i poniżej oraz zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z KC).

Przedmiot zamówienia

- indywidualne spotkania min. 6h / uczestnika projektu ( przewidziane dla 120 uczestników projektu)
-pozyskiwanie ofert pracy w zakresie wyboru zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
-przedstawienie min.3 oferty pracy każdemu UP wolnych od dyskryminacji
w wynagrodzeniu (działanie na rzecz równości płci)
-pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy
-analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maj 2019 – Maj 2020.

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar województwa lubelskiego. Miejsce realizacji zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie możliwe do określenia po zakończeniu rekrutacji uczestników do projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenia zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
Wykonawca powinien:

1. Wykonawca, który osobiście będzie wykonywał przedmiot zamówienia- nieprowadzący działalności gospodarczej:

a. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub studia podyplomowe dotyczące obszaru rynku pracy, szkolenie/kurs z zakresu pośrednictwa pracy, problematyki rynku pracy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu zał. nr 3 o posiadanym wykształceniu oraz dołączyć dokumenty: dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów wyższych lub studiów podyplomowych, certyfikatów, dyplomów potwierdzających spełnienie kryterium.

b. Pośrednik pracy będzie posiadał wiedzę merytoryczną w zakresie którego będzie dotyczyło doradztwo,: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tematyce związanej z realizacją zamówienia tj. pośrednictwo pracy i/lub min. 300 godzin przeprowadzonych indywidualnych usług o podobnej tematyce tj. godzin usług pośrednictwa pracy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:
Zał. nr 2 formularz „Doświadczenie zawodowe”
Wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie np. referencje, umowy, itp.

c. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

d. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
e. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

f. Wykonawca deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie podpisanego Formularza ofertowego zał. nr 1.
2. Wykonawca, który jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie będzie wykonywał osobiście przedmiotu zamówienia lub będzie wykonywał osobiście przedmiot zamówienia:

a. posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego dotyczy wpis.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię wpisu do KRAZ.

b. Wykonawca dołączy wydruk z CEiDG lub KRS;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu wydruk CEiDG lub KRS.

c. Wykonawca posiada lub zapewni kadrę posiadającą wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i/lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy i/lub zaświadczenie/certyfikat Trenera Pracy i/lub ukończony kurs/szkolenie z zakresu pośrednictwa pracy, problematyki związanej z rynkiem pracy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie wykształcenia kierunkowego kadry zał. 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi: dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów wyższych lub studiów podyplomowych, certyfikatów, dyplomów potwierdzających spełnienie kryterium.

d. Posiada lub zapewni kadrę posiadającą wiedzę merytoryczną w zakresie którego będzie dotyczyło doradztwo min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tematyce związanej z realizacją zamówienia tj. pośrednictwo pracy i/lub min. 300 godzin przeprowadzonych indywidualnych usług o podobnej tematyce tj. godzin usług pośrednictwa pracy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:
Składając Zał. nr 1 formularz ofertowy wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie np. CV, referencje, umowy, protokoły zdawczo – odbiorcze.

e. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium nr 1: „cena oferty” - 60%
2. Kryterium nr 2: „doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” – 40%

Kryterium nr 1: cena oferty – maks. 60 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 60 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2: doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przedmiocie pośrednictwa pracy – maks. 30 punktów.
W tym kryterium zamawiający oceni doświadczenie w następujący sposób:
1) przeprowadzenie min. 300h (1 godzina = 60 min.) pośrednictwa pracy w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 10 pkt.;
2) przeprowadzenie min. 350h) pośrednictwa pracy w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 20 pkt.;
3) przeprowadzenie min. 400h ) pośrednictwa pracy w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 30 pkt.;

Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniej niż 300h otrzyma 0 pkt.
Zamawiający oceniać będzie ww. informacje na podstawie danych zawartych w załączniku „Doświadczenie zawodowe”

Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Hugo Kołłątaja 3/13

20-006 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815032417

NIP

7123311847

Tytuł projektu

Powrót do aktywności

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0057/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ERMAC Maciej Raatz
62-007 Jerzykowo,
ul. Wiosenna 12
Biskupice Wlkp.
Liczba wyświetleń: 170