Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań USG, konsultacje foniatryczne, warsztaty z emisji głosu

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187971

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Został zmieniony formularz ofertowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do 07-06-2019r. (osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną) na Formularzu Oferty (Załącznik 1) do godziny 12.00 w siedzibie Związku lub na adres zmzp @wp.pl.
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zmzp@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Romualda Styn-Ciskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695230121

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych.
1) Przeprowadzenie badań usg.
Wykonanie 55 badań ultrasonograficznych na terenie miasta Gdańsk – USG tarczycy, jamy brzusznej oraz badanie piersi tylko dla 10 kobiet powyżej 40 roku życia. W ramach badań lekarz udostępni pacjentowi zdjęcia USG wraz z opisem.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na z lekarzem foniatrą.
Badania przeprowadzone dla 104 osób w różnym wieku w skład, których wchodzi badanie chorób narządu mowy. Miejsce realizacji konsultacji w sytuacji, gdy konsultacja miałaby się odbyć na miejscu w Placówkach (Pozytywna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kokoszki, ul. Azaliowa 18, Pozytywna Szkoła Podstawowa Puck, ul. Przebendowskiego 12), lub mieście Gdańsk w sytuacji badania w gabinecie lekarskim.
3) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu. Warsztaty z emisji głosu dla 104 osób które poprowadzi doświadczony laryngolog lub aktor z minimum 2-letnim doświadczeniem trenerskim. Warsztaty będą obejmowały w sumie 90 godzin dla 4-6 grup. Miejsce realizacji warsztatów:
a) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
b) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Pucku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: miasto Gdańsk, miasto Puck

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych.
1) Przeprowadzenie badań usg.
Wykonanie 55 badań ultrasonograficznych na terenie miasta Gdańsk – USG tarczycy, jamy brzusznej oraz badanie piersi tylko dla 10 kobiet powyżej 40 roku życia. W ramach badań lekarz udostępni pacjentowi zdjęcia USG wraz z opisem.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na z lekarzem foniatrą.
Badania przeprowadzone dla 104 osób w różnym wieku w skład, których wchodzi badanie chorób narządu mowy. Miejsce realizacji konsultacji w sytuacji, gdy konsultacja miałaby się odbyć na miejscu w Placówkach (Pozytywna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kokoszki, ul. Azaliowa 18, Pozytywna Szkoła Podstawowa Puck, ul. Przebendowskiego 12), lub mieście Gdańsk w sytuacji badania w gabinecie lekarskim.
3) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu. Warsztaty z emisji głosu dla 104 osób które poprowadzi doświadczony laryngolog lub aktor z minimum 2-letnim doświadczeniem trenerskim. Warsztaty będą obejmowały w sumie 90 godzin dla 4-6 grup. Miejsce realizacji warsztatów:
a) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
b) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Pucku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych.
1) Przeprowadzenie badań usg.
Wykonanie 55 badań ultrasonograficznych na terenie miasta Gdańsk – USG tarczycy, jamy brzusznej oraz badanie piersi tylko dla 10 kobiet powyżej 40 roku życia. W ramach badań lekarz udostępni pacjentowi zdjęcia USG wraz z opisem.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na z lekarzem foniatrą.
Badania przeprowadzone dla 104 osób w różnym wieku w skład, których wchodzi badanie chorób narządu mowy. Miejsce realizacji konsultacji w sytuacji, gdy konsultacja miałaby się odbyć na miejscu w Placówkach (Pozytywna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kokoszki, ul. Azaliowa 18, Pozytywna Szkoła Podstawowa Puck, ul. Przebendowskiego 12), lub mieście Gdańsk w sytuacji badania w gabinecie lekarskim.
3) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu. Warsztaty z emisji głosu dla 104 osób które poprowadzi doświadczony laryngolog lub aktor z minimum 2-letnim doświadczeniem trenerskim. Warsztaty będą obejmowały w sumie 90 godzin dla 4-6 grup. Miejsce realizacji warsztatów:
a) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
b) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Pucku

Kod CPV

85150000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi obrazowania medycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych.
1) Przeprowadzenie badań usg.
Wykonanie 55 badań ultrasonograficznych na terenie miasta Gdańsk – USG tarczycy, jamy brzusznej oraz badanie piersi tylko dla 10 kobiet powyżej 40 roku życia. W ramach badań lekarz udostępni pacjentowi zdjęcia USG wraz z opisem.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na z lekarzem foniatrą.
Badania przeprowadzone dla 104 osób w różnym wieku w skład, których wchodzi badanie chorób narządu mowy. Miejsce realizacji konsultacji w sytuacji, gdy konsultacja miałaby się odbyć na miejscu w Placówkach (Pozytywna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kokoszki, ul. Azaliowa 18, Pozytywna Szkoła Podstawowa Puck, ul. Przebendowskiego 12), lub mieście Gdańsk w sytuacji badania w gabinecie lekarskim.
3) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu. Warsztaty z emisji głosu dla 104 osób które poprowadzi doświadczony laryngolog lub aktor z minimum 2-letnim doświadczeniem trenerskim. Warsztaty będą obejmowały w sumie 90 godzin dla 4-6 grup. Miejsce realizacji warsztatów:
a) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku
b) Pozytywna Szkoła Podstawowa w Pucku

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji każdej części od podpisania umowy do 31 grudnia 2019r. z możliwością przedłużenia do 31 marca 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dodatkowo wymagamy 5 letniego doświadczenia w pracy laryngologa oraz 2 letniego doświadczenia w pracy trenerskiej w przypadku gdyby warsztaty miał przeprowadzać aktor.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zapytania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, dotyczy tylko części 1.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dodatkowo wymagamy 5 letniego doświadczenia w pracy laryngologa oraz 2 letniego doświadczenia w pracy trenerskiej w przypadku gdyby warsztaty miał przeprowadzać aktor.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zapytania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, dotyczy tylko części 1.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dodatkowo wymagamy 5 letniego doświadczenia w pracy laryngologa oraz 2 letniego doświadczenia w pracy trenerskiej w przypadku gdyby warsztaty miał przeprowadzać aktor.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zapytania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, dotyczy tylko części 1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dodatkowo wymagamy 5 letniego doświadczenia w pracy laryngologa oraz 2 letniego doświadczenia w pracy trenerskiej w przypadku gdyby warsztaty miał przeprowadzać aktor.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zapytania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, dotyczy tylko części 1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

NIE DOTYCZY

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) Konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
b) Wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy nastąpią opóźnienia w realizacji zadania, niewynikające z winy Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć:
1. Uzupełniony formularz ofertowy (załącznik 1)
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z klauzulą zawartą w pkt XIV (załącznik 2)
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe (dokumentujące wymagania z pkt IV), dodatkowe kwalifikacje;
4. Cv;
5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru – jeśli dotyczy.
6. Kopię dokumentów potwierdzających pracę w temacie warsztatów z emisji głosu. – jeśli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia dotyczącego tego samego rodzaju usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert, które nie podlegają odrzuceniu, w dniu
07-06-2019r. w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100 pkt
Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 100 pkt i tym samym ta oferta zostanie wybrana.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ

Adres

pl. Obrońców Wybrzeża 11

84-100 Puck

pomorskie , pucki

Numer telefonu

586742034

Fax

586472036

NIP

5870005260

Tytuł projektu

Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek.

Numer projektu

RPPM.05.04.02-22-0015/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

a) Przeprowadzenie badań usg: „DOM” Sp. zoo Glincz 83-330, Przychodnia Kalina 80-177 Gdańsk, ul. Kalinowa 4, wpłynęło dnia 10.06.2019 na kwotę 14 500,00
b) Konsultacje foniatryczne: NZOZ „FONA-MED”, ul. Kościuszki 20/1, 80-445 Gdańsk, wpłynęło dnia 10.06.2019 na kwotę 15 600,00
c) Przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu: Sztuka Mówienia – pracownia logopedyczna, ul. Wielkopolska 403/2.3, 81-531 Gdynia, wpłynęło dnia 13.06.2019 na kwotę 23 400,00
Liczba wyświetleń: 93