Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019/5.1

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187944

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 13.06.2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy: Zakład Usług Technicznych Energetyki Sp. z o.o ul. Dęblińska 1, 08-540 Stężyca lub elektronicznie na adres e-mail: zute@zute.pl.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Kubak, tel. 695 832 142.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zute@zute.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Kubak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695 832 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła i modernizacja instalacji CO.
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:
- dobór i montaż kotła gazowego kondensacyjnego:
o o minimalnej mocy cieplnej przy 70/55°C - 120 kW,
o z modułem do sterowania obiegiem grzewczym z pompą i zaworem mieszającym,
o z regulatorem pokojowym z funkcją pogodową i czujnikiem pogodowym z możliwością regulacji temperatury pomieszczenia,
o instalacja sterująca powinna uwzględniać integrację z systemem zarządzania energią,
o otwory rewizyjne z lewej lub z prawej strony,
o przyłącze spalin do wyboru z góry lub z tyłu,
o rozmiary pieca – powierzchnia zabudowy max. do 1m2;
- częściowa wymiana i przeróbka istniejącej instalacji CO w celu dostosowania jej do nowego kotła w obrębie kotłowni;
- wymiana nagrzewnic na olejowe zasilanych ciepłem przez instalację CO – 4 szt.;
- dostawa i montaż nowego zbiornika CWU:
o ogrzewanego z kotła gazowego jak również za pomocą grzałek elektrycznych,
o pojemność zbiornika powinna zabezpieczać potrzeby socjalne 40 osób, jednak nie mniej 150l,
o o minimalnej izolacji cieplnej o grubości 50mm wykonanej z twardej pianki;
- opracowanie dokumentacji technicznej zmodernizowanej instalacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Stężyca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła i modernizacja instalacji CO.
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:
- dobór i montaż kotła gazowego kondensacyjnego:
o o minimalnej mocy cieplnej przy 70/55°C - 120 kW,
o z modułem do sterowania obiegiem grzewczym z pompą i zaworem mieszającym,
o z regulatorem pokojowym z funkcją pogodową i czujnikiem pogodowym z możliwością regulacji temperatury pomieszczenia,
o instalacja sterująca powinna uwzględniać integrację z systemem zarządzania energią,
o otwory rewizyjne z lewej lub z prawej strony,
o przyłącze spalin do wyboru z góry lub z tyłu,
o rozmiary pieca – powierzchnia zabudowy max. do 1m2;
- częściowa wymiana i przeróbka istniejącej instalacji CO w celu dostosowania jej do nowego kotła w obrębie kotłowni;
- wymiana nagrzewnic na olejowe zasilanych ciepłem przez instalację CO – 4 szt.;
- dostawa i montaż nowego zbiornika CWU:
o ogrzewanego z kotła gazowego jak również za pomocą grzałek elektrycznych,
o pojemność zbiornika powinna zabezpieczać potrzeby socjalne 40 osób, jednak nie mniej 150l,
o o minimalnej izolacji cieplnej o grubości 50mm wykonanej z twardej pianki;
- opracowanie dokumentacji technicznej zmodernizowanej instalacji.
2. Opis techniczny podstawowych elementów budynku: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej oraz murowanej; powierzchnia ścian biorących udział w wymianie ciepła: 1874 m2; powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia dachu: 1936 m2; kubatura części ogrzewanej: 14 674 m3; budynek jest w trakcie prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych (płytami styropianowymi oraz pianką PUR) oraz dachu (pianką PUR), drzwi zewnętrzne i bramy garażowe stalowe wypełnione pianką PUR – powierzchnia 67 m2, powierzchnia okien 49 m2. Obecne źródło ciepła w budynku: kocioł węglowy oraz nagrzewnice olejowe.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może odbyć wizję lokalną w celu zbadania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi sam Wykonawca. Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren, gdzie wykonywany ma być przedmiot zamówienia. Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wizję lokalną dopuszcza się nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

Kod CPV

45331110-0

Nazwa kodu CPV

Instalowanie kotłów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 15.09.2019 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (wydłużenia okresu realizacji zamówienia). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą oraz będą wymagały akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia – wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie prac termomodernizacyjnych zbliżonych lub tożsamych z przedmiotem zamówienia (np. instalacja kotła lub wymiana/modernizacja instalacji CO lub instalacja zasobnika CWU lub wymiana nagrzewnic olejowych itp.), o łącznej wartości nie mniejszej niż 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany i uzupełniony o wykaz prac załącznik nr 2 oraz referencje lub protokoły potwierdzające prawidłowość wykonania prac.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz nie zalegają z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.

Dodatkowe warunki

c) Nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.
d) Udzielą minimum 5-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1. Brak w ofercie okresu gwarancji lub wskazanie takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty jako oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
a) Nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać zaakceptowana przez obie strony umowy i zostać uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą, jeśli będzie się wiązała ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu.
b) Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
c) Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
d) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
g) Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać: nazwę Wykonawcy, adres, NIP, termin ważności.
3. W złożonej ofercie należy wskazać jaki kocioł gazowy jest oferowany poprzez wskazanie w formularzu ofertowym marki i modelu proponowanego kotła lub dołączenie do oferty specyfikacji lub innego dokumentu potwierdzającego jego parametry techniczne.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
6. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
7. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
11. Do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Kopie referencji lub protokołów odbioru potwierdzające prawidłowość wykonania prac.
c) Specyfikacja lub inny dokument potwierdzający parametry techniczne kotła gazowego, jeśli w ofercie nie wskazano jego marki i modelu.
12. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Dęblińska 1

08-540 Stężyca

lubelskie , rycki

Numer telefonu

81 86 63 335

Fax

n.d.

NIP

5060104906

Tytuł projektu

"Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Zakład Usług Technicznych Energetyki sp. z o.o. poprzez realizację projektu termomodernizacji"

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0020/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Handlowo-Usługowa Szczepan Mikołaj Kałaska, Nowodwór 115, 08-503 Nowodwór, data wpływu oferty: 13.06.2019, cena brutto oferty: 113 160,00 zł
Liczba wyświetleń: 251